Mgr Agnieszka Majorek

Lista najważniejszych publikacji:

2021
13

A. Majorek, Atrakcyjność transportu publicznego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [w:] red. nauk. Paweł Kosin, Jerzy Podsiadło "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wybrane zagadnienia", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2021


2020
12A. Majorek, P. Gibas, Analysis of land-use change between 2012-2018 in Europe in terms of sustainable development, Land, Special Issue Monitoring Land Cover Change: Towards Sustainability, vol. 9, iss. 2, nr art. 46


2019
11A. Majorek, Dynamika zmian użytkowania ziemi małych miast województwa śląskiego, Space - Society - Economy, nr 27, s. 45-47, 2019
10A. Majorek, Empty spaces in the functioning of cities, Studia Miejskie, T. 35, s. 27-38, 2019
9A. Majorek, A. Halama, Wpływ niewykorzystanych przestrzeni miejskich na atrakcyjność miasta, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, z. 273/274, 2019


2018
8A. Majorek, M. Janiszek, Tereny poeksploatacyjne a puste przestrzenie na przykładzie Katowic, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, z. 272, 2018 
7A. Majorek, M. Janiszek, Identyfikacja i ocena ryzyka w projektach finansowanych z budżetu obywatelskiego, w: Projekty regionalne i lokalne - zarządzanie ryzykiem projektu, [red.] H. Brandenburg, A. Drobniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018
6A. Majorek, Wykorzystanie technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta Żywiec, w: Małe miasta - wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne,  [red.] B. Bartosiewicz, Space-Society-Economy nr 24, Uniwersytet Łódzki, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Łódź 2018
5A. Majorek, The impact of changes in methodology of participatory budgeting of Dąbrowa Górnicza on the quality of selected projects, w: Gospodarka przestrzenna XXI wieku, Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej [red.] A. Bąk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 502, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018


2017
4A. Majorek, Urbanizacja a proces rozlewania się miast, w: P. Gibas (red.), Analiza zmian i prognoza przyrostu zabudowy mieszkaniowej na obszarze Polski do 2020 roku, Studia i Prace z Geografii nr 63, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017, s. 10-17, ISBN 978-83-7986-173-6
3A. Majorek, M. Janiszek, Waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, w: Terytorialny wymiar polityki regionalnej, polskie doświadczenia. [red.] A. Nowakowska, J. Szlachta, KPZK PAN, Zeszyt 268, Warszawa 2017
2A. Majorek, Wpływ ładu przestrzennego na jakość życia mieszkańców na przykładzie Józefosławia w gminie Piaseczno, Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 16(3) 2017, s. 197-206, eISSN 2450-0771
1A. Majorek, Partycypacja społeczna jako wehikuł rozwoju, w: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. [red.] A. Klasik, F. Kuźnik, KPZK PAN, tom CLXXVII, Warszawa 2017

 

 

Pozostałe aktywności naukowe:

(wystąpienia podczas konferencji naukowych, warsztatów naukowych, wymiana zagraniczna, itp.)

 

2021
19

udział w międzynarodowych warsztatach pt.
Engaging Citizens in Research: Design, Methods and Data (online)

18

Wartość niewykorzystanych przestrzeni miejskich  

UŻYTKOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, Warszawa

2020
17udział w ERSA Web Conference 2020
16

Gospodarowanie przestrzenią polskich miast w latach 2012-2018 w kontekście zrównoważonego rozwoju  

IV Konferencja Naukowa "Retardacja przekształcania zasobów środowiska - osiągnięcia, problemy, perspektywy", Rzeszów

2019
15

Dynamika przekształceń przestrzennych małych miast województwa śląskiego

XVI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Małe Miasta - przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka, Uniejów

14

Typology of urban vacant land

59th ERSA Congress “Cities, regions and digital transformations: opportunities, risks and challenges”, Lyon

13 udział w Albania Summer University "Dynamics of city development", Shkoder and Tirana
12

Typologia niewykorzystanych przestrzeni miejskich

Konferencja Jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Markowskiego, Łódź

11

Empty spaces in functioning of cities

XI Międzynarodowa Konferencja Miasta XXI wieku "Inspiracje i efekty planowania oraz zarządzania rozwojem miasta", Opole

10

Ecological and social value of urban vacant land

Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej, Łódź

2018
9

Tereny poeksploatacyjne a puste przestrzenie na przykładzie miasta Katowice
wystąpienie we współautorstwie z mgr Moniką Janiszek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki", Kraków

8

Identification of empty spaces in the city

WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP AT ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN, Poznań

7udział w Urban Analytics IN+ Summer School 2018 organizowanej przez Tecnico Lisboa, Lizbona
6

Empty spaces in function of the city

V International Scientific Conference, Spatial Econometric and Regional Economic Analysis, Łódź

2017
5udział w wymianie zagranicznej programu CEEPUS do Silesian University in Opava w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu Systemów Informacji Geograficznej w j. angielskim (19 - 23 czerwca)
4

Wykorzystanie technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta Żywiec

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "MAŁE MIASTA", Uniejów

3

Wpływ zmiany metodologii przeprowadzania Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na jakość realizowanych projektów

Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2

Analiza dostępności komunikacji publicznej do nowej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej

VI Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce organizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1

Wpływ ładu przestrzennego na jakość życia mieszkańców na przykładzie Józefosławia w gminie Piaseczno

II Międzynarodowa Konferencja PRZESTRZEŃ - TECHNOLOGIA - EKONOMIA