Kierunek Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

 

Absolwenci specjalności „biznes międzynarodowy” posiadać będą wiedzę w zakresie:

  • technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego,
  • form i strategii umiędzynaradawiania przedsiębiorstw,
  • zarządzania w handlu zagranicznym,
  • marketingu międzynarodowego,
  • komunikacji międzykulturowej,
  • rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw,
  • możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • zasad prowadzenia biznesu na rynku Unii Europejskiej.

Specjalność "biznes międzynarodowy" oferuje dodatkową możliwość poszerzenia znajomości języków obcych w dziedzinie biznesu.

Absolwent specjalności "biznes międzynarodowy" jest przygotowany do pracy w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą; pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności; prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim oraz do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.