Seminaria dyplomowe i magisterskie

Kierunek Ekonomia

Promotor   Problematyka i przykładowe tematy prac 

Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur

Problematyka: usługi publiczne, rynek pracy, gospodarowanie zasobami pracy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze w obrocie krajowym i międzynarodowym, ekonomia społeczna, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, ich wykorzystanie i rola w rozwoju lokalnym i regionalnym, zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy, rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na życie społeczno – gospodarcze, gospodarka elektroniczna, ekonomiczna analiza prawa.

 
Wybrane tytuły prac:

 • Pozafinansowe instrumenty motywowania pracowników na przykładzie firmy X
 • Planowanie kariery zawodowej jako element motywowania pracowników na przykładzie firmy Y
 • Wpływ migracji poakcesyjnej na rynek pracy w Polsce
 • Elektroniczne kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
 • Absorpcja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy X   

Prof. UE dr hab. Aleksander Lipski

Problematyka:  praca (m.in. dematerializacja pracy i produkcji), czas wolny (rynek usług i dóbr czasu wolnego), gospodarka oparta na wiedzy (m.in. kapitalizm kognitywny), konsumpcjonizm, kultura (ekonomia kultury, przemysły kultury, kultura jako czynnik rozwoju ekonomicznego, polityka kulturalna), turystyka, turyzm (m.in. produkty turystyczne, turystyczna gospodarka monokulturowa), marketing, edukacja (rynek usług edukacyjnych), globalizacja, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, organizacje i kultura organizacyjna, nierówności społeczne, wykluczenie i marginalizacja społeczna


Wybrane tytuły prac:

 • Wielokanałowość marketingu na przykładzie software house’u
 • Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i miejskich i jej wpływ na kształtowanie się nowych przestrzeni i produktów turystycznych na przykładzie miasta Cieszyn
 • Dyskryminacja i równouprawnienie kobiet na rynku pracy 

Kierunek Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab. Agnieszka Lorek

Problematyka: gospodarka komunalna i usługi publiczne; polityka ekologiczna; kryzys ekologiczny i związane z nim ryzyka środowiskowe (np. powodziowe, klimatyczne, pogodowe); zarządzanie ryzykiem ekologicznym; ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii; usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi; gospodarka obiegu zamkniętego (cyrkularna); zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych; społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia; rola partycypacji społecznej w obniżaniu ryzyka ekologicznego; bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna; znaczenie sektora publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego


Wybrane tytuły prac: 

 • Adaptacja miast do zmian klimatu na przykładzie miasta Katowice
 • Rewitalizacja jako czynnik warunkujący wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wisła
 • Energetycznie oszczędne budownictwo jako przykład metody zwalczania zanieczyszczeń
 • Ekologiczne skutki konsumpcjonizmu
 • Wykorzystanie koncepcji usług ekosystemowych w kreowaniu przestrzeni publicznych miasta
 • Ocena rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Chrzanów
 • Wpływ działalności kulturalno-społecznej na wizerunek rudzkiej spółdzielni mieszkaniowej
 • Zielone rozwiązania jako ekologiczny czynnik wpływający na atrakcyjność przestrzeni na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza
 • Pozapłacowe formy motywowania pracowników w państwowej straży pożarnej
 • Analiza wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2014-2020 w gminie Radzionków
 • Budżet partycypacyjny – narzędzie aktywności społecznej w Gminie Kęty
 • Wykorzystanie metody servqual do oceny jakości usług medycznych na przykładzie centrum medycznego „Primus” w Brudzowicach
 • E-commerce jako czynnik rozwoju gospodarki Białorusi
 • Wolontariat pracowniczy jako element społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie banku ING