Wydawnictwa oraz publikacje Katedry i pracowników

 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek  

 

Monografie

1. Handel międzynarodowy (język rosyjski), T. Sporek, Y. Kozak, E. Molendowski (red.), Centrum Literatury Naukowej,  Kijów-Katowice-Kraków 2015.

2. World Economy and International Economic Relations, Y. Kozak, T. Sporek, M. Zaec (ed.), Kiev-Katowice, CUL 2015.

3. International Economic Relations, Y. Kozak, T. Sporek (ed.), University of Economics in Katowice, Odessa National Economics University, Kiev-Katowice, CUL 2014.

4. Essentials of International Economics: Questions & Answers, Y. Kozak, T. Sporek (ed.), University of Economics in Katowice, Odessa National Economics University, Kiev-Katowice, CUL 2014.

5. Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.

 

Rozdziały w monografiach 

1. Sporek T., The European Union Trade Policy, in: International Trade, ed. by Y. Kozak, T. Shengelia, Publishing House “Universal”, Tbilisi 2016.

2. Sporek T., The main instruments of the EU’s trade policy, in: International Trade, ed. by Y. Kozak, A. Gribincea, Moldova State University, Chisinau 2016.

3. Sporek T., Research of the World Markets in International Marketing, in: Introduction to International Marketing, ed. by Y. Kozak, A. Gribincea, Moldova State University, Chisinau-Print-Caro 2016.

4. Sporek T., Stany Zjednoczone Ameryki dominującym mocarstwem we współczesnym świecie, w: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, pod red. S. Wydymusa i M. Maciejewskiego, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

5. Sporek T., The international credit market, in: International finance, ed. by Y. Kozak, A. Gribincea, Moldova State University, Chisinau 2015.

6. Sporek T., BRICS jako nieformalny blok współpracy, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

7. Sporek T., Globalny kryzys gospodarczy i jego wpływ na Hiszpanię, w: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu.PL, 2015.

8. Sporek T., Międzynarodowa konkurencyjność niemieckiej gospodarki narodowej i jej wpływ na powiązania z wybranymi liderami gospodarki światowej, w: Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, wydanie I, red. J. Olszyński, A. Bielig, OW Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

9. Sporek T., Wymiana handlowa Niemiec z zagranicą w latach 1990-2011, w: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa 2014.

10. Sporek T., Znaczenie korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, w: Nowe procesy w gospodarce światowej, red. A. Budnikowski, OW Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

11. Sporek T., Part III. Particularites of international trade regulations with European Union, in: International Trade, ed. Y. Kozak, Kiev-Katowice 2014.

12.   Sporek T., Polityka badawczo-rozwojowa Niemiec warunkiem przetrwania kryzysu finansowego. W: I.K. Hejduk, A. Herman (red.), Dla przyszłości. Difin, Warszawa 2014.

13.   Sporek T., Investment Policy Review of Nepal. In: Network Interrelations in the Asia-Pacific Region. Society – economy – politics. B. Drelich-Skulska (ed.). Research Papers of Wroclaw, 294, Wroclaw University of Economics, pp. 154-163, Wrocław 2013.

14.   Sporek T., Globalization – regulation processes of the market segments in the word economy. In: V. Pavlät (ed.), Financial Markets in 2013 – Topical Problems
of Development. The University Institute of Finance and Administration Faculty
of Economic Studies, Prague 2013.

15.   Sporek T., Przepływy kapitałowe na świecie. W: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa
w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

16.   Sporek T., Globalization – regulation processes of the market segments in the word economy. In: V. Pavlat (ed.), Financial Markets in 2013 – Topical Problem
of Development. The University Institute of Finance and Administration Faculty
of Economic Studiem, Prague 2013.

 

Artykuły naukowe

 

1.      Sporek T., Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005-2015, „Studia Europejskie” 2016, nr 3.

2.      Sporek T., Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej, w: Studia Ekonomiczne nr 269, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016.

3.      Sporek T., Uwagi na temat gospodarki niemieckiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 184.

4.      Sporek T., Gospodarka Brazylii na przełomie XX i XXI wieku. „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 218.

5.      Sporek T., Rozwój strefy euro z perspektywy wybranych państw – wnioski i konkluzje dla UE. „Studia Europejskie”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, Nr 2..

6.      Sporek T., Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce – bilans korzyści
i kosztów. „Studia Ekonomiczne”. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2015, Nr 228..

7.      Sporek T., Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej. „Ekonomia XXI wieku”. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015,
Nr 1.

8.      Sporek T., Rosnące znaczenie krajów BRIC. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

9.      Sporek T., Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji. „Studia Europejskie”. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, Nr 3.

10.   Sporek T.., Ewolucja i perspektywy grupy BRICS w globalnej gospodarce.
„Economics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 305.

11.   Sporek T., Przejawy kryzysu finansowego w Grecji. „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, nr 172.

12.   Sporek T., Znaczenie Indii i Chin w globalnej gospodarce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Nr 315.

 

Redakcje naukowe

 

1.              International Trade, edited by T. Sporek, Y. Kozak, Kiev-Chisinau-Katowice-New York-Tbilisi, CUL 2016, s. 260.

2.              Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej, red. T. Sporek, Y. Kozak, CUL Kiev-Katowice 2016, s. 289 (język rosyjski).

3.      Studia Ekonomiczne 2016, Nr 271. Red. T. Sporek, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

4.      Studia Ekonomiczne 2016, Nr 266. Red. T. Sporek, S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

5.      Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej.
Red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

6.      Studia Ekonomiczne 2015, Nr 226. Red. T. Sporek, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

7.      Studia Ekonomiczne 2015, Nr 228. Red. T. Sporek, S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

8.      Studia Ekonomiczne 2015, Nr nr 218. Red. T. Sporek, S. Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

9.      Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań. Red. T. Sporek, S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

10.   International Economic Relations. Red. Y. Kozak, T. Sporek , University of Economics in Katowice, Odessa National Economic University, Kiev-Katowice, CUL 2014.

11.   Studia Ekonomiczne 2014, Nr 184. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Red. T. Sporek, Sylwia Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

12.   Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach.
Red. T. Sporek, S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

13.   Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia.
Red. T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

14.   Gospodarka światowa. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Red. Y. Kozak, T. Sporek, Centrum Literatury Naukowej, Kijów – Katowice 2013.

15.   Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne
i procesy realne w gospodarce  światowej. Studia Ekonomiczne, nr 170. Red.  T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 170, Katowice 2013.

16.   Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego. Studia Ekonomiczne nr 172. Red. T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

 

 

 

 Dr Sylwia Talar

 

 

1.      S. Talar, Intensywność konkurencji w erze powszechnego wykorzystania Internetu, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica” nr 3(321), 2016, s. 99-113

 

2.     S. Talar, Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT, „Współczesna Gospodarka” vol. 7, issue 3(2016), s. 13-26, ISSN 2082-677X, Uniwersytet Gdański

 

3.     S. Talar, Bariery rynku cyfrowego Unii Europejskiej na przykładzie e-commerce, „Miscellanea Oeconomicae”, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016, nr 3, tom II, s. 239-247, red. A. Odrobiona, R. Gawlik, ISSN 2081-2345

 

4.     S. Talar, Jednolity rynek cyfrowy UE – koncepcja, realizacja, skutki, w: K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016

 

5.     S. Talar, Rola Internetu w gospodarce światowej XXI w., w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, red. Tadeusz Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 43-63, ISBN 987-83-7875-239-4

 

6.     S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań internetowej rewolucji, „Przegląd Zachodni”,  nr 1 (354), 2015, Instytut Zachodni, Poznań, s. 237-249, ISSN 0033-2437

 

7.     S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, „Studia Ekonomiczne”, nr 1 (218), 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 75-87, ISSN 2083-8611

 

8.     S. Talar, Rozwój gospodarki internetowej państw BRICS, w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.122-142, ISBN 978-83-7875-261-5

 

9.     S. Talar, Internet a źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek, w: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. Alina Grynia, Uniwersytet  w  Białymstoku, Wydział  Ekonomiczno–Informatyczny  w  Wilnie, Wilno  2015, s. 437-454, ISBN 978-609-95472-6-8

 

10.  S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne” 2014, Nr 184: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, s. 134-151, ISSN 2083-8611

 

11.  S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micromultinationals, „International Business and Global Economy” nr 33, 2014, s. 571-582, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496  

 

12.  S. Talar, Umiędzynarodowienie procesu tworzenia innowacji i wiedzy w warunkach gospodarki internetowej (w:) Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s.81-91, ISBN 978-83-7378-953-1

 

13.  S. Talar, Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl” 6/2014 (229), IBRKK, Warszawa 2014, s. 18-24, ISSN 2084-2694

 

14.  S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, , “Research Papers of Wrocław University of Economics”, nr 370, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s. 100-115, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-494-5

 

15.  S. Talar, Konkurencja i współpraca we współczesnych uwarunkowaniach, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 88-107, ISBN 978-83-7875-159-5

 

16.   S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy, w: Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, red.Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 729-743

 

17.  S. Talar, Obszary i sposoby oddziaływania Internetu na gospodarkę narodową, „Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2013 – Rocznik XXVIII (LVII) - zeszyt 3, vol. 1 (kwartalnik), Uniwersytet Szczeciński, s. 291-304

 

18.  S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, „Studia Ekonomiczne”, Katowice 2013, nr 170, s. 168-189, ISSN 2083-8611

 

19.  S. Talar, Umiędzynarodowienie procesu tworzenia innowacji i wiedzy w warunkach gospodarki internetowej, (w druku)

 

20.  S. Talar, Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 123

 

21.  S. Talar, Powiązania handlowe krajów azjatyckich, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012

 

22.  S. Talar, Crowdsourcing jako efektywna forma współpracy, w: Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012

 

23.  S. Talar, Zamiana natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej gospodarce światowej, w: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, red. T. Sporek, S. Talar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011

 

24.  S. Talar, Zmiana pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. T. Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011

 

25.  S. Talar, Zmiany specjalizacji w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85

 

26.  S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Światowy kryzys gospodarczy a polska gospodarka, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85

 

27.  S. Talar, Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec głównych partnerów handlowych, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane problemy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 85

 

28.  S. Talar, Specyfika międzynarodowej współpracy handlowej Polski we współczesnych warunkach konkurencji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 90

 

29.  S. Talar, Zmiany w strukturze współczesnej gospodarki światowej, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

 

 

Dr Katarzyna Czech

 

1.     K. Czech, ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE (ZIB) W RELACJACH POLSKI Z KRAJAMI GRUPY BRICS – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU, Studia Ekonomiczne Ekonomia 2016 (5) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , Katowice 2016 nr 272 ISSN 2083-8611 ss.31-43

 

2.     K.Czech, Znaczenie zielonej gospodarki dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wnioski dla Polski [w:] Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, pr. zb. pod red. A. Budnikowskiego, A. Kuźnar, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s.429-438, ISBN 978-83-7378-953-1, 4 pkt

 

3.     K.Czech, The Europeen Union Funds and the achievement of the objectives of poland’s National Development Strategy 2020 – active society, competitive economy, efficient state. In proceedings of the 16th international Scientific Conference Finance and Risk 2014 vol1 Bratislava, Publishing house Ekonom, 2014 pp.45-53, ISBN 978-80-225-3991-3

 

4.     K. Czech, Znaczenie funduszy UE dla realizacji Strategii Europa 2020 w Polsce, na przykładzie wybranych programów operacyjnych [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Pr. zb. pod red T. Sporka, S. Talar  „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s.54-66, ISSN 2083-8611 6pkt

 

5.     K. Czech, The importance of the implementation of sustainable development for the competitive position of a national economyon the example of Poland, Journal of International Scientific Publications  Economy and Business published at  www.scientific-publications.net, published by InfoInvest Ltd www.sciencebg.net, Volume 8, 2014, ISSN 1314-7242, s. 378-388      

 

6.     K. Czech, M. Czech, Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla mobilności edukacyjnej i zawodowej na przykładzie sytuacji ludzi młodych, [w:] Polska , 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, pr. Zb. pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, I. Musiałowskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 292-304, ISBN 978-83-7417-841-9, 3 pkt

 

7.     Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. T.Sporka, K.Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5 s.1-198

 

8.     K.Czech, Znaczenie państw BRICS w międzynarodowym transferze kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. T. Sporka, K. Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-261-5, s. 79-9

 

9.     K.Czech, Wpływ nowych podmiotów na światową gospodarkę – próba oceny na przykładzie krajów grupy BRICS, Zeszyty Naukowe, Cracow Review of Economics and Management, Nr 9 (945), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s.43-58, ISSN 1989-6447

10.  Bratysława

 

11.  K. Czech, I. Pawlas, Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach gospodarki globalnej, Studia Ekonomiczne  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ekonomia 2015 (1)  nr. 218, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, ss.88-98

 

12.  K. Czech, Znaczenie Zielonego Nowego Ładu dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie Polski, Studia Ekonomiczne pr. zb. pod red. T. Sporka, J. Kos-Łabędowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 226, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, s. 44-54

13.  Bratysława The European Social fund as a source of co-Financing projects supporting the labor market in Poland

14.  K.Czech, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, [w:]  Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, InfoGlobMar 2013, pr. zb. pod red.  A. Oniszczuk-Jarzabek, T. Gutowski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4, s. 267-277   

15.  K. Czech, The impact of the world financial crisis 2007+ on the competitive position of a national economy illustrated with the example of Poland,          Journal of International Scientific Publications  Economy and Business published at www.scientific-publications.net, published by InfoInvest Ltd www.sciencebg.net, Volume 7 part 3 2013,   ISSN 1313-2555, s. 152-162

 

 

Dr hab. Małgorzata Dziembała

 

1.     M.Dziembała, Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych w świetle Strategii Europa 2020, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt nr 24, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 363-373. ISBN 978-83-7338-765-2 (ISSN 1898-5084).

2.     M.Dziembała, Aktywność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Azji, rozdział 7, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. naukowy T.Sporek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 149-180. ISBN 978-83-7875-051-2.

3.    M.Dziembała, Wspieranie rozwoju regionalnego w Republice Czeskiej i na Słowacji w latach 2007-2013, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 123, Katowice 2012, s. 79-93. ISBN 978-83-7875-059-8.

4.     M.Dziembała, Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej, Praca Naukowa, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 480. ISBN 978-83-7875-129-8.

5.     M.Dziembała, Innowacyjność krajów i regionów w gospodarce światowej, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 148-173. ISBN 978-83-7875-159-5.  

6.     M.Dziembała, Potencjał innowacyjny Polski na tle krajów UE – wnioski dla polityki gospodarczej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 172, Katowice 2013, s. 107-122.

7.     M.Dziembała, Polityka spójności UE wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, w: Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, red. T. Sporek, S. Talar, UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 91-102. ISBN 978-83-7875-188-5.

8.     M. Dziembała, Prospects for the development of economic cooperation between China and African countries, w: Redefinition of the role of Asia-Pacific region in the global economy, eds. B. Drelich-Skulska, A.H. Jankowiak, Sz. Mazurek, Research Papers no 370, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s.294-304. ISBN 978-83-7695-494-3 (ISSN 1899-3192).

9.     M. Dziembała, Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw na świecie poprzez rozwój klastrów, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, red. T. Sporek, UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 137-165. ISBN 978-83-7875-239-4.

10.  M. Dziembała, Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, w: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe nr 380, UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 279-288. ISBN 978-83-7695-439-4 (ISSN 1899-3192).

11.  M. Dziembała, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej  i bariery jej rozwoju, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2015, s. 178-191. ISBN 978-83-7417-859-4.

12.  M. Dziembała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako instrument wspierający ponadnarodową współpracę regionów, w: Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2015, s. 270-288. ISBN 978-83-7417-843-3.

13.  M. Dziembała, Potencjał innowacyjny krajów BRICS, w:  Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, UE Katowice, Katowice 2015, s. 96-121. ISBN 978-83-7875-261-5.

14.  M. Dziembała, Polityka spójności w latach 2014-2020, w:  Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 327-339. ISBN: 978-83-63183-80-6.

15.  M. Dziembała, Some reflections on the of the EU cohesion policy in supporting smart, sustainable and inclusive growth, In: ed. Vladislav Pavlát,  Otakar Schlossberger, Proceedings of the 7th International Conference on “Financial markets within the Globalization of World Economy”, Prague: VŠFS EUPRESS, 2015,  s. 66-75. ISBN 978-80-7408-135-4.

16.  M. Dziembała, Polityka na rzecz wspierania innowacyjności w krajach BRICS na przykładzie Republiki Południowej Afryki, w:  Prace Naukowe nr nr 406 Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 174-185. ISSN 1899-3192 (e- ISSN 2392-0041).

17.  M. Dziembała, Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020 (po pozytywnej recenzji, będzie opublikowane w Studiach Ekonomicznych, Konferencja wydziałowa 2015).

 1. M. Dziembała, Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, Zeszyt 46 (2/2016), s. 191-201. ISSN 1898-5084.
 2. M. Dziembała, Proximity and cohesion within the European Territorial Cooperation Programmes 2014-2020, in: (eds). E. Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková, Proceedings of the 3rd International conference on European Integration 2016, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2016, s. 173-181. ISBN 978-80-248-3911-0.
 3. M. Dziembała, Rozwój transgranicznych systemów innowacji w dobie globalizacji -  przykład regionu Venlo-Niederrhein, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, red. J. Borowiec, G. Wolska, B. Baran, s. 53-64. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 416, Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2016. ISSN 1899-3192 (e-ISSN 2392-0041).
 4. M. Dziembała, Spójność społeczna regionów krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Miscellanea Oeconomicae” 2016, nr 3 , t. I, Kielce 2016, s.215-222. ISSN 2081-2345.
 5. M. Dziembała, Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 46, 2016/2, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, s. 191-201. ISSN 1898-5084.
 6. M. Dziembała, Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 270, Katowice 2016, s. 69-76. ISSN 2083-8611.
 7. M. Dziembała, Europejska polityka innowacji w perspektywie 2020, : Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Ekonomia 2016 (5), nr 272, s. 44-56. ISSN 2083-8611. ISSN 2449-5603.
 8. M. Dziembała, Spójność ekonomiczno-społeczna w poszerzonej Unii Europejskiej, w: Katarzyna Czech, Małgorzata Dziembała, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz, Iwona Pawlas, Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 35-60. ISBN 978-83-7875-306-3.
 9. M. Dziembała, D. Czyżewska-Misztal, Wspieranie współpracy nauki i biznesu w polskich regionach na przykładzie województwa śląskiego i wielkopolskiego, w: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, red. M. Kosala, M. Urbaniec, A. Żur, UE w Krakowie, Kraków 2016 („Przedsiębiorczość międzynarodowa” 2 (1) 2016, s. 165-185. ISBN 978-83-65262-07-3.
 10. M. Dziembała, The significance of social innovation in promoting inclusive growth in Asian countries, w: Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 413, eds. B. Drelich-Skulska, A. H. Jankowiak, Sz. Mazurek, s. 160-171. ISBN 978-83-7695-569-8.

 

 

Dr Małgorzata Fronczek

 

1.     Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosją i Chinami, w: "International Business and Global Economy" (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego) nr 32, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s.84-96, ISSN 1230-6444

2.     Międzynarodowa wymiana towarów we współczesnej gospodarce światowej, w: "Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia" pod red. T. Sporka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-159-5, s. 36-54

3.     Charakter wymiany handlowej Polski z zagranicą po 1990 roku, w: "Polityka ekonomiczna" pod red. J. Sokołowskiego, G. Węgrzyn, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013, ISSN 1899-3192, s. 132-141

4.     Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro, "Studia Ekonomiczne" nr 170, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, ISSN 2083-8611, s. 81-94

5.     Niemcy jako partner handlowy Polski w latach 1995-2010, "Studia Ekonomiczne" nr 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, ISSN 2083-8611, s. 87-102

6.     Nakłady na B+R a eksport produktów przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011, "Studia Ekonomiczne" nr 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, ISSN 2083-8611, s. 67-79

7.     Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Niemcami w latach 1995-2011; w: "Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych", "Studia Ekonomiczne" nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, ISSN 2083-8611, s.101-110

8.     Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Chinami w latach 1995-2012, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Polityka ekonomiczna" nr 348, pod red. J. Sokołowskiego, A. Żabińskiego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, ISSN 1899-3192, s. 66-75

9.     Polska, Czechy i Węgry jako partnerzy handlowi Unii Europejskiej w latach 1995-2012, w: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, I. Musiałkowskiej, Wydawnictwo UE W Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-841-9, s. 118-128

10.   Światowe przepływy usług w XXI wieku, w: Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian, pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015 , ISBN 978-83-7875-239-4, s. 64-92

11.   Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005-2013, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 41, t. 1, 2015, Szczecin, ISSN 2080-4881, s. 279-290

12.   Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z krajami BRICS, w: Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, pod red. T. Sporka i S. Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-241-7, s. 74-83

13.   Handel produktami high-tech - Unia Europejska na tle wybranych krajów, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, P. Idczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-857-0, s. 279-290

14.   Zmiany cen w handlu zagranicznym Polski w latach 2005-2012, "Studia Ekonomiczne" 218, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ISSN 2083-8611, s. 133-145

15.   Charakterystyka państw BRICS, rozdział w: Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, pod red. T. Sporka i K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015,  ISBN 978-83-7875-261-5, s. 26-43

16.   Intra or extra-trade – trends in the European Union trade after 2004, rozdział w: Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague, J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki (ed.), MAC Prague consulting Ltd., Prague 2015, ISBN 978-80-88085-03-4, s. 8-16

17.   Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013, "Europa Regionum" t. 25, Uniwersytet Szczeciński 2015, ISSN 1428-278X, s. 93-107

18.   Handel produktami ICT - Polska na tle świata, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 401/2015, UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, s. 114-125

19.   Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 407/2015, UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, s. 240-251

20.   Trade in High-Tech Products between the European Union and China, "The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings", Vienna, 11-13 April 2016, s. 87-95, ISSN 2167-3179, ISSN 2169-9933

21.   Handel wewnątrzwspólnotowy czy z krajami trzecimi? Kierunki zmian w polskiej wymianie zagranicznej po 2003 roku, "Studia Ekonomiczne" nr 266/2016, ISSN 2083-8611, s. 96-108

22.   Wymiana handlowa Polski z krajami BRICS w latach 2005-2012, "Studia Ekonomiczne" nr 272/2016, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603, s. 57-67

23.   Unijny handel zagraniczny produktami ICT - kierunki zmian po 2003 roku, w: K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, T. Sporek, S. Talar: Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-306-3, s. 140-153, 162-168

 

 

Dr hab. Iwona Pawlas

 

Monografia

Pawlas I., Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej
w okresie niestabilności w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 266, ISBN 978-83-7875-193-9.

Współautorstwo monografii

Pawlas I., Czech K., Dziembała M., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J., Sporek T., Talar S., Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016, s. 266,  ISBN 978-83-7875-306-3, s. 192.

 

Rozdziały w monografiach

1.              Pawlas I., Przedsiębiorstwa globalne w gospodarce światowej, w: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015 s. 93-119, ISBN 978-83-7875-239-4.

2.      Pawlas I., Uczestnictwo państw BRICS w międzynarodowych obrotach towarowych,
w: T. Sporek, K. Czech (red.), Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 61-78, ISBN 978-83-7875-261-5.

3.       Pawlas I., Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Vol. 1, Publishing House EKONOM, Bratislava 2014, s. 173-181, ISBN 978-80-225-3991-3.

4.      Pawlas I., Kondycja gospodarki światowej w I dekadzie XXI wieku, w: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku: mechanizmy i sprzężenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-35, ISBN 978-83-7875-159-5.

5.      Pawlas I., Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, w: A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym-dylematy i kierunki rozwoju. Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu
i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, s. 381-390, ISBN 978-83-7939-001-4.

6.      Pawlas I., Potential investment attractiveness of the Silesian Voivodship, (w:) Investment attractiveness of the Silesian voivodship,  ed. Aleksandra Nizielska, University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-050-5, s. 31-61

7.      Pawlas I., Społeczno-ekonomiczny obraz polskich regionów w świetle badań taksonomicznych, (w:) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzyk, red. Edward Molendowski, Wydaw. UE, Kraków 2012, ISBN 978-83-7252-586-4, s. 110-122.

8.      Pawlas I., Nizielska A., The region's investment attractiveness - theoretical and methodical issues, (w:) Investment attractiveness of the Silesian voivodship, ed. Aleksandra Nizielska, University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-050-5, s. 11-30 (WSPÓŁAUTOR, 50%)

9.      Pawlas I., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji,  (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju, pod red. Tadeusza Sporka, Wydaw. UE, Katowice 2012, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego),  ISBN 978-83-7875-051-2, s. 49-68

 

Artykuły naukowe

13.   Pawlas I., Kraje grupy BRIC jako partnerzy handlowi Polski, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, nr 270,
s. 219-229, ISSN 2083-8611.

14.   Pawlas I., Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach – wybrane zagadnienia, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2016, nr 272, s. 109-119, ISSN 2083-8611.

15.   Pawlas I., Economic picture of the enlarged European Union in the light of taxonomic research, in: J. Vopava (ed.), V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki, Proceedings of MAC-EMM 2016, 5th – 6th August 216, Prague, Czech Technical University in Prague, Academic Conferences Association, MAC Prague consulting Ltd., Prague 2016,
pp. 75-82, ISBN 978-80-88085-07-2.

16.   Pawlas I., Internal and external challenges for the European Union in the 21st century,
in: Proceedings of the 24th International Academic Conference: Barcelona Spain, 28 June - 1 Jly 2016, edited by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, 2016, s. 280-292, ISBN 978-80-87927-25-0.

17.   Pawlas I., Czech K., Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach integracji europejskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 218, EKONOMIA 2015 (1), s. 88-98 (współautor 50%), ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.

18.   Pawlas I., The role of India in the global economy in the beginning of the 21st century. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2014, No. 370: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy, pp. 228-239, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-494-3.

19.   Pawlas I., Competitiveness of the Polish economy against the background of other European Union member states. Selected issues, International Journal of Business and Management 2014, Vol. II, No. 3, pp. 71-91, Prague, ISSN 2336-2197.

20.   Pawlas I., Rozwój międzynarodowych powiązań handlowych i kapitałowych Chin na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, nr 187, s. 251-261, ISSN 2083-8611.

21.   Pawlas I., The First Decade in the European Union: Poland – Strengths and Weaknesses of the Economy, Effects of Integration with the EU Structures, Journal Advances
in Management and Applied Economics, Vol. 4, London, United Kingdom, No. 6, 2014, pp. 39-49, ISSN 1792-7544.

22.   Pawlas I., Kraje grupy BRICS jako uczestnicy międzynarodowych obrotów towarowych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2014, s. 106-123, Nr 184, ISSN 2083-8611.

23.   Pawlas I., European Integration from Poland's Viewpoint: Selected Issues, Journal
of International Scientific Publications Economy and Business 2014, Vol. 8, Burgas, Bulgaria, pp. 237-251, ISSN 1313-2555.

24.   Pawlas I., The Evaluation of Trade Relations Between Poland and Germany from 2003 to 2012, Journal of International Scientific Publications Economy and Business 2014,
 vol. 8, Burgas, Bulgaria, pp. 224-236, ISSN 1313-2555.

25.   Pawlas I., Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Vol. 1, Publishing House EKONOM, Bratislava 2014, s. 173-181, ISBN 978-80-225-3991-3.

26.   Pawlas I., Poland’s Participation in International Trade and Capital Transfer in the Beginning of the 21st Century, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, vol. 7, Burgas, Bulgaria 2013, Part. 1, pp. 527-539,
ISSN 1313-2555.

27.   Pawlas I., Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów ASEAN+3 - analiza porównawcza. Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersyteu Ekonomicznego, Katowice 2013,
Nr 136, s. 245-256, ISSN 2083-8611.

28.   Pawlas I., The Evaluation of Socio-Economic Development of Poland Against the Background of other EU Economies, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, vol. 7, Part. 1, Burgas, Bulgaria 2013, pp. 445-458,
ISSN 1313-2555.

29.   Pawlas I., The Evaluation of Trade Relations between Poland and China. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Nr 294, s. 76-87,
ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-314-4.

30.   Pawlas I., Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, Nr 172,
s. 162-176, ISSN 2083-8611.

31.   Pawlas I., Polska jako uczestnik handlu międzynarodowego w okresie światowego spowolnienia gospodarczego, „Studia Ekonomiczne  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.” 2012, Nr 122: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej,  red. nauk. Tadeusz Sporek, ISSN 2083-8611, ISBN 978-83-7875-058-1, s. 193-203.

32.   Pawlas I., Relacje handlowe Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej w okresie niestabilności gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 267: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2,  red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-235-2 (całość) ISBN 978-83-7695-243-7 - tom 2., s. 179-190.

33.   Pawlas I., Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 245: Ekonomia, pod red. Jerzego Sokołowskiego, Magdaleny Rękas, Grażyny Węgrzyn, ISSN 1899-3192, s. 377-385.

Referaty w recenzowanych materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych

1.     Pawlas I., Economic picture of the enlarged European Union in the light of taxonomic research,  (in: ) Proceedings of MAC-EMM 2016, 5th – 6th August 216, Prague, ed. J. Vopava, V.Douda, R.Kratochvil, M. Konecki, Czech Technical University in Prague, Academic Conferences Association, MAC Prague consulting Ltd., Prague 2016, pp. 75-82, ISBN 978-80-88085-07-2.

2.     Pawlas I., Internal and external challenges for the Europen Union in the 21st century, (in: ) Proceedings of the 24th International Academic Conference, Barcelona, Spain, 28 June – 1 July, 2016, ed. Jiri Rotschedl, Klara Cermakova, International institute of Social and Economic Sciences, Prague, 1 August 2016, pp. 280-292, ISBN 978-80-8792725-0, ISSN 2336-5617.

3.     Pawlas I., Europe 2020 Strategy and its implementation in Visegrad countries. (in: ) Proceedings of XIV International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina, Petrovice u Karvine September 14-16.2016 (w druku, po pozytywnej recenzji).

4.     Pawlas I., Innovativeness, Competitiveness and Socio-Economic Development. The Case of Poland,  (w: )  The 14th Scientific Annual International Conference for Business, “Innovation Management in Business”, Proceedings Vol. 1, Al-Zaytoonah University of Jordan, Amman 2015, ISSN 2231-8275, pp.  1-17.

5.     Pawlas I., The Visegrad Countries and European union Membership – Selected Issues, (w: ) Proceedings of the 18th International Academic Conference London, United Kingdom 25-28 August, 2015, ed. J. Rotschedl, K. Cermakova, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2015, ISBN 978- 80-87927-11-3, ISSN 2336-5617, pp. 581-592.

6.     Pawlas I., The Implementation of New Cohesion Policy in Poland from 2007 to 2013: An Attempt of Evaluation. Prospects for 2014-2020, (in: ) Conference Proceedings 12th International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Part II, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina, Ostravice September 16-18.2014, Published in 2015, ISBN 978-80-7510-114-3, s. 614-620 (PUBLIKACJA INDEKSOWANA NA WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)

7.     Pawlas I., Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, (in :) Proceedings of the 16th International Scientific Conference FINANCE & RISK 2014. Vol. 1, University of Economics in Bratislava, Publishing House Ekonom, Bratislava 2014, ISBN 978-80-225-3991-3, pp. 173-181 (PUBLIKACJA INDEKSOWANA NA WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)

8.     Pawlas I., Competitiveness of the Polish Economy against the Background of Other European Union Member States. Selected Issues, (w:) Proceedings of the 10th International Academic Conference, Vienna Austria, ed. Robert Holman, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2014, ISBN 978-80-87927-02-1, s. 657-678.

9.     Pawlas I., The Implementation of New Cohesion Policy in Poland from 2007 to 2013 : an Attempt of Evaluation: Prospects for 2014-2020, (w:) XII International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries: 16-18 September 2014 Ostravice, Conference Proceedings, Slezska univerzita v Opave. Obchodne podnikatelska fakulta v Karvine, Opava-Karvina 2014, ISBN 978-80-7510-045-0, s. 728-735.

10.  Pawlas I., The Czech Republic and Slovakia as Poland's Trade Partners at the time of Global Instability, (w:) Electronic proceeding of the 15th International Scientific Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2013, ISBN 978-80-225-3765-0, s. 359-368.

11.  Pawlas I., Regional operational programmes as an instrument of regional development in Poland as exemplified by ROP of the Silesian Voivodship (w:) Financie a riziko. Zbornik prispevkov z XIV. rocnika medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 26. novembra 2012 = Financie a risk. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, ed. by Peter Kazimir, Narodohospodarska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava 2012, ISBN 978-80-225-3515-1,  8 s.

 

 

 

Dr Rafał Świtała

 

1.     Świtała R., Swoboda świadczenia usług jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Unią Europejską, [w:] Globalizacja i racjonalizacja  we współczesnym świecie, praca zbiorowa pod redakcją Edward Molendowski, Joanna Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, rok. 20, nr 3, tom I,  Kielce 2016, s. 179-184.

 

2.     Świtała R., Characteristics of the pharmaceutical industry in Poland. [w:] Trends of Business and Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe, praca zbiorowa pod redakcją Markéta Lorinczy, Wlodzimierz Sroka, Radoslav Jankal, Stefan HittmÚr, RichÚrd SzÚntó. - Aachen : Shaker Verlag GmbH, 2015. s. 24-32. ISBN 978-3-8440-3072-3 [MNiSW: 5].

 

3.     Świtała R., Szase i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju w państwach BRICS [w:] Państwa grupy BRISC i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek, Katarzyna Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 143-155, ISBN: 978-83-7875-261-5 [MNiSW: 4].

 

4.     Świtała R., Utworzenie Strefy Wolnego Handlu pomiędzy Unią Europejską a USA, [w:] Gospodarka światowa w XXI wieku: kierunki przemian, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek. - Katowice 2015,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-196. - ISBN 978-83-7875-239-4 [MNiSW: 4].

 

5.     Świtała R., Współczesny rosyjski model ekonomiczny w sytuacji konfrontacji z otoczeniem, [w:] Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sporek, Sylwia Talar,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 39-47. [MNiSW: 4].

 

6.     Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R.: Manner of searching the health information by Generation Y in terms of possible usage of social media marketing to promote health services, „Public Health Forum”, Nr 1, 2015, s. 71-74. [MNiSW: 7].

 

7.     Świtała R., Integracja Ukrainy z UE. Zagrożenia utrudniające poprawne ułożenie stosunków polsko-ukraińskich, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej,  praca zbiorowa pod redakcją  Tadeusz Sporek, Sylwia Talar, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 184, Katowice 2014, s. 124-133, ISSN 2083-8611. [MNiSW: 10].

 

8.     Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Mechanizmy zabezpieczania potrzeb socjalnych: między rynkiem a państwem. [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu polityki zabezpieczenia społecznego, praca zbiorowa pod redakcją Romaniuk P., Kaczmarek K., Wyd. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 45-55, [MNiSW: 4].

 

9.     Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Ryzyka ekonomiczne rynku ochrony zdrowia [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych, praca zbiorowa pod redakcją Holecki T., Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 101-114, (zn. 42 773), [MNiSW: 4].

 

10.  Świtała R., Syrkiewicz – Świtała M., The common foreign and security policy as a solution for the crisis in the European Union, “Forum Scientiae Oeconomia”, WSB, Dąbrowa Górnicza 2013, Vol. 1, No 1, s.22-36.

 

11.  Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R.: Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, nr 5/ 2012, Częstochowa 2012, s. 86-94.

 

12.  Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Wpływ procesów globalizacji na ochronę zdrowia, [w:] Zdrowie Publiczne – Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją J. Woźniak-Holeckiej, Wyd. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 109-119, (zn. 42 920),  [MNiSW: 4].

 

13.  Świtała R., Ukraina z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] Współczesna gospodarka: wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Kos, Wydaw. UE, Katowice 2011, s. 148-159 [MNiSW: 4].

 

14.  Świtała R., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w kontekście pogłębiających się procesów internacjonalizacji gospodarki światowej i pozycji krajów rozwijających się, [w:] Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego,  praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sporka, Wyd. UE, Katowice 2011, s. 63-78 [MNiSW: 4].

 

 1. Syrkiewicz – Świtała M., Świtała R., Moroz E.: Possibility to influence social media to build brand of health organizations [w:] Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej. Praca zbiorowa pod redakcją A. Pabiana, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 177-187, (zn. 40 015), [MNiSW: 5].

 

16.  Syrkiewicz – Świtała M., Moroz E., Świtała R., Woźniak-Holecka J.: Marketing szeptany usług zdrowotnych. /w/ Zarządzanie w ochronie zdrowia, finanse i zasoby ludzkie. Praca zbiorowa pod. red. R. Walkowiaka i R. Lewandowskiego, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2011, s. 169-180 (zn. 42 913),  [MNiSW: 4].

 

Dr Anna Czech

 

1.      A. Czech: Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju. „Studia Ekonomiczne” nr 269, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.50-61, ISSN 2083-8611.

2.     A. Czech: Współpraca Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wybranymi państwami. „Studia Ekonomiczne” nr 228, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 22-36, ISNN 2083-8611.

3.     A. Czech: Sytuacja energetyczna państw BRICS. (w:) Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Red. Nauk. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 156-173, ISBN 978-83-7875-261-5.

4.     A. Czech, Stanowisko Unii Europejskiej wobec paliw kopalnianych. „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 39-53, ISNN 2083-8611.

5.     A. Czech: Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Nr 756 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 57/2013, Miejsce Polski w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, s. 91-101, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.

6.     A. Czech: Kryzysy energetyczne we współczesnym świecie. (w:) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Tom 1. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.167-174, ISSN 1899-3192.

7.     A. Czech: Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii. (w:) Polityka ekonomiczna,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307 "Polityka ekonomiczna" red. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.92-99, ISSN 1899-3192.

8.     A. Czech: Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” nr 172, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 81-94, ISNN 2083-8611.

9.     A. Czech: Znaczenie surowców energetycznych w gospodarce światowej (w:) Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, pr. zb. Pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s.127-147. ISBN 978-83-7875-159-5.

10.  A. Czech, J. Kos-Łabędowicz: Wpływ nowoczesnych technologii na decentralizację sieci energetycznych i bezpieczeństwo energetyczne Danii. Przegląd Zachodniopomorski, kwartalnik, Szczecin 2013, Zeszyt 3, Vol. 2, Wyd. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.95-108. ISNN 0552-4245. Numer indeksu 37136X.

11.  A. Czech: Azjatycka współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s.181-206. ISBN 978-83-7875-051-2.

12.  A. Czech: Zarys ewolucji Wspólnego Rynku Energii w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Integracja regionalna w Europie i na świecie. red. T. Sporka, „Studia Ekonomiczne” nr 123, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 251-262,ISBN 978-83-78-75-059-8.

13.  A. Czech, Rozwój gospodarczy Bułgarii i Rumunii w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście procesów integracyjnych. (w:) Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 145-165, ISBN 978-83-7246-720-1.

14.  A. Czech, Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s.75-82, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.

15.  A. Czech, J. Kos-Łabędowicz, Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 83-93, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.

16.  A. Czech: The challenges of EU's energy security in the globalized world. (w:) Globalization – Social and Economics Impacts’11, Elektronicny zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckiej konferencje, Zilina 2011, s. 61-66.

17.  A. Czech: Wyzwania polskiego rynku energii elektrycznej i gazu na podstawie procesu unbundlingu. (w:) Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.142-151, ISSN 1899-3192. 9.

18.  Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, pr. zb. A. Całek (A.Czech), M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, ks. G. Polok, Wydanie II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2011, rozdziały: 1.3,1.4; 2.1; 2.2; 4.2, ISBN 978-83-7246-508-5.

 

 

Dr Joanna Kos-Łabędowicz

 

 1. K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN: 978-83-7875-306-3
 2. J. Kos-Łabędowicz, ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem, w: Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej – strefa publiczna i prywatna, pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867, Marketing i Zarządzanie 4 (45) (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, (s. 159-170), ISSN: 2450-775X (1509-0507)
 3. J. Kos-Łabędowicz, Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przykładzie wymagań odnośnie dostępności, w: Gospodarka XXI wieku, Ekonomiczne Problemy Usług nr 122, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, (s. 59-69), ISSN: 1896-382X

4.     J. Kos-Łabędowicz, B. Kos, The application of ICT in urban transport, w: Runiewicz-Wardyn M. (red), Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life. The case of Poland, PWN, Warszawa 2016, s. 221-237, ISBN 978-83-0118675-3

 1. J. Kos-Łabędowicz, Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumentów, C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-6917-4
 2. J. Kos-Łabędowicz, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, (s. 120-136), ISBN: 978-83-7875-239-4
 3. R. Barańska, J. Kos-Łabędowicz, S. Liżewski, E. Ostapowicz, R. Skrzypiec, Zarządzanie instytucją kultury, C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-7589-2
 4. S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej, Przegląd Zachodni 1/2015 (354), Instytut Zachodni, Poznań, 2015, (237-249), ISSN: 0033-2437
 5. J. Kos-Łabędowicz, Applications of Internet in export by SME, Information Systems in Management, Vol. 4, No. 2, 2015, Warszawa, (99-109), ISSN: 2084-5537
 6. J. Kos-Łabędowicz, Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych, w: Zmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 850, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, (s. 121-132), ISSN: 1509-0507
 7. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar, Rola Internetu w procesie zmian międzynarodowych stosunków gospodarczych, działalności polskich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne” nr 218, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, (s. 75-87), ISSN: 2083-8611
 8. J. Kos-Łabędowicz, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit, w: Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, (s. 161-170), ISSN: 1509-0507

13.  J. Kos-Łabędowicz, Model e-biznesu szansą dla ekspansji MŚP, w: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno–Informatyczny w Wilnie, Wilno 2015, s. 471-480, ISBN 978-609-95472-6-8

 1. J. Kos-Łabędowicz, Dependencies between development of information and communication technologies in transport, w: Tools of Transport Telematics, pod red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 531, Springer Berlin Heidelberg 2015, (s. 362-370), Print ISBN: 978-3-662-45316-2, Online ISBN: 978-3-662-45317-9, Series ISSN: 1865-0929, DOI: 10.1007/978-3-319-24577-5_36
 2. J. Kos-Łabędowicz, Aukcje internetowe jako źródło informacji o produktach, „Studia Ekonomiczne” nr 232, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, (s. 103-112), ISSN: 2083-8611
 3. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Rola Internetu w działalności polskich przedsiębiorstw, w: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, S. Talar, „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, (s. 134-151), ISSN: 2083-8611
 4. J. Kos-Łabędowicz: Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w decyzjach nabywczych konsumentów, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, praca zbiorowa pod redakcją B. Kos, „Studia Ekonomiczne” nr 187, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, (s. 191-203), ISSN: 2083-8611
 5. J. Kos-Łabędowicz, Oczekiwania konsumentów względem internetowych źródeł informacji – wyniki badań, w: Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, (s. 51-60), ISSN: 1509-0507
 6. J. Kos-Łabędowicz, Integrated e-ticketing system – Possibilities of introduction in EU, w: Telematics – Support for Transport, pod red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 471, Springer Berlin Heidelberg 2014, (s. 376-385), Print ISBN: 978-3-662-45316-2, Online ISBN: 978-3-662-45317-9, Series ISSN: 1865-0929, DOI: 10.1007/978-3-662-45317-9_40,
 7. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar, Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micrimultinationals, w: International Business and Global Economy nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, (s. 571-582), Print ISSN: 2300-6102, Electronic ISSN: 2353-9496, DOI: 10.4467/23539496IB.13.042.2427 (Stara nazwa: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN: 1230-6444)
 8. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar, South Korea model of development of Internet economy infrastructure, w: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy, pod red. B. Drelich-Skulska, A. Jankowiak, Sz. Mazurek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 370, Uniwersytet we Wrocławiu, Wrocław 2014, (s. 100-115), ISSN: 1899-3192
 9. J. Kos-Łabędowicz, Media społecznościowe w działaniach marketingowych firm i pomiar ich skuteczności, w: Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 747, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 28, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, (s. 33-42), ISSN: 1509-0507
 10. J. Kos-Łabędowicz, Znaczenie internetowych źródeł informacji w wyborach konsumenckich, w: Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, (s. 201-214), ISSN: 1509-0507
 11. J. Kos-Łabędowicz, Influence of modern technologies on internationalization of small and medium enterprises, w: Information systems in management, Vol. 2, No. 1, Warszawa 2013, (s. 12-22), ISSN: 2084-5537
 12. Joanna Kos-Łabędowicz: Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na współczesną gospodarkę, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, (s. 72-87), ISBN: 978-83-7875-159-5
 13. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, w: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 170, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, (s. 168-189), ISSN: 2083-8611
 14. J. Kos-Łabędowicz, A. Czech: Wpływ nowoczesnych technologii na decentralizację sieci energetycznych i bezpieczeństwo energetyczne Danii, w: Przegląd Zachodniopomorski, Zeszyt 3, Vol. 2, Szczecin 2013, (s. 95-108), ISSN: 0552-4245
 15. J. Kos-Łabędowicz, S. Talar: Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 305, pod red. M. Rękas, J. Sokołowski, Wrocław 2013, (s. 729-743), ISSN: 1899-3192
 16. J. Kos-Łabędowicz: Internetowe źródła informacji w decyzjach nabywczych konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 24, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, (s. 451-462)
 17. J. Kos-Łabędowicz: Społeczne i polityczne przemiany w Azji, w: Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, (s. 13-30)
 18. J. Kos-Łabędowicz: Media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, w: Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów i marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 678, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, (s. 91-100)
 19. J. Kos-Łabędowicz: Procesy integracyjne w Azji – wybrane zagadnienia, w w: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Integracja regionalna w Europie i na świecie, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 123, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, (s. 285-291)
 20. Joanna Kos-Łabędowicz: Problemy związane z tworzeniem zdalnych zespołów, w: Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 680, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 21, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, (s. 21-28),
 21. J. Kos-Łabędowicz, Zarządzanie zdalnymi zespołami w działalności przedsiębiorstw, w: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, pod red. Nr 1, część 3, Gdańsk 2012 (s. 349-355).
 22. Joanna Kos-Łabędowicz: Znaczenie nowoczesnych technologii w działalności MŚP, w: Gospodarka i społeczeństwo – współczesne wyzwania, praca zbiorowa pod red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 735, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, (s. 189-198).