Wykaz publikacji ks. prof. UE dr hab. Grzegorza Poloka

 1. W objęciach Ducha Świętego. Oficyna Wydawnicza 4K, Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Katowicach, Katowice-Bytom 2001
 2. Ksiądz Karol Wojtyła - nauczyciel akademicki. Przesłanie dla studentów ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II, redaktor pracy zbiorowej, Katowice 2003
 3. Ksiądz Karol Wojtyła - duszpasterz i nauczyciel akademicki - nota biograficzna. [w:] Ksiądz Karol Wojtyła - nauczyciel akademicki. Przesłanie dla studentów ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2003
 4. Ksiądz Karol Wojtyła nauczyciel akademicki we wspomnieniach księdza arcybiskupa Damiana Zimonia oraz księdza Adama Bonieckiego. (współautor) [w:] Ksiądz Karol Wojtyła - nauczyciel akademicki. Przesłanie dla studentów ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2003
 5. "Rola kodeksów etycznych w regulacji zachowań podmiotów rynkowych" w: "Konsument, Przedsiębiorstwo, Przestrzeń" Katowice 2004
 6. Sylwetka etycznego pracownika public relations. [w:] Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego, Katowice 2004.
 7. Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praca zbiorowa pod red. Ks. Grzegorza Poloka, Katowice 2005
 8. Ksiądz Karol Wojtyła - nauczyciel akademicki. Przesłanie dla studentów ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II, w: Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praca zbiorowa pod red. Ks. Grzegorza Poloka, Katowice 2005
 9. Ksiądz Karol Wojtyła - duszpasterz i nauczyciel akademicki - nota biograficzna. [w:] Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praca zbiorowa pod red. Ks. Grzegorza Poloka, Katowice 2005
 10. Nauka o obecności i działaniu Ducha Św. w Kościele w świadomości uczestników Odnowy w Duchu Świętym, [w:] Studia pastoralne, Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005
 11. Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia. Redaktor pracy zbiorowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 35, Katowice 2005.
 12. Kodeksy etyczne jako jedno z narzędzi regulacji zachowań podmiotów rynkowych. [w:] Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. ks. Grzegorza Poloka. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 35, Katowice 2005.
 13. Podstawowe wartości etyczne zawodu public relations. [w:] Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia. Redaktor pracy zbiorowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 35, Katowice 2005.
 14. Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne jako element doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Praca zbiorowa pod red. T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego, B. Mierzejewskiej, Warszawa 2005 (współautor).
 15. Antologia tekstów filozoficznych. Część I. AE, Katowice 2005 (współautor wyboru).
 16. Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. Redaktor pracy zbiorowej. AE, Katowice 2005.
 17. Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach jako jedna z możliwości profesjonalizacji kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, [w:] Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. AE, Katowice 2005.
 18. Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej, AE, Katowice 2006 (współautor).
 19. Rola kodeksów etycznych public relations. [w:] Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2006.
 20. Ks. kardynał August Hlond - społeczny wymiar nauczania, praca zbiorowa pod red. ks. Grzegorza Poloka, iWydawnictwo Księgarnia św. Jacka oraz Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 21. Wybrana bibliografia dotycząca osoby i społecznego nauczania ks. kardynała Augusta Hlonda, [w:] Ks. kardynał August Hlond - społeczny wymiar nauczania, praca zbiorowa pod red. ks. Grzegorza Poloka, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka oraz Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 22. Deklarowane wartości studentów I roku AE w Katowicach w świetle badań własnych. [w:] Ekonomia. Kierunki badań. Materiały z II Forum AE Katowice. AE, Katowice 2006.
 23. Najważniejsze wartości studentów I roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 24. Aksjologiczne preferencje studentów I roku AE w Katowicach. "AE Forum" Nr 20, grudzień 2006.
 25. Kodeksy etyczne jako jedno z narzędzi regulacji zachowań podmiotów rynkowych, "Wspólnota" 2007, nr 1/57.
 26. Osoba-cnota-wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego. AE. Katowice 2007 (współautor).
 27. Wykłady z etyki gospodarczej elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach - raport z badań własnych. [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Pod red. P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego i B. Majewskiego. Wyd. Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2007.
 28. Zapomniane cnoty mecenatu, [w:] Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2007 (współautor).
 29. Preferencje aksjologiczne studentów jako wezwanie do dawania świadectwa dla chrześcijańskich pracowników nauki, [w:] Nauka-Etyka-Wiara 2007, Wyd. Arka, Warszawa 2007.
 30. Poradnik dydaktyka szkoły wyższej, Wyd. AE, Katowice 2007 (współautor).
 31. Zajęcia z etyki biznesu odpowiedzią na nowe wyzwania kształcenia na kierunkach ekonomicznych - raport z badań własnych, [w:] Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania, pod. red. L. Żabińskiego i S. Smyczka, AE, Katowice 2007.
 32. "Caritas" as an attitude of the Roman Catholic Church to catastrophes or natural disasters observed in the world - selected occurrence, [w:] The insurence of catastrophic risk in the European Union and the global changes. Praca zbiorowa pod red. I. Jędrzejczyk i S. Bożek-Węglarz. Wyd. AE, Katowice 2007.
 33. Osoba-cnota-wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego. Wydanie drugie. AE. Katowice 2008 (współautor).
 34. Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej. AE. Katowice 2008 (współautor).
 35. Osoba nauczyciela akademickiego w procesie kształtowania wizerunku uczelni na podstawie przeprowadzonych badań. [w:] Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2008 (współautor).
 36. Analiza porównawcza najważniejszych wartości Edyty Stein i dzisiejszej młodzieży akademickiej. [w:] Szukając Mistrza. Tom II. Życie - duchowość - przesłanie Edyty Stein. Wykłady w Roku Świętej w Lublińcu. Praca zbiorowa pod red. ks. A. Pyttlika. Wydawnictwo WEST. Lubliniec 2008.
 37. Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Praca zbiorowa pod red. ks. I. Celarego i ks. G.Poloka. AE. Katowice 2008.
 38. Miłość i rodzina najważniejszymi wartościami studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podstawie prowadzonych badań. [w:] Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Praca zbiorowa pod red. ks. I. Celarego i ks. G.Poloka. AE. Katowice 2008.
 39. Preferencje aksjologiczne studentów wezwaniem dla nauczycieli akademickich do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym. [w:] Studia Pastoralne. Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Rok IV, 2008, nr 4.
 40. Najważniejsze wartości studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach – analiza preferencji po trzecim roku badań. [w:] Ekonomia i finanse - Współczesne problemy badawcze. Praca zbiorowa pod red. J. Harasim i T. Kraśnickiej. CBIE. Katowice 2008.
 41. Preferencje aksjologiczne studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach - pierwszy rok badań. [w:] Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym. Red. A.J. Sowiński. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 42. Wiedza o etycznych aspektach procesu gospodarowania jako konsekwencja realizowanej praktyki procesu dydaktycznego na kierunku finanse i rachonkowość Akademii Ekonomicznej w Katowicach z perspektywy przeprowadzonych badań, [w:] Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 43. Studenci - dorosłe dzieci alkoholików - wyzwaniem dla społeczności Akademii Ekonomicznej w Katowicach. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach wrzesień 2009, Nr 29.
 44. Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików. Wydawnictwo Kaga-druk, Katowice 2009.
 45. Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików. Wydanie 2. Wydawnictwo Kaga-druk, Katowice 2009.
 46. Preferencje aksjologiczne studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach - analiza zachodzących zmian, [w:] Kultura organizacyjna szkoły. Praca zbiorowa pod red. E. Augustyniak. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009.
 47. Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie. AE. Katowice 2009 (współautor).
 48. Rola i znaczenie ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (raport z badań), [w:] Biznes. Prawo. Etyka. Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego i J. Jabłońskiej-Bronca. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spólka z o.o. i Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 49. Istota public relations w świadomości studentów studiów niestacjonarnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań, [w:] Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Red. R. Maćkowska i H. Przybylski, AE, Katowice 2009
 50. Analiza porównawcza preferencji aksjologicznych Edyty Stein i dzisiejszej młodzieży akademickiej. "Perspectiva: legnickie studia teologiczno-historyczne" 2009, R. 8, nr 1
 51. Członek rodziny jako autorytet. Analiza wyników badań. "Studia Pastoralne" 2009, nr 5. s. 269-278.
 52. Studia czasem kształtowania się preferencji aksjologicznych, [w:] Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, red. D. Ciechanowska. Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2009.
 53. Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego - czy ta tendencja może ulec zmianie?, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 13, nr 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2010.
 54. Aktywna terapia dorosłych dzieci alkoholików w środowisku akademickim : potrzeby i rzeczywistość, [w:] Wychowanie w środowisku akademickim : praca zbiorowa pod red. ks. G. Poloka, Wydaw. AE, Katowice 2010, s. 241-255.
 55. Inaczej na starcie, "Nasza Myśl : pismo kleryków WŚSD w Katowicach" 2010, nr 30, s. 26-27.
 56. Subiektywna hierarchia wartości i estymacje wpływające na dalsze życie zawodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności - wyniki badań, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji: perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, red. nauk. Z.Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 100, s. 226-237 (współautor).
 57. W drodze do siebie, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, stron 208.
 58. Współczesne wezwanie wychowawcze: dorosłe dzieci alkoholików, "Dialog Edukacyjny: kwartalnik pedagogiczno-społeczny" 2010, nr 1-2, s. 53-58.
 59. Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików. Wydanie 3 poszerzone. Wydawnictwo Kaga-druk, Katowice 2010.
 60. Wychowanie w środowisku akademickim, red. G. Polok. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 61. Rozumienie istoty Public Relations przez studentów studiów stacjonarnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach – analiza wyników przeprowadzonych badań, [w:] R. Maćkowska (red.): Public Relations- efektywne komunikowanie w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 543-554 
 62. Aksjologiczne preferencje studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach – wyniki badań longituidalnych w latach 2005-2009, [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, praca zbiorowa pod red. H. Buk, C. Olszak, E. Ziemby, M. Rówińskiej, Wydawnictwo AE, Katowice 2010, s. 807-822
 63. Kodeks etyczny podstawowym narzędziem regulacji zachowań osób i podmiotów rynkowych w przestrzeni gospodarczej, [w:] Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. J. Glumińska-Pawlic. T. 4; Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2010, s. 79-86
 64. Młodzi z rodzin dysfunkcyjnych: przyczyny, objawy, drogi pomocy, „Zeszyty Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań” 2010, R. 14, z. 20, Zagubione człowieczeństwo a odkrywanie powołania, red. ks. B. Stróżycki, s. 39-80
 65. Rozwinąć skrzydła: nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików, wydanie 5 poszerzone, KAGA-DRUK, Katowice 2011, s. 80 (wznowienie)
 66. Zarządzanie zespołem: motywacja i działanie, wydanie 2, Wydawnictwo UE, Katowice 2011, s. 138 (współautor: A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat) (wznowienie)
 67. Migracja na Śląsku i jej konsekwencje, [w:] Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji, red. ks. I. Celary, ks. G. Polok, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s. 147-163, (współautor: A. Frączkiewicz-Wronka)
 68. Rola kapłana jako duszpasterza rodzin polskich na emigracji, [w:] Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji, red. ks. I. Celary, ks. G. Polok, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s. 80-90 (współautor ks. I. Celary)
 69. Student wychowanie ku wartościom: spojrzenie z perspektywy prowadzonych badań, [w:] Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011, s. 249-255
 70. Wartości etyczne fundamentem demokratycznej tożsamości jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, red. A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 174-201 (współautorzy: M. Kapias, K. Burda-Świerz)
 71. Współczesne wyzwanie dla środowiska akademickiego: studenci - Dorosłe Dzieci Alkoholików, [w:] Współczesna rodzina: dylematy teorii i praktyki pedagogicznej, red. J. Stanek i W. Zając, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydawnictwo ,,Comandor", Warszawa 2011, s. 309-322
 72. Bezpieczeństwo socjalne – próba przybliżenia pojęcia na gruncie polityki społecznej państwa, [w:] J. Kupny, M. Łuczak (red.): Między kryzysie w rodzinie a kryzysem rodziny. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s. 89-112 (ogółem stron 215) (współautor: A. Frączkiewicz-Wronka)
 73. Istota Public relations w świadomości studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań, [w:] Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, red. A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 286-297
 74. Studia Ekonomiczne Nr 64 (2011): Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, red.. G. Polok, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 64, Wydaw. UE, Katowice 2011, stron 223
 75. Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji, red. ks. I. Celary, ks. G. Polok, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, stron 202
 76. Rola wyższej szkoły ekonomicznej w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu, Studia Ekonomiczne Nr 64 (2011): Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. G. Polok, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 64, Wydaw. UE, Katowice 2011, s. 185-205 (ogółem stron 223)
 77. Wykorzystanie cnót w działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela akademickiego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2011, tom 14, nr 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, s. 25-33 (współautor M. Kapias)
 78. Edukacja etyczna w kontekście procesu gospodarowania w świetle przeprowadzonych badań, [w:] Transformacja gospodarki- konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 89, Wydaw. UE, Katowice 2011, s. 145-155 (współautor: K. Burda-Świerz)
 79. List o miłości, „Miesięcznik katolicki List” 2011, numer specjalny, s. 75-76
 80. Aksjologia w czasach kultury młodości szkic do portretu, Wydawnictwo UE, Katowice 2012, stron 236, (współautor: M. Kapias, A. Lipski)
 81. Rozwinąć skrzydła: nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików, wydanie 6 poszerzone, KAGA-DRUK, Katowice 2012, s. 97  (wznowienie)
 82. Kształtowanie reputacji pracownika samorządowego na podstawie analizy aksjologicznej wybranych kodeksów etycznych, [w:] Public relations: doskonalenie procesu komunikowania, red. A. Adamus-Matuszyńska i R. Maćkowska, Wydawnictwo UE, Katowice 2012, s. 232-259 (współautor M. Kapias)
 83. Edukacja etyczna jako fundamentalny element wychowania w środowisku akademickim, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, tom 15, nr 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, s. 193-203 (współautor M. Kapias)
 84. Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ogółem 111 stron; ISBN: 978-83-7875-090-1 (współautor M. Kapias)
 85. Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni, red. nauk. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013,Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013, ogółem 263 strony; ISBN: 978-83-703-911-4
 86. Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. nauk. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013,ogółem 364 strony; ISBN 978-83-7875-123-6
 87. Aksjologia fundamentem etycznej tożsamości Jednostek Samorządu Terytorialnego – w świetle przeprowadzonych badań, [w:] A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red.): Tendencje w zarządzaniu. Kontekst teoretyczny i rozwiązania praktyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2013, s. 365-374; ISBN978-83-7875-115-1 (współautor M. Kapias, K. Burda-Świerz)
 88. Odpowiedzialność aksjologiczna uczelni wyższych próbą odpowiedzi na kryzys społeczno-gospodarczy, [w:] I. Celary, G. Polok (red.): Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 53-78; ISBN 978-83-7875-123-6 (współautor M. Kapias)
 89. Działalność public relations jako antidotum na nieodpowiedzialny przekaz informacji w mediach masowych, [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.): Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Nowe narzędzia i tradycyjne techniki. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s. 115-123; ISBN 978-83-7164-809-0 (współautor M. Kapias)
 90. Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych, [w:] M. Kopsztejn, J. Grajewska-Wróbel (red.): Myśleć sercem czyli być dla... : krótka historia spotkań nauczycieli i pracowników oświaty w Piekarach Śląskich 2004-2013. Wydawnictwo JotKa, Piekary Śląskie 2013, s. 94-116; ISBN: 978-83-64414-00-8
 91. Realizowanie strategii społecznej odpowiedzialności powołaniem lidera biznesu, [w:] I. Celary, G. Polok (red.): Homo oeconomicus w pastoralnej-społecznej przestrzeni. Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013, s. 192-209; ISBN: 978-83-703-911-4 (współautor A. Put)
 92. Etos w działaniach społecznej odpowiedzialności organizacji, [w:] M. Kapias (red.): Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, s. 194-245; ISBN 978-83-7164-822-9; (współautor M. Kapias)
 93. Dorosłe dzieci alkoholików - rzeczywistość i potrzeby. Spojrzenie z perspektywy środowiska akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, [w:] M. Kapias, R. Śpiewak (red.): Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie? Społeczno moralne problemy współczesnej rodziny. Wydawnictwo Fidelis, Pszów 2014, s. 101-120; ISBN 978-83-938951-0-6
 94. Religijno-społeczny kontekst integralnego personalizmu Jacquesa Maritaina. „Studia Pastoralne” 2014, Nr 10, s. 453–464; ISBN: 978-83-7030-948-0, ISSN: 1734-4433 (współautor M. Kapias)
 95. Public relations - kreowanie czy odczytywanie sensu?”, [w] A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, A. Adamus-Matuszyńska (red.): Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 185, s. 37 – 46; ISSN: 2083-8611 (współautor M. Kapias)
 96. Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice, [w:] B. Kos (red.): Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 187, s. 156-170; ISSN: 2083-8611 (współautor M. Kapias)
 97. Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, „Studia Pastoralne” 2014, nr 10, stron 137-154; ISSN: 1734-4433
 98. Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Wydawnictwo KAGA-DRUK, Katowice 2015, ogółem 161 stron; ISBN: 978-83-939797-1-4
 99. Spread Your Wings. Wydawnictwo AM Poligrafia, Katowice 2015, ogółem 76 stron; ISBN: 978-83-938226-0-7
 100. Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. nauk. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ogółem 357 stron; ISBN: 978-83-7875-243-1
 101. Odpowiedzialność jako przejaw etosu pracy, [w:] :] I. Celary, G. Polok (red.): Etos pracy w przestrzeni społeczno – pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 15-32; ISBN 978-83-7875-243-1 (współautor M. Kapias)
 102. Rola etosu w kształtowaniu działań społecznie odpowiedzialnych w świetle przeprowadzonych badań, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2015, T.18, nr 1, s. 71-82; ISSN 1899-2226 (współautor M. Kapias)