Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z praktyką

Ekspertyzy i opinie:

 • Baron M., Brzóska J., Knop L., Olko S., Szczupak B.: Aktualizacja analizy SWOT dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, realizowanego w ramach działania 8.1.2. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, 2014.
 • Baron M., Chojkowski M., Palmen L.: Założenia metodyczne audytu perspektyw rozwoju innowacji i kooperacji w jednostkach samorządu terytorialnego pt. „Ocena gotowości JST do zmian strategicznych wobec wyzwań gospodarczych” w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, realizowanego w ramach działania 8.1.2. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”, PNT „Technopark Gliwice” sp. z o.o., 2014.
 • Baron M., Chojkowski M.: Studium wykonalności Centrum Kreatywnego „Fabryka Kreatywności” w Gliwicach, na zlecenie Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży / klastra „Made in Śląsk”, InnoCo sp z o.o., Katowice, 2014.
 • Baron M.: Perspektywy rozwoju innowacji i kooperacji + gotowość do zmian strategicznych bazujących na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w świetle działań samorządu miasta. Raport z audytu perspektyw rozwoju innowacji i kooperacji w jednostkach samorządu terytorialnego pt. „Ocena gotowości JST do zmian strategicznych wobec wyzwań gospodarczych” w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, realizowanego w ramach działania 8.1.2. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”, PNT „Technopark Gliwice” sp. z o.o., 2014/2015; cztery raporty przygotowane dla miast: Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze.
 • Baron M.: Model aktualizacji Strategii KZK GOP z wykorzystaniem uproszczonej Strategicznej Karty Wyników, w ramach umowy o doradztwo dla KZK GOP, Katowice 2014-2015.
 • Baron M., Palmen L., Chojkowski M.: Aktualizacja metodologii audytu innowacyjności w związku z realizacją projektu pn. „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach działania 5.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” osi priorytetowej 5. „Dyfuzja innowacji” Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”, InnoCo sp. z o.o. [dla PNT „Technopark Gliwice” sp. z o.o.], Katowice, 2014.
 • Baron M., Palmen L., Drożdżal J., Dmowska A.: Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami, raport w ramach projektu „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu”, InnoCo sp. z o.o. i InnoCeR, Katowice 2015.
 • Baron M., Palmen L., Sołtysik P., Chojkowski M.: Analiza potencjału eksportowego województwa śląskiego w latach 2007-2012 oraz prognoza do 2020 roku, opracowana na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, InnoCo sp. z o.o., Katowice, lipiec 2013.
 • Baron M., Palmen L., Sołtysik P.: Rekomendacje dla Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie kształtowania polityki rozwojowej dla sektora motoryzacyjnego w województwie śląskim w szczególności w kontekście współpracy nauki i biznesu, InnoCo sp. z o.o., Katowice, 2013.
 • Baron M., Palmen L.: Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022, moderatorzy prac nad strategią, członkowie zespołu autorskiego, Gliwice, 2014.
 • Baron M.: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersje od 3 do 6), główny konsultant, moderator prac na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Katowice-Gliwice, 2014-2015.
 • Baron M., Szczupak B. i wsp.: Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – UE w Katowicach – Politechnika Śląska – Technopark Gliwice, Katowice 2013-2014.
 • Czornik M.: Potencjał przedsiębiorczości radzionkowskiej młodzieży. Badanie opinii młodzieży szkół średnich. UM Radzionków, 2016
 • Czornik M.: Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego woj. śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy. Turystyka miejska i poprzemysłowa, Specjalistyczna ochrona zdrowia. Nauka, badania i doradztwo, Opinia w ramach realizacji projektu: „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2011
 • Czornik M. Gibas P.: Waloryzacja produktów turystycznych powiatu tarnogórskiego, Starostwo Tarnogórskie, 2011
 • Czornik M. i wsp.: Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego, Starostwo Tarnogórskie, 2011
 • Czornik M. i wsp.: Strategia rozwoju Miasta Kalety do roku 2025, UM Kalety, 2012.
 • Czornik M., Drobniak A.: Strategia rozwoju Miasta Radzionków, UM Radzionków, 2013.
 • Czornik M., Drobniak A. i wsp.: Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013.
 • Czornik M. Gibas P: Analiza porównawcza dynamiki rozwoju Zabrza i miast Aglomeracji Górnośląskiej, UM Zabrze 2012.
 • Drobniak A., Kompleksowa analiza dot. kierunków zagospodarowania i transformacji terenów pogórniczych na terenie Miasta Zabrze. ARKA Michał Stangel, współautor (2023 – nadal).
 • Drobniak A., Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030, UM Katowice, współautor, koordynator prac (2022-2023).
 • Drobniak A., Studium przed-inwestycyjne projektu Beskidzki HUB innowacji technologicznych. Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, współautor, koordynator prac (2022-2024).
 • Drobniak A., Studium przed-inwestycyjne Zielonej Strefy Nauki. Innoco sp. z o.o., UM Katowice, współautor, koordynator prac (2022-2023).
 • Drobniak A., Analiza seminariów nt działań i narzędzi transformacyjnych w podregionie bielskim, bytomskim, gliwickim, katowickim, rybnickim, tyskim,  sosnowieckim w ramach projektu pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji ROPT. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, autor, moderator warsztatu (2023).
 • Drobniak A., Studium przed-inwestycyjne Centrum Transformacji Gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, współautor, koordynator prac (2022).
 • Drobniak A., Koreferat do projektu dokumentu Strategii Rozwoju GZM sporządzony dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, autor (2022).
 • Drobniak A., Rekomendacje dla Transformacji Regionu Bełchatowskiego. Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, autor (2022).
 • Drobniak A., Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, NFOŚiGW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, współautor, koordynator prac (2021).
 • Drobniak A., Diagnoza miasta Katowice - wymiar strategiczny - raport 1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, UM Katowice, współautor, koordynator prac (2021).
 • Drobniak A., Diagnoza miasta Katowice - wymiar rewitalizacyjny - raport 2. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, UM Katowice, współautor, koordynator prac (2021).
 • Drobniak A., Konspekt ram programowania XI Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w zakresie rezyliencji miejskiej. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, autor (2021).
 • Drobniak A., Przedinwestycyjne studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja pogórniczej dzielnicy Wałbrzycha – Sobięcin”. ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury – Michał Stangel dla UM Wałbrzych, współautor (2020-2021).
 • Drobniak A., Opracowanie eksperckie na potrzeby przygotowania Krajowej Polityki Miejskiej na temat procesów miejskich w okresie gwałtownych zmian (po kryzysie) w kontekście rezyliencji. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, autor (2020).
 • Drobniak A., Opinia w zakresie rekomendacji dla zapisów dokumentu pn. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji w szczególności w następujących obszarach tematycznych procesu sprawiedliwej transformacji: (i) rozwój przedsiębiorczości, w tym zagadnienia dotyczące MŚP, innowacji i cyfryzacji, (ii) rynek pracy, w tym zagadnienia dotyczące podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, pomocy w poszukiwaniu pracy, aktywnego włączenia osób poszukujących pracy. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, autor (2020).
 • Drobniak A., Ocena aktualności Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030. UM Katowice, autor (2020).
 • Drobniak A., Opinia dotycząca dokumentów ‘Ramowe Założenia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Śląskie 2030’, ‘Obszary Strategicznej Interwencji OSI. Metodologia’. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, autor (2019).
 • Drobniak A., Strategia Rozwoju Jaworzna 2030+. UM Jaworzno, współautor (2019).
 • Drobniak A., Diagnoza strategiczna Jaworzna. UM Jaworzno, współautor (2019).
 • Drobniak A., Jaworzno – raport diagnostyczny. Część I i II. Konkurencyjność w wymiarze gospodarczym i społecznym. Biuro Rozwoju Regionu – UM Jaworzno, autor (2019).
 • Drobniak A., Jaworzno – raport diagnostyczny. Część III. Sytuacja społeczno-gospodarcza i jakość życia. Biuro Rozwoju Regionu – UM Jaworzno, autor (2019).
 • Drobniak A., Ewaluacja aktualności zapisów Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001-2020. UM Jaworzno, współautor (2018).
 • Drobniak A., Scenariusze rozwoju Jaworzna wraz z oceną skutków dla rozwoju przestrzennego miasta. Biuro Rozwoju Regionu – UM Jaworzno, autor (2018).
 • Drobniak A., Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027. UM Katowice, współautor, koordynator prac  (2016).
 • Drobniak A., Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskich obszarów zdegradowanych. Etap I. UM Katowice, współautor, (2016).
 • Drobniak A., Raport z konsultacji społecznych - warsztatów strategicznych obejmujących tematykę rozwoju gospodarczego Katowic. UM Katowice, współautor, koordynator prac warsztatowych (2016).
 • Drobniak A., Analiza diagnostyczna potencjału gospodarczego Katowic: Gospodarka Katowic - sektory, wzrost, innowacyjność i konkurencyjność. UM Katowice, autor (2016).
 • Drobniak A., Strukturyzacja wstępnego studium wykonalności dla projektu oceanarium w Katowicach. UM Katowice, autor (2016).
 • Drobniak A.: Analiza negatywnych zjawisk społecznych. Obszary problemowe i kryzysowe, Biuro Rozwoju Regionu, UM Jaworzno, opracowanie w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzno, 2014.
 • Drobniak A.: Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną, UM Katowice, 2015.
 • Drobniak A.: Branże innowacyjne i czynniki ich lokalizacji w Katowicach, UM Katowice, 2014.
 • Drobniak A.: Cele i kierunki zmian struktury przestrzennej Miasta Jaworzno, Biuro Rozwoju Regionu, UM Jaworzno, opracowanie w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzno, 2013.
 • Drobniak A.: Innowacyjność – kluczowe zagadnienia, UM Katowice, 2014.
 • Drobniak A.: Kierunki wzmacniania atrakcyjności Katowic dla branż innowacyjnych. UM Katowice, 2014.
 • Drobniak A.: Raport o stanie miasta Katowice, UM Katowice, 2014.
 • Drobniak A. (współautorstwo): Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim – raport ewaluacyjny działań 6.1 i 6.2 w ramach RPO Województwa Opolskiego wraz z określeniem potrzeb rewitalizacyjnych na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2015.
 • Drobniak A.: Stopień realizacji i aktualność Strategii rozwoju Miasta Katowice (studium ewaluacyjne), UM Katowice, 2013.
 • Drobniak A.: Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowica wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów, Biuro Rozwoju Regionu, UM Mysłowice, 2015.
 • Drobniak A., System monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Miasta Katowice, UM Katowice, 2015.
 • Wrana K.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – konsultacja metodologiczna, Katowice 2014.

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3