Dr Sylwia Słupik

 1. Słupik S., Kos-Łabędowicz J., Trzęsiok J. (2021), How to Encourage Energy Savings Behaviours? The Most Effective Incentives from the Perspective of European Consumers, „Energies”, 14(23):8009.  
 2. Słupik S., Kos-Łabędowicz J., Trzęsiok J. (2021), Are You a Typical Energy Consumer? Socioeconomic Characteristics of Behavioural Segmentation Representatives of 8 European Countries, „Energies”, 14(19):6109.
 3. Słupik S., Trzęsiok J. (2021) Is Society Ready for Long-Term Investments? – Profiles of Electricity Users in Silesia [In:] Jajuga K., Najman K., Walesiak M. (eds.) Data Analysis and Classification. SKAD 2020. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Springer, Cham., p. 171-193   
 4. Słupik S., Kos-Łabędowicz J., Trzęsiok J. (2021) An Innovative Approach to Energy Consumer Segmentation  – A Behavioural Perspective. The Case of the Eco-Bot Project, „Energies”, 14(12):3556  
 5. Słupik S., Kos-Łabędowicz J., Trzęsiok J. (2021) Energy-Related Behaviour of Consumers from the Silesia Province (Poland) – Towards a Low-Carbon Economy, „Energies”, 14(8):2218.   
 6. Słupik S. (2020) Technologie ICT jako innowacyjne narzędzie stymulujące zrównoważoną konsumpcję energii, [w:] Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym / red. nauk. Izabela Ostoj, Iwona Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.41-60 
 7. Słupik S., Lorek P. (2019) Sustainable enterprise by sustainable product? A case of smart home systems, [w:] Ekonomia i Środowisko, (“Economics and Environment”) nr 2 (69), s.146-159
 8. Trzęsiok J., Słupik S. (2019) The identification and analysis of the factors affecting energy consumer behaviour, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 6(63), Wrocław, s. 113-126. 
 9. Efektywne pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, red. Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński, Wyd 2. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018,s. 9-25
 10. Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 1 s. 145-162 (współ. E. Lorek; A. Lorek)
 11. Smart metering as an instrument shaping energy consumers' behaviours, [w:] 25th Anniversary Conference Geographic Information Systems. Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2018" Conference proceedings, 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy/editors: Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach, Zagreb : Croatian Information Technology Society - GIS Forum, 2018, s. 443-451
 12. Usługi publiczne w polityce zrównoważonego rozwoju gmin - wybrane problemy. [w:] Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 2017, Nr 1 (961) s. 39-52
 13. Gmina zrównoważona energetycznie. Studium przypadku województwa śląskiego, [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne 2017, Nr 1(85) s. 155-168
 14. Ocena możliwości ograniczenia niskiej emisji w województwie śląskim, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017, Nr 478 s. 368-378
 15. Bariery i korzyści wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w gminach. [w:] Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego / red. nauk. Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s. 209-2018
 16. Polityka zrównoważonego rozwoju w praktyce ankietowanych gmin. [w:] Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego / red. nauk. Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s.77-106
 17. Polityka zrównoważonego rozwoju w samorządzie terytorialnym. w: Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego / red. nauk. Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016 s. 38-57 (współ. W. Koczur)
 18. Rola partycypacji społecznej w kreowaniu lokalnego zrównoważonego rozwoju, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, Nr 454 s. 252-264
 19. Proekologiczne strategie przedsiębiorstw, [w:] Biznes ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, E. Lorek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 129-146, ISBN 978-83-7875-242-4.
 20. Współczesne trendy w zachowaniach konsumentów na rynku dóbr i usług ekologicznych [w:] Biznes ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, E. Lorek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 79-90, ISBN 978-83-7875-242-4. (współ. A. Lorek, L. Mańkowska-Wróbel, E. Lorek)
 21. Świadomy konsument energii w województwie śląskim w świetle badań ankietowych, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 232, s. 215-236, ISSN 2083-8611.
 22. Challenges and barriers to sustainable energy consumption in the Silesian Voivodeship, [w:] Economic and Environmental Studies Vol. 15, No. 3 (35/2015), 303-322, September 2015, s. 303-322, ISSN paper version 1642-2597, ISSN electronic version 2081-8319.
 23. Restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze energetycznym w Polsce, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Nr 166, s. 283-291, ISSN 2083-8611.
 24. Proekologiczne strategie rozwoju przedsiębiorstw województwa śląskiego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko, Wrocław 2014, Nr 330, s. 369-377, ISSN 1899-3192.
 25. Ekostrategie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu, Gliwice 2014, Nr 3, s. 97-112, ISSN 2353-8899, ISBN 978-83-61401-05-6.
 26. Energetyka prosumencka i jej wpływ na rynek energii elektryczne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński z serii Studia i Prace WNEiZ, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. II, Szczecin 2014, nr 37, s. 127-136, ISSN 1640-6818, ISSN 2080-4881.
 27. Miejski Energetyczny System Informacyjny podstawą planowania energetycznego w gminie, [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, Współczesna polityka gospodarcza i społeczna, Gliwice 2014, Nr 4, s. 104-119 s.127-136, ISSN 2353-8899, ISBN 978-83-61401-09-4.
 28. Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm, [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii Nr 3(36) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 1429-3730, s. 77-89
 29. Efektywne pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 9-25, ISBN 978-83-7556-605-5.
 30. Development of Competition in the Polish Energy Sector [w:] Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga, (red.), Wydawnictwo Taylor and Francis Group, London- New York, 2014, s. 561-572, ISBN 9781466572867.
 31. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne Nr 136, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013,s. 257-265, ISSN 2083-8611.
 32. Importance of Shale Gas Extraction for Social and Economic Growth in Poland. [w:] The Business Review Cambridge, vol. 21 num. 1, 2013, s. 329-336, ISSN 1553-5827.
 33. Perspektywy eksploatacji gazu łupkowego w Polsce. [w:] Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, red. K. Pająk, A. Ziomek, S. Zwierzchlewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 83-93, ISBN 978-83-7780-678-4.
 34. Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej konsumpcji energii w Polsce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318, Wrocław 2013, s. 376-385, ISSN 1899-3192.
 35. Green energy production technologies based on example of the Silesian region, [w:] Polityka społeczna i gospodarcza w warunkach globalizacji. Wybrane zagadnienia. red. A. Makarewicz-Marcinkiewicz, D. Pieńkowski, Wyd. Agencja Reklamowa Prodruk, Poznań 2012 r. s.103-118 (współ. A. Lorek),
 36. Wdrożenie technologii CCS w Polsce warunkiem wypełnienia zobowiązań niskoemisyjnej gospodarki. [w:] Handel Wewnętrzny, tom III, 2012, s. 111-120.
 37. Znaczenie edukacji w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 115, 2012, s. 235-243.
 38. Barriers to Developing Competition in the Polish Electricity and Gas Market, [w:] International Business Research, Vol.5, No. 8, 2012. s.160-171
 39. Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, 193 s.
 40. Społeczno-rynkowe uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce [w:] Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2011, s. 111-125.
 41. Ocena funkcjonowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w Polsce [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, pod red. D. Kiełczewskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 286-304.
 42. Rola państwa w kształtowaniu konkurencji w sektorach infrastruktury gospodarczej, [w:] Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 61 pod red. A. Rączaszka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 18-33.
 43. Kształtowanie zrównoważonej konsumpcji energii w kontekście zmian klimatycznych, [w:] Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens in Polen und Deutschland. Zrównoważona konsumpcja. Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i w Niemczech pod red. M. Wachowiak, D. Kiełczewskiego, H. Diefenbacher, Wyd. FEST, Heidelberg 2011, s. 363-388.
 44. Development directions of Polish energy policy, [w:] Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of lasi, Economic Sciences section volume LVIII, 2011, s. 477-495.
 45. Czyste technologie węglowe - bariery i kierunki rozwoju. [w:]Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 89, 2011, s. 157-166
 46. Wpływ polityki klimatycznej UE na poprawę efektywności energetycznej. [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 81, 2011, s. 208-216.
 47. Sytuacja odbiorcy końcowego w wybranych sektorach infrastruktury gospodarczej w Polsce na tle rozwiązań unijnych, (w:) Międzynarodowa polityka społeczna- aspekty porównawcze pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej i A. Rączaszka, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych and Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2010, s. 439-449. 
 48. Stan edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w świetle badań ankietowych (współ. A. Lorek), (w:) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom I Edukacja dla ładu zintegrowanego pod red. T. Borysa, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok – Wrocław 2010, s. 265-277.