Projekty badawcze realizowane w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Badania statutowe (potencjał badawczy):

 • 2016-2018: Gospodarowanie przestrzenią wobec przemian demograficznych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Etap I-III) (K. Heffner, M. Twardzik, B. Dubiel, P. Gibas, A. Polko, A. Majorek)
 • 2019-2021: Suburbanizacja a rozwój ośrodków miejskich (Etap I-III) (K. Heffner, M. Twardzik, B. Dubiel, P. Gibas, A. Polko, A. Majorek)
 • 2022 r. Wyzwania dla rozwoju gmin województwa śląskiego w czasach (po) pandemii COVID-19. Etap I. (K. Heffner, M. Twardzik, B. Dubiel, P. Gibas, A. Polko, A. Majorek)

Badania własne zespołowe (projekty z rozwoju specjalności):

 • 2015-2017: Wpływ aktywności obywatelskiej na politykę inwestycyjną samorządów gminnych w Polsce (A. Sobol - kierownik, M. Krakowiak-Drzewiecka)
 • 2017 r. Planowane użytkowanie terenu. Etap I (P. Gibas - kierownik, K. Gargula, A. Majorek)
 • 2018 r. Planowane użytkowanie terenu. Etap II (P. Gibas - kierownik, K. Rysz, A. Majorek)

Badania własne (młodzi naukowcy):

 • 2018-2021: Puste przestrzenie w funkcjonowaniu miast (Etap I-III) (A. Majorek)

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Gospodarki Przestrzennej:

Badania własne zespołowe (projekty z rozwoju specjalności) Katedry Gospodarki Przestrzennej:

 • 2004 r.:  Analiza stanu rozwoju przestrzennego gmin województwa śląskiego (K.Heffner, M.Lebek, P.Gibas, A. Polko)
 • 2005 r.: Analiza stanu rozwoju przestrzennego gmin województwa śląskiego - kontynuacja (K.Heffner, M.Lebek, P.Gibas, A. Polko)
 • 2006 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko)
 • 2007 r.: Koncepcja podręcznika „Społeczno-ekonomiczne i kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej" (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2008 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Koncepcja bazy danych Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2009 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2010 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Halama)
 • 2011 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Halama)
 • 2012 r.: Doskonalenie procesu dydaktycznego na kierunku „Gospodarka przestrzenna” przy wykorzystaniu Geograficznych Systemów Informatycznych GIS (K.Heffner, P.Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, J. Góral, M. Górski)
 • 2014 r: Modelowanie zmian pokrycia terenu (P.Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, K. Rysz)
 • 2015 r: Symulowanie zmian pokrycia terenu (P.Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, K. Rysz)
 • 2016 r: Prognozowanie zmian pokrycia terenu (P. Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, K. Rysz)

 

Badania statutowe (potencjał badawczy) Katedry Gospodarki Przestrzennej:

 • 2003 r.: Badanie struktury województw metodami taksonomicznymi (K. Heffner, M. Lebek, P.Gibas)
 • 2004.: Analiza stanu rozwoju przestrzennego gmin województwa śląskiego, (K.Heffner, M.Lebek, P.Gibas)
 • 2005.: Analiza ekonomiczno-przestrzenna w badaniach regionalnych, (K. Heffner, M.Lebek, P. Gibas)
 • 2006 r.: Gospodarka przestrzenna – wypracowanie nowej formy kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko)
 • 2007 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2008 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji – kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2009 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji – kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2010 r.: Małe miasta jako lokalne centra rozwoju (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik)
 • 2011 r.: Małe miasta jako lokalne centra rozwoju (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik)
 • 2012 r.: Małe miasta w rozwoju lokalnym, (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2012 r.: Analiza rynku nieruchomości przy zastosowaniu metody cen hedonicznych – etap I (P. Gibas, A. Polko)
 • 2013 r.: Analiza obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa śląskiego (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, W. Zając)
 • 2013 r.: Analiza rynku nieruchomości przy zastosowaniu metody cen hedonicznych – etap II (P. Gibas, A. Polko)
 • 2014 r.: Analiza miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim – ocena procesów integracji – Etap II (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik, K. Gargula, W. Zając)
 • 2015 r.: Analiza miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim - Etap III (końcowy)
 • 2016 r.: Gospodarowanie przestrzenią wobec przemian demograficznych miast Aglomeracji Górnośląskiej - Etap I (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik)
 • 2016 r.: Model gospodarowania miejskimi dobrami (urban commons) - Etap I (A. Polko, P. Gibas, M. Czornik)
 • 2016 r.: Oddziaływanie centrów handlowych na strefę śródmiejską miast w województwie śląskim (M. Twardzik, K. Heffner, P. Gibas)
Projekty badawcze (NCN)

2016-2018

Ekonomia miejskich dóbr wspólnych (2015/19/B/HS4/01695)

A. Polko (kierownik projektu), wykonawcy: M. Czornik, P. Gibas, A. Ochojski

2013-2016

Modele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej  (2013/11/B/HS4/01098)

K. Kopczewska (kieronik projektu – ERSA Polish Section), wykonawcy: A. Polko, A. Ochojski, P. Churski

2011-2014

Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (2011/01/B/HS5/03257)

wykonawcy: P. Gibas, A. Polko, M. Twardzik

2011-2013

Oddziaływanie centrów handlowych na strefy zewnętrzne metropolii (MNiSW N N114 3346040)

K. Heffner (kierownik projektu), wykonawcy: P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik, A.Polko

Inne granty:

 • 2011-2014: New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE (ADAPT2DC), 3sCE414P4, podmiot kontraktujący Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Central Europe, wykonawca: A. Polko 

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Zarządzania Ochroną Środowiska:

Badania statutowe:

 • Ekologiczne struktury klastrowe i ich znaczenie w gospodarce regionu śląskiego - Etap II, 2015
 • Ekologiczne struktury klastrowe i ich znaczenie w gospodarce regionu śląskiego - Etap I, 2014
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej - Etap III, 2013
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej - Etap II, 2012
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej - Etap I, 2011
 • Programowanie zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich, Etap II: Ocena programowania zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich,  2010
 • Programowanie zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich, Etap I: Uwarunkowania społeczno – ekologiczne realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego w gminach śląskich,  2009
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie śląskim (etap II), 2008.
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie śląskim,  2007.
 • Polska polityka przemysłowa i energetyczna w świetle współczesnych trendów i nowych instrumentów Unii Europejskiej, 2006
 • Handel emisjami – nowy rynkowy instrument zarządzania ochrona środowiska,  2005
 • Rozwój rynku energetyki w warunkach gospodarki polskiej w świetle wymogów Unii Europejskiej, 2004
 • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem w polskich przedsiębiorstwach przemysłu elektro - energetycznego w procesie integracji europejskiej, 2003
 • Zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym w procesie integracji europejskiej,  2002

 

Badania własne:

 • Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego, A. Sobol, 2007.
 • Zrównoważony rozwój w Polsce i w Szwecji – analityczne zestawienie uwarunkowań,  A. Sobol, 2006.
 • Analiza uwarunkowań strategicznego zarządzania środowiskowego w gminach polskich, A. Sobol, 2005.
 • Analiza uwarunkowań strategicznego zarządzania środowiskowego w gminach szwedzkich, A. Sobol, 2004.