Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Grażyna Rzeszotarska

 1. Geneza i rozwój ustawodawstwa antymonopolowego w krajach kapitalistycznych na przykładzie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

 2. Skuteczność ustawodawstwa antymonopolowego w krajach kapitalistycznych na przykładzie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

 3. Kryzys energetyczny i warunki normalizacji światowej gospodarki energetycznej.

 4. Amerykańskie programy energetyczne i ich wpływ na stabilizację światowego rynku naftowego

 5. Rola węgla w światowej gospodarce energetycznej.

 6. Historyczny rozwój poglądów na temat zależności między wzrostem gospodarczym, a zasobami naturalnymi. - Zeszyt Naukowy AE 3/107/87r.
  Powyższe artykuły zostały napisane we współautorstwie z dr Jadwigą Gierczycką i opublikowane w ZN AE Katowice w latach 1980-87

 7. Wybrane aspekty funkcjonowania ustawodawstwa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, w: Materiały z Konferencji „Społeczna gospodarka rynkowa” Jaworze, Maj 1991r.

 8. Ustawodawstwo antymonopolowe jako narzedzie interwencjonizmu państwowego (na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec) – współautorstwo z J. Gierczycką, w: Państwo w gospodarce rynkowej, red. J. Żabińska, Prace naukowe AE Katowice, 1992

 9. Polityka przemysłowa jako element procesu transformacji, w: Materiały z Konferencji „Społeczna gospodarka rynkowa - Szanse realizacji w Polsce” - 1992r.

 10. Polityka przemysłowa Wielkiej Brytanii jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki w: Ofensywna polityka przemysłowa, red. J. Żabińska – we współautorstwie z J. Gierczycką

 11. Kierunki i zakres zmian w gospodarce światowej w ostatnim dwudziestoleciu – Zeszyty Naukowe AE K-ce 126/93r.

 12. Przyczynek do dyskusji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w społecznej gospodarce rynkowej, w: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej, Materiały konferencyjne, Ustroń 1993r.

 13. Warunki gospodarowania i koncepcje polityki ekonomicznej w latach 1970 - 1990 w krajach OECD - Zeszyty Naukowe AE K-ce 130/94r.

 14. Ustawodawstwo antymonopolowe jako element ochrony i kreowania zachowań konkurencyjnych w warunkach polskich – Zeszyty Naukowe AE Katowice 133/94 - we współautorstwie z dr J. Gierczycką

 15. Przyczynek do dyskusji nad rolą państwa w społecznej gospodarce rynkowej, w: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Materiały konferencyjne, Ustroń 1994r.

 16. Geneza i przebieg procesów transformacyjnych w krajach Azji Południowo-Wschodniej, w: Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej, Prace naukowe AE Katowice,1994, red. E. Okoń-Horodyńska

 17. Strategia gospodarcza i polityka przemysłowa na przykładzie wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej, w: Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa wybranych krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, red. J. Żabińska Prace naukowe AE Katowice, 1995

 18. Doświadczenia i bariery w realizacji procesów transformacji wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Chiny i Wietnam – nowe tygrysy?, w: Procesy transformacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, red. J. Żabińska, Prace naukowe AE Katowice, 1995

 19. Kraje wysoko rozwinięte – miejsce i rola w gospodarce i światowym rynku (we współautorstwie z J. Gierczycką) w: Procesy transformacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, red. J Żabińska Prace naukowe AE Katowice, 1995

 20. Konkurencja czy integracja. Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji w ramach gospodarki rynkowej w krajach posocjalistycznych, w: Transformacja systemowa w gospodarce posocjalistycznej, red E. Okoń-Horodyńska, Prace naukowe AE Katowice, 1995

 21. Kilka uwag na temat realizacji zasad etyki biznesu w gospodarce polskiej okresu transformacji, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Polityka – Etyka – Gospodarka, Materiały konferencyjne, Wisła 1995r.

 22. Przyczynek do dyskusji na temat socjalnego aspektu społecznej gospodarki rynkowej, w: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, Materiały konferencyjne, Wisła 1996r.

 23. Instytucjonalna infrastruktura na rzecz integracji Polski z Europą, w: Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno-gospodarczych w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, Prace naukowe AE Katowice, 1996

 24. Kilka uwag na temat regionalizmu w warunkach polskiej transformacji systemowej, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Aspekty regionalne, Materiały konferencyjne, Ustroń 1997r.

 25. Kontrowersje wokół specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia realizacji przemian systemowych w gospodarce polskiej, w: Unia Europejska. Szanse i zagrożenia dla Polski, Materiały konferencyjne ŚWSZ, Katowice 1998r.

 26. Aspekty lokalne w transformacji systemowej gospodarki polskiej, w: Rola demokracji lokalnej w przyspieszeniu integracji z UE, Prace naukowo-badawcze i konferencyjne ŚWSZ, Katowice 1998r.

 27. Globalizacja rynków i strategii. Integracja działalności gospodarczej na skalę światową, w: Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym, red. E. Okoń-Horodyńska, AE Katowice 1998r.

 28. Człowiek jako kapitał ludzki – współzależności z innymi czynnikami wytwórczymi, w: Instytucjonalizacja praw jednostki i grup społecznych do inicjatywy gospodarczej, red. Ewa Okoń-Horodyńska, AE Katowice 1998r.

 29. Korzyści i zagrożenia dla transformacji gospodarki wynikające z procesów integracyjnych Polski w latach 90, w: Studia Ekonomiczne AE Katowice 1998r.

 30. Przemiany systemowe w gospodarce polskiej, w: Unia Europejska. Szanse i zagrożenia dla Polski, Materiały konferencyjne ŚWSZ, Katowice 1998

 31. Możliwości i bariery restrukturyzacji produkcji w Makroregionie Południowym (kilka uwag ) w: Podstawowe problemy restrukturyzacji produkcji w Makroregionie Południowym, Prace naukowo-badawcze i konferencyjne ŚWSZ, Katowice 1998

 32. Człowiek i jego preferencje jako czynnik unifikacji popytu w gospodarce światowej, w: człowiek a proces globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, AE Katowice 1999r.

 33. Mikro i makroekonomiczne zmiany jako warunek kreowania nowoczesnego kapitału ludzkiego – konfrontacja z doświadczeniami światowymi, w: Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. I, AE Katowice 1999.

 34. Warunki globalne, warunki lokalne, a nowoczesny kapitał ludzki, w: Jak zostać euromenedżerem mieszkając w Tychach – między globalizmem a lokalizmem, Materiały konferencyjne WSZiNS, Tychy 2000

 35. Globalizacja a rola państwa narodowego w kształtowaniu nowoczesnego kapitału ludzkiego, w: Państwo narodowe a proces globalizacji, AE Katowice 2000.

 36. Bariery w kreowaniu nowoczesnego kapitału ludzkiego w Polsce a kwestia udziału w V PR UE, w: Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. II, 2001r.

 37. Kreacja nowoczesnego kapitału ludzkiego w świetle zmian systemowych (kilka uwag) W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska, red. S Swadźba, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2001

 38. Kapitał ludzki i nowoczesny system edukacji – wzajemne relacje w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, pod red. S. Partyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002

 39. Specyfika kreacji nowoczesnego kapitału ludzkiego w warunkach polskiej transformacji systemowej, w: Socjologia gospodarki; Rynek, Instytucje, Zarządzanie, red. K Konecki i inni, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2002

 40. Kontrowersje wokół polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych w kontekście integracji z UE, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście Przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2002

 41. Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 28/2003, red. naukowy E. Okoń-Horodyńska

 42. Edukacja dla innowacji - konieczne reformy w: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 28/2003, red. E. Okoń-Horodyńska

 43. Zmiany społeczno-gospodarczych zachowań ludzi jako reperkusja ładu globalnego - w: Człowiek a rynek, T1, red. Sławomir Partycki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004

 44. Regionalizacja jako egzemplifikacja wyzwań wynikających z procesów globalizacyjnych, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006

 45. Globalizacja, regionalizacja, integracja – oddziaływania i reperkusje, w: Problemy gospodarki światowej, red M. Noga, M. Stawicka, Wydawnictwa AE Wrocław, Wrocław 2008, s. 577-588.

 46. Kreacja kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, w: Kultura a rynek, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 404-409.

 47. Wpływ integracji regionalnej na procesy globalizacyjne, w: Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. I.M. Smandek, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2009, s. 113-126.

 48. Globalizacja jako determinanta zmiany zachowań konsumenta w: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo – społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 434-443.

 49. Ustawodawstwo antymonopolowe jako narzędzie ochrony konkurencji, w: Wybrane Problemy Koniunktury, Wzrostu Gospodarczego oraz Konkurencji w Teorii i Praktyce, red. Grażyna Musiał, Podręcznik, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2012.

 50. Perspektywy ustawodawstwa antymonopolowego w kontekście zmiany uwarunkowań w gospodarce światowej, w: Kryzys Finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.