Dr hab. Izabela Marzec, prof. UE

 

Publikacje w latach 2013-2017

2017

 1. J. Strużyna, I. Marzec, 2017, Provided Leadership and Selected Outcomes of Trainings in Public Organizations, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (w  druku).
 2. G. Bozionelos, N. Bozionelos, B.I.J.M. Van der Heijden, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, D. Scholarios,  A. Mikkelsen, C. Van der Heijde, The Indic@tor Consortium, 2017, In search of challenge: Flow at work and the development of occupational expertise, [w:] Research in Careers, S.E. Sullivan, G. Baugh (eds.), Volume 4, Information Age Publishing Inc., Charlotte, USA (w druku).
 3. J. Strużyna, I.Marzec, 2017, Różne cechy struktur organizacyjnych a zatrudnialność w wybranych organizacjach publicznych, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3 (45), s. 69-86.

2016

 1. N. Bozionelos, K. Kostopoulos, B. Van der Heijden, D. M. Rousseau, G. Bozionelos, T. Hoyland, R. Miao, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, A. Mikkelsen, D. Scholarios, C. Van der Heijde. 2016, Employability and Job Performance as Links in the Relationship Between Mentoring Receipt and Career Success: A Study in SMEs, Group & Organization Management, Vol. 41, no. 2 s. 135-171. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.904, Punktacja MNiSW w 2017r. 30 p.
 2. I. Marzec, 2016, Employability enhancement for career future: new practice of human resource management in Polish public organizations, Under New Management Innovating for sustainable and just futures, 30th ANZAM Conference. 6-9 December 2016, Brisbane, Australia School of Management, QUT Business School, Brisbane.
 3. I. Marzec, 2016, Employability practices in the healthcare sector: an evidence from Poland, [w:] J. Rotschedl, K. Cermakova (red.), Proceedings of 24th International Academic Conference, Barcelona, Spain, 28 June -1July 2016, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague.
 4. I. Marzec, 2016, Konsekwencje rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych: szansa czy zagrożenie?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 419, s. 87-94.
 5. I. Marzec, A.  Frączkiewicz-Wronka, 2016, Organizational culture as a driver of employees' commitment in labour offices, International Journal of Contemporary Management, 2016, Nr 15(3), s. 31-46.
 6. J. Strużyna, I. Marzec, 2016, Paradoksalne skutki rozwijania zatrudnialności pracowników. Perspektywa strategicznych kompetencji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 420, s. 300-308.
 7. I.  Marzec, 2016, Poczucie związanego z pracą przepływu jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w sektorze publicznym, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 270,  s. 201-208.
 8. J. Strużyna, I. Marzec, 2016, Próba identyfikacji quasi-pełnej treści pojęcia "zatrudnialność”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 429, s. 257-268.
 9. I. Marzec, 2016, Rozwój zatrudnialności pracowników: nowa praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, [w:] K. Krukowski, J. Sasak (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków,  s. 82-93.
 10. J. Strużyna, I. Marzec, 2016, Wyzwanie dżungli terminów. Test wstępny analizy treści pełnej nazwy, [w:] H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 457-466.
 11. P. Kocoń, I. Marzec, 2016, Zastosowanie analizy semiotycznej w public relations, [w:] A. Adamus-Matuszyńska (red.), Public relations w perspektywie naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 75-81.

2015

 1. J. Strużyna, I. Marzec, 2015, Czynniki sukcesu zawodowego w organizacjach publicznych. Przegląd stanowisk teoretycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 3-4, s. 11-26.
 2. I. Marzec, 2015, Employability Enhancement in Public Organizations Providing Social Services: Evidence from Labour Offices and Social Welfare Centres, Human Resource Managemen, Nr 6 (107), s. 111-130.
 3. I. Marzec, J. Strużyna, 2015, Glossary of HRM terms,  Human Resource Management, nr 6, s. 163-164
 4. I. Marzec, 2015, Konflikt pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracowników organizacji publicznych. aspekty etyczne, [w:] I. Celary, G.  Polok (red.), Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 93- 109.
 5. A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec (red.), 2015,  Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 213 stron.
 6. I.  Marzec, 2015, Kultura organizacyjna jako czynniki kształtowania zaangażowania organizacyjnego i motywacji służby publicznej pracowników w organizacjach świadczących usługi społeczne, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 126-131.
 7. I. Marzec, A. Frączkiewicz-Wronka, 2015, Metodyka badań ilościowych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 94-98.
 8. I. Marzec, 2015, Podsumowanie wyników badań empirycznych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 136-139.
 9. I. Marzec, 2015, Profil kultury organizacji świadczących usługi społeczne [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 98-110.
 10. I. Marzec, 2015, Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu zaangażowania pracowników ośrodków pomocy społecznej na Śląsku, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 232 s. 146-155.
 11. I. Marzec, 2015, Rozwój zatrudnialności w organizacjach świadczących usługi społeczne na przykładzie urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, CD, s. 119-138.
 12. I.  Marzec, A. Put, 2015, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację i zaangażowanie organizacyjne pracowników organizacji świadczących usługi społeczne, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 74-93.
 13. I. Marzec, 2015, Zarządzanie karierą utalentowanych pracowników, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 60, nr 3, s. 95-107.
 14. I. Marzec, 2015, Maintenance and enhancement of employees’ employability in the changing public sector, [w:] J. Rotschedl, K. Cermakova (red.), Proceedings of 20th International Academic Conference, Madrid, Spain, 06-09 October 2015, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague, Czech Republic 2015 (ISBN 978-80-87927-17-5, ISSN 2336-5617), s. 260-276.
 15. J. Strużyna, I. Marzec, (red. nauk.), 2015, Human Resource Mamangment, Nr 6, 158 stron.
 16. A. Kożuch, R. Balcerzyk, A. Bem, W. Karna, B. Kożuch, I.  Marzec, P. Ucieklak-Jeż, 2015,  Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław, 159 stron.

2014

 1. I. Marzec, A. Frączkiewicz-Wronka, J. Strużyna, 2014, Learning value of the job as a driver of employee commitment and job satisfaction in public organizations, [w:]  13th International Human Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM 24-27th June 2014,  A. Pocztowski, B. Buchelt (red.), Krakow University of Economics, Kraków,  s. 155-166.
 2. I. Marzec, 2014, Mentoring Culture as a factor of employees' career success in Polish organizations,  [w:]  13th International Human Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM 24-27th June 2014,  A. Pocztowski, B. Buchelt (red.), Krakow University of Economics, Kraków, s. 99 – 100.
 3. I. Marzec, 2014, Mentoring Culture as Employees' Career Success Factor in Polish Organizations, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty, nr 3 (33), s. 119-132.
 4. I. Marzec, 2014, Motywacja służby publicznej jako czynnik efektywności funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 46 s. 109-121.
 5. I. Marzec, 2014, Orientacja strategiczna i jej znaczenie w nowych warunkach działania ośrodków pomocy społecznej, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, z. 74 s. 393-404.
 6. I. Marzec, 2014, Rola kultury organizacyjnej w kreowaniu wizerunku ośrodków pomocy społecznej jako pracodawcy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 185 s. 151-163.
 7. I. Marzec, M. Kotas. 2014, Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu, Studia Ekonomiczne,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 199, s. 176-185.
 8. A. Kożuch, I.  Marzec, 2014, Studium przypadku jako strategia badawcza w naukach społecznych, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, nr 2, s. 32-44.
 9. I. Marzec, A. Frączkiewicz-Wronka, J. Strużyna, 2014, The Learning Value of the Job as a Driver of Employee Commitment and Job Satisfaction in Public Organizations, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9 (933), s. 53-66.
 10. I. Marzec, 2014, Using Employee Empowerment to Encourage Organizational Commitment in the Public Sector, Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 2 s. 43-52.
 11. I.  Marzec, 2014, Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników socjalnych w województwie śląskim,  Problemy Polityki Społecznej, nr 27(4), s. 129-145. 2013
 12. A.  Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec, 2013, Klimat uczenia się jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w organizacjach publicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 36, s. 79-95.
 13. I.  Marzec, P. Kocoń, 2013, Ocena klimatu uczenia się w organizacjach publicznych i jego znaczenie dla kształtowania ryzyka ich funkcjonowania, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 235, s. 326-338.
 14. I. Marzec, 2013, Rola relacji pomiędzy przełożonym a podwładnym w budowaniu zaangażowania organizacyjnego pracowników w polskich organizacjach, Zeszyty Naukowe, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Nr 2, s. 94-107.
 15. I.  Marzec, K. Szymaniec-Mlicka, 2013, Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 169, s. 146-156.

Najważniejsze publikacje w dorobku

 1. N. Bozionelos, K. Kostopoulos, B. Van der Heijden, D. M. Rousseau, G. Bozionelos, T. Hoyland, R. Miao, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, A. Mikkelsen, D. Scholarios, C. Van der Heijde, 2016, Employability and Job Performance as Links in the Relationship Between Mentoring Receipt and Career Success: A Study in SMEs, Group & Organization Management, vol. 41, no. 2, s. 135-171, czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista A).
 2. D. Scholarios, B. I.J.M. Van der Heijden, E. Van der Schoot, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P. Jędrzejowicz, P. Knauth, I. Marzec, A. Mikkelsen, C. M. Van der Heijde, Indic@tor Study Group, 2008, Employability and the psychological contract in European ICT sector SMEs, The International Journal of Human Resource Management, vol. 19, no. 6 (ISSN 0958-5192, e-ISSN 1466-4399, DOI: 10.1080/09585190802051337), s. 1035-1055, czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista A).
 3. I. Marzec, B.I.J.M. van der Heijden, D. Scholarios, E. van der Schoot, P. Jędrzejowicz, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P. Knauth, A. Mikkelsen, C.M. van der Heijde, 2009, Employability management practices in the Polish ICT sector, Human Resource Development International, vol. 12, no. 5 (ISSN 1367-8868, e-ISSN 1469-8374, DOI: 10.1080/13678860903274539), s. 471-492,  czasopismo naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).
 4. B.I.J.M. van der Heijden, D. Scholarios, E. van der Schoot, P. Jędrzejowicz, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P.  Knauth, I. Marzec, A. Mikkelsen, C. M. van der Heijde, Indic@tor Study Group, Supervisor-subordinate age dissimilarity and performance ratings: the buffering effects of supervisory relationship and practice, The International Journal of Aging and Human Development, 2010, vol. 71, no. 3 (ISSN 0091-4150, e-ISSN 1541-3535, doi: 10.2190/AG.71.3.d), s. 231-258. czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie journal citation reports (JCR) (lista A).
 5. B.I.J.M. van der Heijden, E.  van der Schoot, D. Scholarios, I. Marzec, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P. Jędrzejowicz, P. Knauth, A. Mikkelsen, C. van der Heijde, 2010, Employability Management Needs Analysis for the ICT sector in Europe: The Case of Small and Medium-sized Enterprises, Journal of CENTRUM Cathedra, vol. 3, iss. 2 (ISSN 1851-6599), s. 182-200, indeksowane m.in. w American Economic Association.
 6. I. Marzec, 2015, Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 336 stron.
 7. G. Bozionelos, N. Bozionelos, B.I.J.M. Van der Heijden, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, D. Scholarios,  A. Mikkelsen, C. Van der Heijde, The Indic@tor Consortium, 2017, In search of challenge: Flow at work and the development of occupational expertise, [w:] Research in Careers, S.E. Sullivan, G. Baugh (eds.), Vol. 4, Information Age Publishing Inc., Charlotte, USA (w druku).

Google Scholar