Publikacje dr Michała Kapiasa

 1. Łzawe Kałuże. „Plama. Pismo artystyczne” Nr 2. IX 1997.
 2. Misterium Oblicza. „Plama. Pismo artystyczne” Nr 4-5. III – VI 1998. [Recenzja książki J. Baczaka: Zapiski z nocnych dyżurów. Znak. Kraków 1997].
 3. Gdy, śniąc, szukam jawy. „Plama. Pismo artystyczne” Nr 8-9. III – VI 1999.
 4. Kara śmierci – sprawiedliwość czy odwet. „Gość Niedzielny” Nr 1. 03.01.1999. [Recenzja książki P. Bartuli: Kara śmierci – powracający dylemat. Znak. Kraków 1998].
 5. Uwaga sekty propozycja programu profilaktyczno – wychowawczego. „Pedagogia Christiana” 1:2001.
 6. Personalistyczny wymiar władzy w demokracji [w:] Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65 urodzin prof. J. Gałkowskiego, red. J. Kłos, 2002.
 7. O Mechaniku inaczej [w:] 50 lat Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku. Red. F. Wyporska-Chociaj, D. Kamińska. Rybnik 2002.
 8. Przesłanie Jana Pawła II dla studentów ekonomii. [w:] ks. G. Polok red.: Ksiądz Karol Wojtyła - nauczyciel akademicki. Przesłanie dla studentów ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II,  Katowice 2003, s. 65- 95.
 9. Czy etyki w biznesie można się nauczyć? Sprawozdanie z siódmej ogólnopolskiej konferencji Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi pt.: „Etyka w życiu gospodarczym”. [w:] Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne. 2004. t. 37. z. 1.
 10. Recenzja książki pt.: „Etyka w biznesie”. Red.: M. Borkowska, J. Gałkowski. Lublin 2002. [w:] Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne. 2004. t. 37. z. 1.
 11. Przedwstęp. „Rudzka 13”. Czasopismo Studentów Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku, maj 2004, nr 1.
 12. Moralna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [w:] "Konsument, Przedsiębiorstwo, Przestrzeń" Katowice 2004.
 13. Kategoria odpowiedzialności moralnej w działalności PR. [w:] Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego, Katowice 2004.
 14. Przesłanie Jana Pawła II dla studentów ekonomii. [w:] Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praca zbiorowa pod red. Ks. Grzegorza Poloka, Katowice 2005
 15. Etyka jako pożądany element działalności gospodarczej człowieka. [w:] Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. ks. Grzegorza Poloka. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 35, Katowice 2005.
 16. Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej. [w:] Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. ks. Grzegorza Poloka. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 35, Katowice 2005.
 17. Antologia tekstów filozoficznych. Część I. AE, Katowice 2005 (współautor wyboru).
 18. Klasyczne elementy nauczania i wychowania we współczesnej edukacji, [w:] Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. AE, Katowice 2005.
 19. Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej, AE, Katowice 2006 (współautor).
 20. Wizerunek przywódcy charyzmatycznego na przykładzie wybranych sekt - zarys rytycznej analizy. [w:] Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2006.
 21. Osoba-cnota-wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego.AE. Katowice 2007 (współautor).
 22. Zapomniane cnoty mecenatu, [w:] Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2007 (współautor).
 23. Osobowy wymiar bonum commune w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, [w:] Civitas Mentis. Tom 2. Praca zbiorowa pod red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007.
 24. Zastosowanie klasycznej aretologii we współczesnej edukacji akademickiej, [w:] Nauka-Etyka-Wiara 2007, Wyd. Arka, Warszawa 2007.
 25. Osoba-cnota-wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego. Wydanie drugie. AE. Katowice 2008 (współautor).
 26. Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej. AE. Katowice 2008 (współautor).
 27. Osoba nauczyciela akademickiego w procesie kształtowania wizerunku uczelni na podstawie przeprowadzonych badań. [w:] Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2008 (współautor).
 28. Zasady ładu społeczno-gospodarczego w kontekście nauczania Jana Pawła II. [w:] Trzy obszary badań społecznych: Historia, Politologia, Public relations. Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach pod red. D. Kuboka. Katowice 2008.
 29. Kryzys wychowania - kryzysem rodziny. [w:] Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Praca zbiorowa pod red. ks. I. Celarego i ks. G.Poloka. AE. Katowice 2008.
 30. Kategoria dobra wspólnego w demokracji. Wybrane aspekty. [w:] Ekonomia i finanse - Współczesne problemy badawcze. Praca zbiorowa pod red. J. Harasim i T. Kraśnickiej. CBIE. Katowice 2008.
 31. Antropologiczny i moralny wymiar prawdy w edukacji [w:] Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne. Red. D. Kubok. Katowice 2008.
 32. Etyczne aspekty zastosowania cnoty patriotyzmu w procesie wychowawczym. „Głos Wspólnoty Subregionu” 28:2008, styczeń – marzec 2008.
 33. Czym jest filozofia wychowania. „Dialog Edukacyjny” 1:2008.
 34. Europa narodów czy naród europejski. „Dialog Edukacyjny” 2:2008.
 35. Wychowywać człowieka – czyli wychowywać coś lub kogoś. „Dialog Edukacyjny” 2:2008.
 36. Osoba jako fundament humanizmu personalistycznego J. Maritaina, [w:] Antropologia miejscem spotkania i dialogu miedzy religijnego. Red. G. Kucza i G. Wita. Katowice 2008.
 37. Personalizm fundamentem właściwego wychowania człowieka. „Dialog Edukacyjny” 2008, Nr 3, s. 2 – 5.
 38. Sapiencjalny charakter aretologii w edukacji akademickiej, [w:] Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym. Red. A.J. Sowiński. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 39. Humanizująca rola edukacji w procesie doskonalenia człowieka na kierunku finanse i rachunkowość, [w:] Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 40. Wizerunek ojcostwa u „mistrzów podejrzeń” i jego wpływ na współczesną rodzinę, [w:] Public Relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. R. Maćkowskiej i H. Przybylskiego, Katowice 2009.
 41. Edukacja – modelowanie człowieka czy strojenie maszyny?, „Dialog Edukacyjny” 2009, Nr 5, s. 16-18.
 42. Aksjologiczne podstawy budowania wizerunku nauczyciela. „Dialog Edukacyjny” 2009, nr 6-7, s. 2 – 4.
 43. Wychowanie akademickie poprzez cnotę umiarkowania, [w:] Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, red. D. Ciechanowska. Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2009.
 44. Personalistyczna koncepcja społeczeństwa u Jana Pawła II w kontekście wybranych obszarów relacji lekarz-pacjent, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 13, nr 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2010 (współautor: Katarzyna Burda-Świerz).
 45. Cnota zapomniana - czyli aretologia w służbie uszlachetniania człowieka. Cz. I. "Dialog Edukacyjny" 2010, nr 1(08).
 46. Subiektywna hierarchia wartości i estymacje wpływające na dalsze życie zawodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności - wyniki badań, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji: perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, red. nauk. Z.Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 100, s. 226-237 (współautor).
 47. Możliwość zastosowania elementów antycznej paidei we współczesnej edukacji akademickiej, [w:] G. Polok (red.): Wychowanie w środowisku akademickim. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s . 11 – 32.
 48. Współczesny wizerunek nauczyciela akademickiego w opinii studentów AE w Katowicach, [w:] R. Maćkowska (red.): Public Relations- efektywne komunikowanie w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 555 – 573 (współautor K. Kasperek).
 49. Cnota zapomniana cz. 2 – Arete jako ludzka doskonałość w działaniu, „Dialog Edukacyjny” 2010, nr 9-10, s. 2 – 4.
 50. Cnota zapomniana cz. 3 – Dzieje kształtowania się i pojmowania cnoty moralnej, „Dialog Edukacyjny” 2010, nr 11, s. 2 – 5.
 51. Rozpoznanie i ocena wizerunku akademickiego nauczyciela jako wychowawcy w świetle przekonań studentów AE w Katowicach, [w:] Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice 2010, s. 717 – 738 (współautor K. Kasperek).
 52. Wykorzystanie cnót w działalności dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela akademickiego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym.” Łódź 2011, T. 14, nr 2, s. 37 – 46. (współautor G. Polok).
 53. Odpowiedzialność moralna fundamentem odpowiedzialności społecznej organizacji, [w:] G. Polok red., Społeczna odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Studia Ekonomiczne” 2011, Nr 64, s. 19 – 38.
 54. Cnota zapomniana cz. 4 – Cnota sprawiedliwości – Prawo a miłosierdzie, „Dialog Edukacyjny” 2011, Nr 12, s. 2 - 6.
 55. Cnota zapomniana cz. 5 – Cnota sprawiedliwości – Typy i rodzaje, „Dialog Edukacyjny” 2011, Nr 13, s. 2 - 5.
 56. Cnota zapomniana cz. 6 – Cnota sprawiedliwości – Sposoby jej zastosowania, „Dialog Edukacyjny” 2011, Nr 14, s. 2-6.
 57. Cnota zapomniana cz. 7 – Umiarkowanie jako zachowanie równowagi, „Dialog Edukacyjny” 2011, Nr 15, s. 2-6.
 58. Wartości etyczne fundamentem demokratycznej tożsamości jednostki samorządu terytorialnego (współautor G. Polok, K. Burda – Świerz), [w:] A. Adamus Matuszyńska, A. Austen red., Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, s. 174-201, 225 - 230.
 59. Rola wychowania patriotycznego w kształtowaniu kultury szkoły wyższej, [w:] E. Augustyniak red., Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Kraków 2011, s. 241 – 247.
 60. Humanizm w aktywności społeczno – religijnej księży katolickich na Górnym Śląsku w XIX wieku [w:] Z. Jirásek a kol., Slezsko v 19. století, Opava 2011, s. 170 – 187.
 61. Odpowiedzialność społeczna jako sposób realizacji personalistycznej koncepcji pracy ludzkiej, [w:] M. Gableta, A. Pietroń – Pyszczek red., Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 163 – 170.
 62. Edukacja etyczna jako fundamentalny element wychowania w środowisku akademickim, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym.” Łódź 2012, T. 15, s.193 – 203. (współautor G. Polok).
 63. Cnota zapomniana cz. 8 – Cnota umiarkowania – Sposoby jej realizacji w życiu, „Dialog Edukacyjny” 2012, Nr 16, s. 2-6.
 64. Cnota zapomniana cz. 9 – Cnota męstwa,„Dialog Edukacyjny” 2012, Nr 17, s. 2-4.
 65. Aksjologia w czasach kultury młodości – szkic do portretu, Katowice 2012, (współautor A. Lipski i G. Polok).
 66. Kształtowanie reputacji pracownika samorządowego na podstawie analizy aksjologicznej wybranych kodeksów etycznych, [w:] red.: A. Adamus – Matuszyńska, R. Maćkowska, Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania, Wyd. UE, Katowice 2012, s. 323 – 359 (współautor G. Polok).
 67. Wpływ etyki i kodeksów etycznych na zachowania pracowników samorządu terytorialnego, [w:] K. Rogoziński, A. Panasiuk red., Zarządzanie organizacjami usługowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2012, Nr 29, s. 475 – 488 (współautor A. Adamus – Matuszyńska).
 68. Aksjologia fundamentem etycznej tożsamości Jednostek Samorządu Terytorialnego – w świetle przeprowadzonych badań, [w:] A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red.): Tendencje w zarządzaniu. Kontekst teoretyczny i rozwiązania praktyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2013, s. 365-374; ISBN978-83-7875-115-1 (współautorzy K. Burda – Świerz, G. Polok)
 69. Odpowiedzialność aksjologiczna uczelni wyższych próbą odpowiedzi na kryzys społeczno-gospodarczy, [w:] I. Celary, G. Polok (red.): Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 53-78; ISBN 978-83-7875-123-6 (współautor G. Polok)
 70. Działalność public relations jako antidotum na nieodpowiedzialny przekaz informacji w mediach masowych, [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.): Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Nowe narzędzia i tradycyjne techniki. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s. 115-123; ISBN 978-83-7164-809-0 (współautor G. Polok)
 71. Cnota egoizmu u homo oeconomicus, [w:] I. Celary, G. Polok (red.): Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni. Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013, s. 163-178; ISBN: 978-83-703-911-4
 72. Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ogółem 111 stron; ISBN: 978-83-7875-090-1 (współautor G. Polok)
 73. Cnota zapomniana cz. 12 – Roztropność – jej pozytywne przejawy i wady z nią związane, „Dialog Edukacyjny” 2013, Nr 22-32, s. 2-5
 74. Odpowiedzialność narodu za państwo w koncepcjach współczesnych personalistów polskich”, „Roczniki Filozoficzne” 2013, t. LXI, nr 4, s. 73-91; ISSN 0035-7685
 75. Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie? Społeczno moralne problemy współczesnej rodziny, red. nauk. M. Kapias, R. Śpiewak, Wydawnictwo Fidelis, Pszów 2014, ogółem 158 stron; ISBN 978-83-938951-0-6
 76. Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie, red. M. Kapias, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ogółem 258 stron; ISBN 978-83-7164-822-9
 77. Defragmentacja rodziny jako przyczyna jej kryzysu, [w:] M. Kapias, R. Śpiewak (red.): Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie? Społeczno moralne problemy współczesnej rodziny. Wydawnictwo Fidelis, Pszów 2014, s. 49-71; ISBN 978-83-938951-0-6
 78. Etos w działaniach społecznej odpowiedzialności organizacji, [w:] M. Kapias (red.): Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, s. 194-245; ISBN 978-83-7164-822-9 (współautor G. Polok)
 79. Religijno-społeczny kontekst integralnego personalizmu Jacquesa Maritaina. „Studia Pastoralne” 2014, Nr 10, s. 453–464; ISBN: 978-83-7030-948-0, ISSN: 1734-4433 (współautor G. Polok)
 80. Public relations - kreowanie czy odczytywanie sensu?”, [w] A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, A. Adamus-Matuszyńska (red.): Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 185, s. 37 – 46; ISSN: 2083-8611 (współautor G. Polok)
 81. Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice, [w:] B. Kos (red.): Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 187, s. 156-170; ISSN: 2083-8611 (współautor G. Polok)
 82. Homo oeconomicus versus homo personalis. Człowiek pomiędzy ekonomią a etyką, „Ruch Filozoficzny” 2014, vol. 71, nr 2, s. 143-159. apcz.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2014.018/7108; ISSN: 0035-9599
 83. Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918 – 1989, red. M. Kapias, D. Keller, Wydawnictwo Muzeum w Rybniku, Rybnik 2015, ogółem 400 stron; ISBN 978-83-63959-10-4
 84. Odpowiedzialność jako przejaw etosu pracy, [w:] :] I. Celary, G. Polok (red.): Etos pracy w przestrzeni społeczno – pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 15-32; ISBN 978-83-7875-243-1 (współautor G. Polok)
 85. Więź społeczna jako konstytutywny element społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu personalistycznym, [w:] U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.): Praca. Więź. Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 333-341; ISBN 978-83-8012-352-6 (współautor P. Kocoń)
 86. Rola etosu w kształtowaniu działań społecznie odpowiedzialnych w świetle przeprowadzonych badań, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2015, T.18, nr 1, s. 71-82; ISSN 1899-2226 (współautor G. Polok)
 87. Aktywność aksjologiczna realizowana w procesach wychowawczych w środowisku akademickim, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2015, kwiecień – maj, Nr (2) 36, s. 61-76; ISSN 1734-087X