Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Monika Szudy

 1. Hiszpania na drodze do Unii Europejskiej – wnioski z doświadczeń. [W] Unia Europejska. Szanse i zagrożenia dla Polski. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katowice 1998.

 2. Od dyktatury do demokracji i kontrolowanego mechanizmu rynkowego (Hiszpania). [W] Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 97-109.

 3. Rola sektora rolnego we współczesnej gospodarce na przykładzie Hiszpanii. Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych pod red. K. Szaflarskiego, Katowice 1999, s. 109-127.

 4. Oddziaływanie instytucji Unii Europejskiej na sferę produkcji. [W] Europejska integracja gospodarcza – w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 1999, s. 27-45 (współautor)

 5. Bezrobocie jako główny problem społeczno-gospodarczy (Hiszpania). Studia Ekonomiczne nr 9, AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 89-108.

 6. Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. [W] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 267-274.

 7. Transformacja systemowa w sferze produkcji. Ujęcie sektorowe. Rolnictwo. [W] System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 55-67.

 8. System edukacji – bariera czy źródło rozwoju polskiej wsi? [W] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 469-480.

 9. Latynoska droga do gospodarki liberalnej. [W] System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie model gospodarcze. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 123-138.

 10. Oddziaływanie państwa na gospodarkę – ujęcie sektorowe. Rolnictwo. [W] System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbor. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 55-79.

 11. Oddziaływanie państwa na gospodarkę – ujęcie sektorowe. Usługi. [W] System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbor. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 91-111. (współautor)

 12. Edukacja jako czynnik wzrostu gospodarczego w warunkach integracji gospodarczej. [W] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 233-241.

 13. Reforma systemu edukacji w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską. Studia Ekonomiczne nr 30, AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 171-186.

 14. Słowenia. [W] Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część I. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2003, s.138-150.

 15. Macedonia. [W] Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część I. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 150-159.

 16. Kazachstan. [W] Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 199-220.

 17. Uzbekistan. [W] Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbior. pod red. S. Swadźby. AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 221-240.

 18. Wspólna Polityka Rolna w Unii Europejskiej. Europejska Akademia na Śląsku, Biblioteka Śląska, Katowice 2004, s. 1-18.

 19. Uwarunkowania transformacji rolnictwa w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej. [W] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 319-322.

 20. Koordynacja decyzji ekonomicznych w sferze produkcji – podstawowe mierniki. [W] Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, Współautor. AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 51-66.

 21. Ewolucja roli państwa w sektorze rolnym Hiszpanii - wybrane aspekty. „Studia Ekonomiczne” nr 34. Praca zbior. pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty, AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 81-97.

 22. Bezpośrednie i pośrednie narzędzia oddziaływania państwa na sferę produkcji. [W] Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 43-62. (współautor)

 23. System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii – zagrożenia i wyzwania. „Studia Ekonomiczne” nr 43. Praca zbior. pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 133-150.

 24. Procesy deregulacji rynku pracy w Hiszpanii i ich skutki. Praca zb. pod red. U. Zagóry-Jonszty. Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im.
  Karola Adamieckiego, Nr 38, Katowice 2006, s. 159-176.

 25. System opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. W: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 109-136.

 26. Poziom edukacji i zdrowotność. [W] Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 121-132.

 27. System podatkowy jako instrument regulacji w rolnictwie - na przykładzie Hiszpanii. Praca zbior. pod red. U. Zagóry-Jonszty. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach” Studia Ekonomiczne” nr 48, Katowice 2008, s.239-255

 28. Instrumenty polityki rolnej a decyzje produkcyjne rolników – wybrane aspekty. „Studia Ekonomiczne” nr 54. Praca zbior. pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE w Katowicach, Katowice 2008, s.173-192.

 29. Sprawność systemu gospodarczego. [W] Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 108-124.

 30. Skutki globalnego kryzysu finansowego XXI wieku dla gospodarki Hiszpanii „Studia Ekonomiczne” nr 59. Praca zbior. pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 199-210.

 31. Determinanty konkurencyjności hiszpańskiego sektora rolnego. „Studia Ekonomiczne” nr 59. Praca zbior. pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 181-198.

 32. Systemy hybrydowe od kapitalizmu do socjalizmu. [W] Systemy gospodarcze. powstanie i rozwój. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 167-181.

 33. Systemy hybrydowe od socjalizmu do kapitalizmu. [W] Systemy gospodarcze. powstanie i rozwój. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 157-166. (współautor)

 34. Systemy gospodarcze – wybrane kierunki badań. W: Ekonomia jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju. Praca zbior. pod red. B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 224-238.

 35. Problem możliwości produkcyjnych na tle ograniczonych rozmiarów zasobów ekonomicznych. W: Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń. Praca zbior. pod red. G. Musiał. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 26-36.

 36. Decyzje producenta na rynku i koszty. [W:] Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń. Praca zbior. pod red. G. Musiał. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 77-85.

 37. Społeczno-kulturowe uwarunkowania ewolucji systemu gospodarczego Hiszpanii. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Społeczno-kulturowe uwarunkowania. Praca zbior. pod red. S. Swadźby i I. Ostoj. Studia Ekonomiczne nr 69. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 218-229.

 38. Kraje latynoamerykańskie – od gospodarki nacjonalistycznej do liberalnej. W: System gospodarcze. Analiza porównawcza. Praca zbior. pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 175-190.

 39. Hiszpański model państwa opiekuńczego a imigracja zarobkowa. [w:] Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 68. Praca zbior. pod red. U. Zagóry-Jonszty, Katowice 2011, s. 77-95.

 40. Czy istnieje środziemnomorski model gospodarki rynkowej? [w:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 143-154.

 41. Polityka fiskalna Hiszpanii w okresie kryzysu ekonomicznego 2008+. W: Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 367-377.

 42. Innovation-oriented policy of Japan and China. A comparative analysis. W: Innovation as a Factor in the Development of Asia-Pacific Region. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 257, red. P. Skulski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 95-104.

 43. Baskijski Mondragón. W: Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania? Red. S. Swadźba. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 81-96.

 44. Budżetowanie zadaniowe jako element sprawnego państwa – doświadczenia Hiszpanii. W: Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. „Studia ekonomiczne” nr 130, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 40-48.

 45. Rola państwa w zapewnianiu neutralności konkurencyjnej – doświadczenia wybranych krajów. W: Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji. „Studia Ekonomiczne” nr 139, red. G. Wolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 132-141.

 46. Model zatrudnienia w korporacji spółdzielczej Mondragón. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro i mezoekonomiczne. „Studia ekonomiczne” nr 156, red. S. Swadźba, D. Bochańczyk-Kupka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 127-135.

 47. Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego. W: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. ”Studia Ekonomiczne” nr 176, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 22-29.

 48. Mechanizm regulacji na rynku dóbr w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 81-96.

 49. Mechanizm regulacji rynków dóbr w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 78-95.

 50. Developmental capitalism jako trzecia droga. "Studia Ekonomiczne" pod red. U. Zagóry-Jonszty. Wyd. UE w Katowicach, w druku.