MAŁE MIASTA I OBSZARY WIEJSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ?

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Małe miasta"

WAŻNE INFORMACJE:

Ostateczny termin nadsyłania artykułów upłynął 30 listopada 2014. Szablon dla autorów został zaktualizowany.

Organizatorzy:

 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki;
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN;
 • Komisja Obszarów Wiejskich KPZK PAN.

Cele Konferencji:

 • Prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich w kontekście zmian na obszarach wiejskich;
 • Integracja środowisk ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów i architektów podejmujących badania naukowe z zakresu rozwoju małych miast i ich oddziaływania na obszary wiejskie.

Tematyka Konferencji:

 • Koordynacja, partycypacja i współpraca międzypodmiotowa w kształtowaniu lokalnych rynków;
 • Międzypodmiotowa współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych;
 • Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie;
 • Potencjalne i rzeczywiste obszary współdziałania małych miast i obszarów wiejskich (m.in. wyzwania demograficzne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe);
 • Przemiany demograficzne i ruchy migracyjne w zasięgu małych miast i obszarów wiejskich;
 • Rynki pracy i nieruchomości małych miast i obszarów wiejskich;
 • Uwarunkowania międzypodmiotowego procesu współdziałania;
 • Współdziałanie małych miast i obszarów wiejskich w ramach świadczenia lokalnych usług publicznych;
 • Współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych;
 • Zarządzanie konfliktami na szczeblu lokalnym;
 • Znaczenie kooperacji i koopetycji w kształtowaniu procesów rozwoju lokalnego.

Rada Programowa Konferencji:

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Krystian Heffner /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/

Członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Wioletta Kamińska /Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/

prof. dr hab. Andrzej Klasik /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/

prof. dr hab. Marek Kłodziński /Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN/

prof. dr hab. Stanisław Korenik /Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/

prof. dr hab. Florian Kuźnik /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/

prof. dr hab. Tadeusz Markowski /Uniwersytet Łódzki/

prof. dr hab. Tadeusz Marszał /Uniwersytet Łódzki/

prof. dr hab. Andrzej Rosner /Instytut Wsi i Rolnictwa PAN/

prof. dr hab. Daniela Szymańska /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/

prof. dr hab. Zygmunt Szymla /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/

Warunki uczestnictwa:

Opłata konferencyjna: 600 zł. Opłata obejmowała: 2 obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, wydanie recenzowanej publikacji naukowej.

Opłatę konferencyjną należało wpłacić do 23 czerwca 2014 na rachunek:

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
ING VII Oddział Katowice 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem "Małe miasta"

 

 

 

Referaty i publikacja książkowa:

Osoby pragnące przedstawić referat proszone były o nadesłanie tytułów i streszczenia swojego wystąpienia oraz karty zgłoszenia do dnia 02 czerwca 2014.

Nadsyłane streszczenia (o objętości do 1 strony A4) powinny były zawierać:

 • Tytuł referatu,
 • Kluczowe słowa,
 • Streszczenie referatu,
 • Informacje o autorach (imię, nazwisko, instytucja, telefon, e-mail).

Streszczenia w formacie edytora MSWord, należało przesyłać drogą elektroniczną na adres: arkadiusz.halama@ue.katowice.pl

Rada Programowa Konferencji poinformowała autorów o zaakceptowaniu ich referatów do dnia 09 czerwca 2014. Pełne teksty referatów należało przesłać drogą elektroniczną do 30 listopada 2014.

Artykuły zatwierdzone przez Radę Programową Konferencji oraz pozytywnie zaopiniowane przez zewnętrznych recenzentów zostaną opublikowane w Wydawnictwie Uczelnianym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ważne terminy:

 • Nadesłanie tytułów i streszczeń referatów: 02 czerwca 2014
 • Informacja o przyjęciu referatu: 09 czerwca 2014
 • Dokonanie wpłaty: 23 czerwca 2014
 • Termin konferencji: 23-24 października 2014r
 • Przesłanie artykułów: 30 listopada 2014

Miejsce obrad:

Hotel Exploris

Salmopolska 30,

43-370 Szczyrk

www.exploris.pl/szczyrk

Sekretariat Konferencji:

dr inż. Arkadiusz Halama - Sekretarz Konferencji

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

tel.: 032 257 74 11
tel./fax: 032 257 74 13

e-mail: arkadiusz.halama@ue.katowice.pl

Dojazd na Konferencję: