Dr Beata Dubiel

Lista najważniejszych publikacji:

2015
14

Dubiel B.: Rozwój rynku ubezpieczeń ekologicznych w województwie śląskim, w: Biznes ekologiczny - Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, red. naukowa  Elżbieta Lorek, UE Katowice, 2015, ISBN 978-83-7875-242-4, s. 147-172.

13

Dubiel B.: Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych w świetle badań konsumentów w woj. śląskim, w: Handel wewnętrzny- rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Zachowania konsumentów w wybranych sektorach gospodarki, Nr 3 (355) 2015, Rocznik 61, ISSN 0438-5403 s.37-46.

12

Dubiel B.: Standardy zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, w: red. nauk. Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami. Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. Tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 855,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr74, Szczecin 2015 ISSN 1733-2842, s. 481-491.

11

Dubiel B.: Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka powodzi w gminach śląskich, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 232, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, s.23-38.

10

Dubiel B., Bożek S.: Realizacja ryzyka nadzwyczajnego a kompensacja jego skutków przez ubezpieczenie, w: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju-odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse, red. nauk. G. Borys, R. Kurek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, ISSN 1899-3192, ISBN   978-83-7695-519-3, s.30-41.

2014
9

Dubiel B.: Źródła finansowania skutków klęsk żywiołowych w Polsce, w: Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowe, red. naukowa Paulina Ucieklak-Jeż, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, ISBN 978-83-7455-422-0, s.35-47.

8

Dubiel B.: Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie, w: ZESZYTY NAUKOWE NR 804 Uniwersytetu Szczecińskiego: FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 67, Narzędzia zarządzania finansami, 2014, s.185-199.

7

Dubiel B.: Environmental risk management instruments on the basis of example of municipalities of Silesia Provence, w:Challenges of Sustainable Development From Environmental Protection to Quality of Life, B.Bartniczak, P.Rogala, AD REM Jelenia Góra 2014, s.75-83.

2013
6

Dubiel B.: Ocena świadomości ubezpieczeniowej oraz istniejących zagrożeń katastroficznych w samorządach lokalnych woj. śląskiego w świetle badań, w: Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Difin, Kraków 2013, s.114-124.

5

Dubiel B.: Działania kompensacyjne podejmowane przez gminy województwa śląskiego w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym. Wyniki badań empirycznych, w: Pragmata Tes Oikonomias, T VII, red. P. Ucieklak-Jeż, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s.73-86.

2011
4

Dubiel B.: Ubezpieczenie działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Studia Ubezpieczeniowe, Zarządzanie ryzykiem i finansami, red. naukowy  Jacek Lisowski, Zeszyty Naukowe UE Poznań Nr 182, Poznań 2011, s.60-68.

3

Dubiel B.: Ubezpieczeniowe aspekty ryzyka ekologicznego, w:Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku,  red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe UE Wrocław Nr 228, Wrocław 2011,s. 126-134.

2009
2

Dubiel B.: Ubezpieczenia środowiskowe jako instrument ekonomiczny wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju; w: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. Wanda Sułkowska, Studia i Prace UE Kraków Nr.7, Kraków 2009, s.129-136.

1

Dubiel B.: Analiza wyposażenia samorządów w podstawowe dokumenty planistyczne oraz strategiczne służące rozwojowi zrównoważonemu. Wyniki badań; w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. Elżbieta Lorek, AE Katowice, 2009, Tom I, s.331-341.