Publikacje pracowników Katedry Ekonomii – dr Sławomir Czech

 1.  Institutions as enabling constraints. A note on social norms, social change and economic development. „Economics and Law”, Polszakiewicz  B.,  Boehlke  J.  (ed.), Vol. 13, No. 2/2014, pp. 309-319. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.023.

 2. Społeczna gospodarka rynkowa pół wieku później – koncepcja, doświadczenia, współczesne wyzwania [W:] Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowy i etyczny wymiar relacji.. Red. M. Dzień, L. Hejny, J. Winiarski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2014, s. 51-62.   

 3. Czy model szwedzki był realną alternatywą dla polskiej transformacji? [W:] 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 352, red. B. Borkowska, Wrocław 2014, s. 24-33.   

 4. System i jakość sprawowania władzy w państwach Unii Europejskiej. [W:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 47-58.     

 5. Ekonomia dobrobytu a państwo opiekuńcze – relacja przeszłości czy przyszłości? [W:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza „Studia ekonomiczne” nr 176, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 56-64.

 6. System sprawowania władzy a wzrost i rozwój gospodarczy. [W:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 47-65.

 7. Czy wokół państwa opiekuńczego toczy się jeszcze spór o wartości? [W:] „Ekonomia”. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305. Red. M. Rękas, J. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2013, s. 95-107.

 8. Wielowymiarowość szwedzkiego modelu państwa dobrobytu: tożsamość wspólnotowa, grupy interesu i duże przedsiębiorstwa. [W:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne. „Studia ekonomiczne” nr 156, red. S. Swadźba, D. Bochańczyk-Kupka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 117-126.

 9. Polityka makroekonomiczna Szwecji po 1990 roku – lekcje dla Polski. „Analizy Norden Centrum”, nr 5(17)/2013,http://nhttp://nordencentrum.pl/pliki/analizy/NC17-2013-Czech/index.html#/1ordencentrum.pl/pliki/analizy/NC17-2013-Czech/index.html#/1

 10. Szwedzka polityka antykryzysowa wobec recesji z lat 2008-2009. [W:] Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. „Studia ekonomiczne” nr 130, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 30-39.

 11. Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim. (monografia) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, ss. 250.

 12. W poszukiwaniu narracji współczesnego państwa opiekuńczego. [W:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 750: Współczesne problemy ekonomiczne nr 4, red. G. Wolska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 147-156.

 13. Powstanie i krach imperium przemysłowo-finansowego Ivara Kreugera (w 80. rocznicę upadku). [W:] Wyzwania ekonomiczne XXI wieku. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 291-313.

 14. Gospodarowanie w społecznościach nomadyczno-pasterskich. [W:] Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania? Red. S. Swadźba. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 10-25.

 15. O legitymizacji państwa dobrobytu w społeczeństwach zachodnich. [W:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu. „Studia ekonomiczne” nr 101, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 73-82.

 16. Szwecja w dobie Wielkiego Kryzysu. Powstanie zreformowanej socjaldemokracji. [W:] „Studia ekonomiczne” nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 53-66.

 17. Kontrowersyjne dzieje szwedzkiego „socjalizmu”. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012, http://www.pte.pl/pliki/2/12/Czech-Rzeczpospolita-Szwecja-polemika.pdf

 18. Anglosaski model gospodarki wolnorynkowej – ujęcie ewolucyjno-teoretyczne. [W:] Współczesna gospodarka – wyzwania i oczekiwania, red. B. Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, s. 21-35.

 19. Kraje skandynawskie: opiekuńczość i rozwój. [W:] Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, s. 59-80.

 20. Słowo o zaufaniu i ograniczonej racjonalności rynków finansowych. [W:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 5(55)/2011, s. 33-37. Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/2/12/slowo_o_zaufaniu.pdf

 21. The Concept of Welfare State in the (Post)Modern World. [W:] Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2011. Materiały pokonferencyjne, Uniwersytet w Żylinie 2011.

 22. Szwedzka scena polityczna wobec przemian społeczno-gospodarczych w kraju na początku XXI wieku. [W:] Ekonomia, tom 1. Prace naukowe Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2011, s. 35-46.

 23. O pojęciu folkhemmet i jego roli w koncepcjach polityki społeczno-gospodarczej Szwecji przełomu XIX i XX wieku. [W:] „Studia ekonomiczne” nr 68, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 97-110.

 24. Nordycki model państwa dobrobytu – zarys ewolucji i perspektyw. [W:] „Studia ekonomiczne” nr 69, Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych, red. S. Swadźba, I. Ostoj, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 192-205.

 25. Kapitalizm i jego ewolucja od 1870 do 1945 roku. [W:] Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój, red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2010, s. 29-45.

 26. The Swedish crisis of the early 1990s – a useless lesson for modern open economies? [W:] Kryzysy finansowe – wybrane zagadnienia, red. K. Piech, Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2010, s. 229-250.

 27. Państwo dobrobytu a proces globalizacji gospodarczej. [W:] Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2010, s. 141-150.

 28. Polityka gospodarcza jako sztuka wyboru. Wkład Ernsta Wigforssa w formowanie szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. [W:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, red. U. Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2010, s. 295-309.

 29. Państwo dobrobytu w społeczeństwach zachodnich. Zarys spojrzenia ewolucyjnego. [W:] „Studia ekonomiczne” nr 59, red. U. Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2010, s. 141-162.

 30. Wybrane modele gospodarki rynkowej. Współautor: Joanna Czech-Rogosz. [W:] Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2009, s. 89-107.

 31. Euro-outsider z wyboru. Przyczyny i następstwa odrzucenia euro przez Szwecję. [W:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku europejskiego jednolitego obszaru walutowego, red. S. Swadźba, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2008, s. 323-335.

 32. Polityka regionalna w Szwecji - uwarunkowania, cele, strategie działania. [W:] „Studia ekonomiczne” nr 54, red. U. Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2008, s. 215-242.

 33. Deficyt budżetowy i dług publiczny. [W:] Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2008, s. 59-69.

 34. Bułgaria i Rumunia a wybrane kraje Europy Środkowej wobec procesu integracji. Analiza porównawcza. Współautor: M. Makselon, [W:] Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, Tom 2, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2008, s. 47-58.

 35. Model Rehna-Meidnera a polityka gospodarcza Szwecji. [W:] Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. „Studia Ekonomiczne” nr 48, red. U. Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2008, s. 255-276.

 36. Rozwój powiązań gospodarczych Szwecji z Polską w dobie globalizacji. Współautor: A. Całek, [W:] Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, red. K. Kaszuba i S. Wydymus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków-Rzeszów 2007, s. 31-40.

 37. Konkurencyjność Szwecji a proces reform gospodarczych. [W:] Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 234-246.