Dr hab. Agnieszka Lorek

 1. Lorek A., (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji,  (w:) Międzynarodowa polityka społeczna- aspekty porównawcze pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych and Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice, s. 423-431.
 2. Lorek A., (2010), Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowej dyrektywy ramowej, (w:) Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce pod red. J. Famielec i M. Kożuch, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 357- 375.
 3. Lorek A., Słupik S.,(2010), Stan edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w świetle badań ankietowych, (w:) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego pod red. T. Borysa, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok – Wrocław, s. 265–277.
 4. Lorek A., (2010), Systemy zarządzania środowiskowego jako narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Ekonomia, Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 143-170.
 5. Lorek A., Beredowska A., Kućmierczyk M. (2010), Identyfikacja potrzeb rynku pracy i nowych zawodów w gospodarce wiedzy [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zb. pod red. C. Olszaki E. Ziemby, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.197-228.
 6. Lorek A., Beredowska A., Kućmierczyk M.(2010), Analiza i ocena zagrożeń wykluczeniem cyfrowym w regionie śląskim [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, praca zb. pod red. C. Olszaki E. Ziemby, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.229 - 258.
 7. Lorek E., Lorek A.(2011):m Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim [w:] Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens in Polen und Deutschland . Zrównoważona konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech red. Nauk. M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher, Heidelberg, s. 310-337.
 8. Lorek E., Lorek A.(2011), Efektywne zarządzanie dobrami środowiskowymi w ujęciu modelowym [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 89-108.
 9. Lorek A. (2011), Polityka ekologiczna województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe UE nr 61, s. 34-50. 
 10. Lorek A. (2011), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie śląskim, [w:] Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, pod red. K. Michałowskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 19-35.
 11. Lorek A. (2011), Światowy kryzys żywnościowy, przyczyny i wpływ na kraje rozwijające się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 231, s.39-51.
 12. Lorek A. (2011), Edukacja w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju – doświadczenia niemieckie, UE Katowice, nr 90, s. 93- 101.
 13. Lorek. A. (2011), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, UE Katowice 2011.
 14. Lorek A., Słupik S. (2011), Green energy production technologies based on example of the Silesian region [w:] Zrównoważony rozwój – w teorii, praktyce i dydaktyce, Poznań 2011.
 15. Lorek A. (2012), Współczesne uwarunkowania polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. "Handel Wewnętrzny", Tom II, 2012, s. 84-92.
 16. Lorek. A. (2013),  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Studia Ekonomiczne 131, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 23- 41.
 17. Lorek A. (2013), Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 297, s. 215-223
 18. Lorek A. (2013), Problemy i uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w woj. śląskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 318, s. 168 – 177
 19. Lorek A. (2014), Problemy i wyzwania zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej w regionie śląskim. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 166, s. 159 – 168
 20. Lorek A. (2014), Lokalna polityka energetyczna w zrównoważonym rozwoju gmin śląskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 330, s. 222-230
 21. Lorek A., Lorek E. (2014), Rynek dóbr i usług ekologicznych jako komponent budowy zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju, OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 2014, Nr 330 Nr 4 (70), s. 32- 45
 22. Lorek A. Lorek E. (2015), Problemy i uwarunkowania rozwoju transportu zrównoważonego w regionie śląskim, Logistyka, 3/2015
 23. Lorek A. (2015), Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, Folia Oeconomica 2(313), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 97-112, ISSN 0208-6018.
 24. Lorek A. (2015), Current trends in the consumer behaviour towards eco-friendly products, Economics and Environmental Studies, A Journal for Sustainable Development, Vol. 15, No. 2 (34/2015), 115-129, June 2015, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319.
 25. Lorek A. (2015), Ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi województwa śląskiego w opinii konsumentów, Studia Ekonomiczne nr 232, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 113-123
 26. Lorek A. (2015), Ocena polskiej polityki ekologicznej w warunkach wdrażania zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 409, s.38-47,
 27. Lorek A. (2015), Europejskie i światowe tendencje rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 15- 18,
 28. Lorek A. (2015), Zachowania konsumentów na europejskim rynku dóbr i usług ekologicznych, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 18-22,
 29. Lorek A. (2015), Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 27-43,
 30. Lorek A. (2015), Zielona konsumpcja, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 59-62
 31. Lorek A. (2015), Segmentacja i postawy konsumentów na ekorynku, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach s. 62-71
 32. Lorek A. (2015), Postawy konsumentów w kraju i regionie śląskim, w: E. Lorek (red.), Biznes ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 71-75
 33. Lorek E., Lorek A. (2016), Ekoefektywność gospodarki warunkiem zielonego wzrostu i rozwoju zrównoważonego, w: S. Czaja, A. Graczyk, Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 220-230
 34. Lorek A.(2016), Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracją samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach, OPTIMUM Studia Ekonomiczne nr 6 (84) 2016,  s. 111-122
 35. Lorek A. (2016): Usługi techniczne i środowiskowe w lokalnym rozwoju zrównoważonym i praktyce działalności gmin [w] Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego, pod red. A. Lorek, A. Rączaszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 107-145
 36. Lorek A. (2017), Polityka zrównoważonego rozwoju gmin śląskich,  Zeszyty Naukowe nr 1 (961), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21- 37
 37. Lorek A. (2017), Priorities and new challenges of the local environmental policy in the Silesia region, Ekonomia i Środowisko (Economics and Environment) No. 1 (60) 2017, s.107 -  118
 38. Lorek E. , Lorek A. (2017): Opłaty środowiskowe za korzystanie z usług ekosystemów wodnych w nowych warunkach rynkowych,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 478,  s. 291- 300
 39. Koczur W., Lorek A. (2018): The importance of green infrastructure for the insurance risk reduction with particular emphasis on urbanised areas, 25th Anniversary Conference. Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018”. Conference proceedings.
 40. Lorek E. Lorek A. Słupik S. (2018): Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego. Studia i Prace Nr 1(33)/2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,  s. 145-164
 41. Lorek A.(2018): „Znaczenie postaw i zachowań konsumentów w kształtowaniu gospodarki obiegu zamkniętego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 533, s. 141 – 148
 42. Lorek A. (2019): “Sustainable development policy in the field of renewable energy sources - the European perspective”, Ekonomia i Środowisko (Economics and Environment) 2 (69), s.42- 57
 43. Lorek A. (2019): „Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (ss. 214)
 44. Lorek. E., Lorek. A. (2020). A sustainable business model in the functioning of enterprises as the base for creating circular economy. The present and development prospects. W:  Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Adam Jabłoński, Marek Jabłoński (red.) Networked Business Models in the Circular Economy, Hershey : IGI Global s.  54-81