Badania naukowe prowadzone w Katedrze MSE

Badania naukowe prowadzone w Katedrze podejmują aktualną problematykę szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się szczególnie na tematyce globalizacji, handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych i międzynarodowej integracji gospodarczej. Prace badawcze prowadzone są w ramach różnorodnych projektów zespołowych, tj. badań statutowych, projektów międzywydziałowych i międzynarodowych. Realizowane są również przez poszczególnych pracowników w postaci projektów indywidualnych.

Wyniki badań prowadzonych przez pracowników Katedry są systematycznie udostępniane szerokiemu gronu odbiorców w postaci prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także w postaci licznych publikacji: monografii i artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Więcej o publikacjach.

Wykaz projektów badawczych realizowanych przez Katedrę
od 2010 r.

Badania związane z utrzymaniem potencjału badawczego Katedry

Od początku funkcjonowania pracownicy Katedry uczestniczyli w realizowaniu badań, które związane są z utrzymaniem potencjału badawczego (wcześniej badania statutowe). Tematyka tych badań jest ściśle powiązana z obszarami zainteresowań pracowników. Obejmują zatem problematykę: globalizacji, handlu międzynarodowego czy integracji gospodarczej.

 

Badania związane z utrzymaniem potencjału badawczego Katedry realizowane w latach 2010-2020 pod kierownictwem Prof. zw. dr hab. Tadeusza Sporka:

2019-2020 - Wyzwania rozwojowe a zmiany strukturalne w gospodarce światowej XXI wieku – etap I i II

2017-2018 - Państwa zachodniej hemisfery wobec przemian w gospodarce światowej – etap I i II

2015-2016 - Unia Europejska wobec wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań XXI wieku – etap I i II

2014 - Kraje grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej

2012-2013 - Gospodarka światowa XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia – etap I i II

2011 - Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy

2010 - Rola i miejsce krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Europie w kontekście procesów integracyjnych

Projekt międzynarodowy

Dr Joanna Kos-Łabędowicz uczestniczy w realizacji projektu w ramach programu Horyzont 2020 pt. „ECO-BOT. Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy" - Project Number: 767625. Kierownikiem projektu jest dr Sylwia Słupik. Projekt realizowany w okresie: 11.2017 - 04.2021. Więcej informacji na temat projektu: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/kf/katedra-analiz-gospodarczych-i-finansowych/dzialalnosc-naukowa/projekt-eco-bot.html lub eco-bot.eu

Projekt międzywydziałowy (grant rektorski)

Październik 2009 – styczeń 2011; dr Iwona Pawlas jako członek międzywydziałowego zespołu badawczego, kierowanego przez dr Aleksandrę Nizielską (Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych, Wydział Informatyki i Komunikacji), uczestniczyła w realizacji projektu badawczego "Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego".

Badania indywidualne pracowników

2011-2013 - Internetowe źródła informacji w decyzjach nabywczych konsumentów – etap I, II i III, (badania własne: mgr Joanna Kos-Łabędowicz)

2011 – Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w aspekcie ekonomicznym i politycznym (badania własne: mgr Anna Czech)

2010 – Analiza pozycji Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej. - etap II (badania własne: dr Iwona Pawlas)

Badania w ramach programu Młodzi Naukowcy

2020 - Wpływ implementacji rozwiązań ICT w transporcie na mobilność seniorów, kierownik projektu: dr Joanna Kos-Łabędowicz

2018 - Implementacja rozwiązań ICT w publicznym pasażerskim transporcie miejskim w Unii Europejskiej – Etap III, kierownik projektu: dr Joanna Kos-Łabędowicz

2016-2017 - Wpływ ICT na sektor transportu w Unii Europejskiej – etap I i II, kierownik projektu: dr Joanna Kos-Łabędowicz