Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych ma zaszczyt zaprosić na

XVIII Konferencję Naukową PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

która odbędzie się 20 października 2021 r. w formie zdalnej na platformie Google Meet

 

CELE KONFERENCJI

Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej

Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu podmiotów ją tworzących

Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w III dekadzie XXI wieku

Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych

Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach

Identyfikacja obszarów współpracy badawczej

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Assc. Prof. CSc. Vladislav Pavlát, University of Finance and Administration, Prague

Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. SGH dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Izba Rzemieślnicza oraz

Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

• Gospodarka światowa w okresie pandemii COVID-19

• Unia Europejska wobec wyzwań społecznych, gospodarczych,

cywilizacyjnych XXI w.

• Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek

• Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej

• Przedsiębiorstwa, branże, kraje i regiony wobec pandemii COVID-19

 

WAŻNE TERMINY

10 lipca 2021 (termin przedłużony) zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem referatu oraz abstraktem poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl

20 lipca 2021 (termin przedłużony) potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu

20 września 2021 złożenie pełnego tekstu referatu wraz z Umową wydawniczą, wniesienie opłaty konferencyjnej

20 października 2021 konferencja online

 

PUBLIKACJA

Referaty zostaną opublikowane jako rozdziały w monografii naukowej pt. „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej w XXI w.” Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub w monografii pt. „Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19” Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Teksty można składać w języku polskim oraz w języku angielskim. Przewidujemy zgłoszenie najlepszych tekstów do publikacji w formie artykułu w czasopiśmie Journal of Economics and Management (ISSN 1732-1948; e-ISSN 2719-9975).

Warunki publikacji: przygotowanie tekstu (max. 30 tys. znaków ze spacjami) zgodnie z szablonem i wymogami Wydawnictwa (do pobrania ze strony internetowej konferencji), uzyskanie pozytywnej recenzji, dostarczenie skanu Umowy wydawniczej, udział w konferencji.

Tekst referatu oraz skan Umowy wydawniczej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: msekonferencja@ue.katowice.pl

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata za udział w konferencji z prezentacją i publikacją referatu wynosi 500 PLN. W przypadku publikacji artykułu, którego autorami jest kilka osób, pobierana jest 1 opłata, tj. 500 PLN.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, publikację. Opłata za udział w konferencji z prezentacją referatu, bez publikacji wynosi 100 PLN od osoby.

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem: “Katedra MSE – Konferencja 2021”

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

10:15 – 12:15 Sesja I

12:15 – 12:30 Przerwa na kawę

12:30 – 14:30 Sesja II

14:30 – 15:00 Podsumowanie obrad

Obecność na konferencji zostanie potwierdzona certyfikatem aktywnego udziału

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek – Przewodniczący

Dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

Dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

Dr Anna Czech

Dr Rafał Świtała

 

Pliki do pobrania:

- ulotka w j. polskim
- ulotka w j. angielskim
- karta zgłoszenia uczestnictwa w j. polskim
- karta zgłoszenia uczestnictwa w j. angielskim
- oświadczenie Wyd. UE - wersja w j. polskim
- oświadczenie Wyd. UE - wersja w j. angielskim
- szablon tekstu referatu