Seminaria dyplomowe i magisterskie

Kierunek Ekonomia

Promotor   Problematyka i przykładowe tematy prac 

Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur

Problematyka: usługi publiczne, rynek pracy, gospodarowanie zasobami pracy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze w obrocie krajowym i międzynarodowym, ekonomia społeczna, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, ich wykorzystanie i rola w rozwoju lokalnym i regionalnym, zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy, rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na życie społeczno – gospodarcze, gospodarka elektroniczna, ekonomiczna analiza prawa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Pozafinansowe instrumenty motywowania pracowników na przykładzie firmy X
 • Wpływ migracji poakcesyjnej na rynek pracy w Polsce   
 • Elektroniczne kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych 
 • Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X
 • Wpływ podmiotów ekonomii społecznej na kreowanie zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego na przykładzie województwa X
 • Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego
 • Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim
 • Innowacje w kanałach sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce
 • Rola podmiotów ekonomii społecznej w zapobieganiu zjawisku wykluczenia społecznego, na przykładzie województwa śląskiego
 • Usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako instrument przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego
 • Polityka mieszkaniowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta X
 • Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rewitalizacji terenów poprzemysłowych, na przykładzie miasta X

   

Prof. UE dr hab. Agnieszka Lorek

Problematyka: gospodarka komunalna i usługi publiczne, polityka gospodarcza państwa i samorządów lokalnych, polityka ekologiczna, zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych, usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi, "zielona" gospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego (cyrkularna), ekostrategie przedsiębiorstw, oddziaływanie działalności gospodarczej na środowisko, zrównoważona konsumpcja i produkcja, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia, rola partycypacji społecznej w zrównoważonym rozwoju, polityka energetyczna i odnawialne źródła energii, znaczenie sektora publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zielona gospodarka oraz rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie śląskim
 • Wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego na przykładzie gminy Katowice
 • Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie Gminy Bierawa
 • Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane aspekty sytuacji gospodarstw domowych w Polsce
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na terenie województwa śląskiego i dostosowanie ich do potrzeb gospodarki regionu oraz mieszkańców
 • Gospodarowanie zasobami lokalowymi gminy Sosnowiec przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
 • Adaptacja miast do zmian klimatu na przykładzie miasta Katowice
 • Rewitalizacja jako czynnik warunkujący wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wisła
 • Energetycznie oszczędne budownictwo jako przykład metody zwalczania zanieczyszczeń
 • Ekologiczne skutki konsumpcjonizmu
 • Wykorzystanie koncepcji usług ekosystemowych w kreowaniu przestrzeni publicznych miasta
 • Ocena rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Chrzanów
 • Wpływ działalności kulturalno-społecznej na wizerunek rudzkiej spółdzielni mieszkaniowej
 • Zielone rozwiązania jako ekologiczny czynnik wpływający na atrakcyjność przestrzeni na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza
 • Analiza wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2014-2020 w gminie Radzionków
 • Budżet partycypacyjny – narzędzie aktywności społecznej w Gminie Kęty

Prof. UE dr hab. Aleksander Lipski

Problematyka: ekonomia kultury, przemysły kreatywne (kultury), polityka kulturalna i edukacyjna, usługi publiczne, zrównoważony rozwój, kreowanie potrzeb konsumentów i konsumpcjonizm, wirtualizacja konsumpcji, praca i czas wolny, rynki dóbr i usług czasu wolnego, turystyka i turyzm, gospodarka doświadczeń (experience economy), rewitalizacja i jej ekonomiczno-społeczne aspekty (np. gentryfikacja), gospodarka senioralna, gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based economy), nierówności społeczne, wykluczenie i marginalizacja, gospodarka różnorodności (diverse economy), kultura organizacyjna (korporacyjna), globalizacja  


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ pandemii covid-19 na konsumpcję na rynku odzieżowym
 • Wpływ globalizacji na zmiany w działaniach marketingowych korporacji na wybranych przykładach
 • Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2016-2020
 • Wpływ pandemii covid-19 na rynek filmowy na świecie (na przykładzie placówek kinowych i platform VOD)

dr Sylwia Słupik

Problematyka: polityka gospodarcza, sektor publiczny, rola państwa w gospodarce, współczesne trendy konsumpcji – konsumpcja zrównoważona, prosumpcja, wirtualizacja, etnocentryzm, domocentryzm, smart shopping, ekonomia behawioralna, profilowanie zachowań konsumentów, ekonomia współdzielenia (sharing economy), teoria zmiany, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, energetyka i odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, zrównoważona konsumpcja energii, dekarbonizacja gospodarek, ekonomia niskoemisyjna, adaptacje do zmian klimatu i zielona gospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym  

 

Wybrane tytuły prac:

 • Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii – co dalej po węglu?
 • Zmiana zachowań konsumentów energii – rola indywidualnych postaw
 • Uwarunkowania rozwoju infrastruktury, usługi publiczne i gospodarka komunalna
 • Eko-strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw - moda czy konieczność? 
 • Rola partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym i regionalnym
 • Gospodarka obiegu zamkniętego – Circular Economy w Polsce teoria czy praktyka?
 • Kwestie społeczne w zmieniających się warunkach rynkowych
 • OZE jako element zrównoważonego rozwoju gminy na przykładzie Gminy Pszczyna
 • Zielone inwestycje na rynku nieruchomości w województwie śląskim
 • Gospodarka elektroniczna i wirtualizacja konsumpcji w Polsce
 • Ekostrategie przedsiębiorstw na przykładzie Decathlon Polska
 • Uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej regionów na przykładzie gminy Sosnowiec
 • Współczesne trendy konsumpcji na rynku usług gastronomicznych
 • Konsumpcjonizm jako trend w zachowaniach młodych konsumentów
 • Rozwój rynku telemedycznego w Polsce z uwzględnieniem segmentu klientów b2b

Kierunek Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Prof. UE dr hab. Sławomir Kantyka 

Problematyka: zarządzanie w sektorze publicznym; zarządzanie współuczestniczące (public governance); zależności między sektorem publicznym, prywatnym a społecznym; partnerstwo społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne; społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia; społeczna odpowiedzialność w biznesu; rozwój lokalny i regionalny; przywództwo w sferze publicznej; polityki publiczne, wdrażanie, ewaluacja i analiza ryzyka; polityka i zarządzanie w ochronie zdrowia i edukacji; lokalna polityka społeczna; działalność organizacji pozarządowych; innowacje społeczne i organizacyjne; decentralizacja usług społecznych; problemy osób niepełnosprawnych (integracja społeczna, edukacja, rynek pracy) 

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Zjawisko partycypacji społecznej na przykładzie gminy Jaworze
 • Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Gromnik
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy na przykładzie gminy Sosnowiec
 • Pandemia COVID-19 i jej wpływ na sytuację na rynku pracy w powiecie radomszczańskim
 • Sytuacja osób pozbawionych wolności na rynku pracy na przykładzie Zakładu Karnego w Cieszynie