Specjalność – Ekobiznes

 

Zdobyta wiedza

Po ukończeniu specjalności Ekobiznes absolwent posiada wiedzę na temat zasad i modeli prowadzenia działalności gospodarczej oraz publicznej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyposażony jest w wiedzę z zakresu pro środowiskowej i prospołecznej orientacji podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i innych organizacji. Ponadto poprzez wizyty studyjne oraz udział praktyków gospodarczych i samorządowych wiedza teoretyczna absolwenta uzupełniona jest o realne przykłady praktyczne.

Celem specjalności Ekobiznes jest:

 • przekazanie kompleksowej wiedzy ekonomicznej, a także prawnej z zakresu funkcjonowania nowoczesnego rynku dóbr i usług ekologicznych zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju,
 • rozwój umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej,
 • rozumienie przez studentów zależności pomiędzy gospodarką a środowiskiem oraz problemu ograniczoności w gospodarowaniu zasobami środowiska,
 • wykształcenie umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach prośrodowiskowych i prospołecznych,
 • budowanie kompetencji społecznych z zakresu pozyskiwaniu i gospodarowaniu zasobami firmy na rynku dóbr i usług ekologicznych oraz kreowania pozytywnych relacji z podmiotami otoczenia,
 • rozumienie przez studenta wpływu paradygmatu zrównoważonego rozwoju na zmiany w formach i charakterze realizacji gospodarki komunalnej,
 • przygotowanie do prowadzenia analiz finansowych inwestycji i przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska i o profilu środowiskowym oraz stosowania „zielonej” sprawozdawczości rachunkowej,
 • wykształcenie kompetencji świadomego pracownika i mieszkańca – gotowego do pracy i działania na współczesnym rynku „zielonej” gospodarki.

Umiejętności

Specjalność Ekobiznes wyposaża absolwenta w umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej. Absolwent posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach pro środowiskowych i prospołecznych.

Specjalność Ekobiznes zorientowana jest na wykształcenie takich cech/kompetencji społecznych absolwentów jak: świadomość ekologiczna i obywatelska, zaangażowanie, kreatywność, innowacyjność oraz elastyczność w działaniu.

 

W szczególności Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie:

 • opracowywania strategii i planu rozwoju organizacji,
 • planowania i organizowania zadań,
 • rozpoznawania potrzeb organizacji,
 • wyceny i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia innowacji,
 • opracowywania budżetów działów i projektów,
 • pracy w zespole.

Kim będziesz?

Absolwent specjalności Ekobiznes będzie posiadał kompetencje do pracy na takich stanowiskach jak:

 • analityk rynkowy,
 • menedżer w interdyscyplinarnych zespołach projektowych w podmiotach gospodarczych,
 • menadżer publiczny w instytucjach samorządowych i agendach publicznych,
 • lider zespołu w organizacjach pozarządowych o profilu ekologicznym;
 • organizator „zielonych” przedsięwzięć (imprez/event`ów) w biznesie lub sektorze publicznym,
 • właściciel i prowadzący działalność gospodarczą,
 • ekspert strategii ekoinnowacyjnych,
 • lider interdyscyplinarnych zespołów ds. rewitalizacji.

Absolwent specjalności Ekobiznes przygotowany jest w szczególności do pracy w następujących podmiotach:

 • podmiotach gospodarczych o orientacji prośrodowiskowej i prospołecznej,
 • firmach konsultingowych zajmujących się analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko i przeglądami ekologicznymi,
 • wydziałach ochrony środowiska na różnych poziomach administracji publicznej,
 • funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • podmiotach gospodarki komunalnej,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach badawczych

Link: ulotka specjalności do wydruku