PROF. UE DR HAB. ARTUR WALASIK

 • Walasik, A., 2015. Finanse a ekonomia. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 17-19.  ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Finanse a inne dyscypliny nauki. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 21-23.  ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Pojęcie i funkcje pieniądza. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 39-43.  ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Stopa procentowa. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 132-147.  ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Salda finansowe. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 193-200.  ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Walasik, A., 2015. Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w świetle art. 18b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W: A. Talik, W. Robaczyński i A. Babczuk, red. Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności. Warszawa: C. H. Beck. ss. 103 – 115. ISBN: 978-83-7930-475-2

 • Walasik, A., 2015. Statystyka orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w latach 2006-2014. Finanse Komunalne, 2015 (7-8), ss. 30 – 39. ISSN  1231-0307         

 • Walasik, A., 2014. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w związku z zarządzaniem długiem JST. W: P. Walczak, red. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE. Warszawa: C. H. Beck. Warszawa 2014. ss. 261-270. ISBN: 978-83-2556-334-9

 • Walasik, A., 2014. Implementacja zasady efektywności wydatków publicznych w ustawie o finansach publicznych. W: S. Franek i M. Będziaszek, red. Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking. Warszawa: Difin, ss. 381 – 394. ISBN: 978-83-7930-475-2

 • Walasik, A., 2014. Marcin Gorazda, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 413 [recenzja]. Ekonomista, 2014 (5), ss. 775 – 778. ISSN: 0013-3205

 • Walasik, A., 2014. Demografia fiskalna. Optymalny demograficznie system podatkowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014 (932), ss. 141– 152. ISSN: 1898-6447 <DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0932.0810>            
 • Walasik, A., 2013. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie podatków kosztowych na finanse przedsiębiorstw. W: T. Famulska, red. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ss. 280-296. ISBN: 978-83-7641-905-3
 • Walasik, A., 2013. Współczesna teoria finansów publicznych w perspektywie paradygmatu homo oeconomicus. W: I. Celary, G. Polok, red. Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni. Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. ss. 210–223. ISBN: 978-83-7030-911-4

 • Walasik, A., 2013. Wpływ podatków na ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rynkowy mechanizm transmisji polityki podatkowej. Zarządzanie i Finanse, 11 (2), ss. 420-431. ISSN: 2084-5189

  <http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_3_37.pdf>

 • Walasik, A., 2013. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego. Państwo i Prawo, 2013 (10), ss. 21 – 36. ISSN 0031-0980

 • Walasik, A., 2013. Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatków lokalnych. W: B. Ciupek, T. Famulska, red. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ss. 173-189. ISBN: 978-83-7875-165-6

PROF. ZW. DR HAB. GABRIELA ŁUKASIK

 • Łukasik G. i  Błach J., 2016. Strategie finansowe przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 245, ISBN: 978-83-7875-281-3
 • Łukasik G. i Naczyński D., 2015. Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2015 (112), ss. 75 – 86. ISSN: 2081 - 6979

 • Łukasik G. 2015. Rola systemu informacji finansowej w kształtowaniu  efektywności relacji inwestorskich. Miscellanea. Studia i Materiały (Rok 19), Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015 (3), ss. 195 – 205. ISSN: 2081-2345

 • Łukasik, G. i Orliński, B., 2015. Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (2015) 116,  ss. 486-495. ISNN: I640-6818, ISSN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf>

 • Łukasik, G. red., 2013. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. (249 stron). ISBN: 978-83-7930-025-9
  <http://eki.pl/pdf/DIF1779.pdf>
 • Łukasik, G., 2013. Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa. W: S. Owsiak i A. Pollok, red. W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ss. 133-146. ISBN:  978-83-88700-78-1
  <http://owe.pte.pl/upload/files/ksiazki/08_Lukasik.pdf>
 • Łukasik, G. i Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element prawidłowych relacji inwestorskich. W: J. Turyna i J. Rak, red. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ss. 15- 33. ISBN:  978-83-63962-39-5
 • Bielawska, A. i Łukasik, G., 2013. Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, Ekonomiczne problemy usług,  (2013) 102, ss. 13-21. ISSN: 640-6818, ISSN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/752/ZN_752.pdf>

DR JOANNA BŁACH

 • Łukasik G. i Błach J. 2016. Strategie finansowe przedsiębiorstwa (Corporate financial strategies). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 245, ISBN 978-83-7875-281-3.
 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A., i Gorczyńska M., 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, G. Strupczewski, red. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. Warszawa: Poltext. ss. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Błach, J., 2015. Gromadzenie środków finansowych. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – Podmioty. Warszawa: Difin. ss. 353-359. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J. i Gorczyńska M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 10(4), ss. 46-59. ISSN: 1734-039X, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>
 • Błach J. i Wieczorek-Kosmala M., 2014. Catastrophe Bonds as Innovative Tools of Corporate Financial Management – Application and Limitations. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference proceedings, Volume IV, Economics & Tourism, Sofia: SGEM, ss. 97-104. ISBN: 978-619-7105-28-5, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B24/S7.012

  <http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article831>

 • Błach J. red. 2014. Fundamentals of Finance. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice. (131 stron). ISBN: 978-83-7875-194-6

 • Łukasik, G. i Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element prawidłowych relacji  inwestorskich. W: J. Turyna i J. Rak, red.   Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ss. 15-33. ISBN: 978-83-63962-39-5
  <http://libra.ibuk.pl/book/103510>
 • Błach, J., 2013. Enterprise Risk In Terms of Innovative Financial Mechanisms. W: J. Turyna i J. Rak, red. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ss. 47-59. ISBN: 978-83-63962-39-5
  <http://libra.ibuk.pl/book/103510>
 • Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013.  Financial Innovations in Risk Management - Enterprise Perspective. W: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientific Conference,  Ostrava: VSB Technical University of Ostrava. ss. 24-34. ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN: 2336-162X
  <http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red.  Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin, Warszawa 2013. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4
 • Łukasik, G. i Błach, J., 2013. Podstawy relacji inwestorskich na współczesnych rynkach finansowych. W: G. Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 11-64. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Modele, sposoby i narzędzia komunikacji z interesariuszami. W: G. Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 110-145. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: G. Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 183-205. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element relacji inwestorskich. W:  G.  Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 166-175. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Wieczorek-Kosmala, M. i Błach, J., 2013. Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 11(2), część 2, lipiec, ss. 515-530. ISSN: 2084-5189
  <http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_2_40.pdf>
 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M. 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych. W: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. ss. 249-259. ISBN: 978-83-89072-22-1
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, ss. 218-228. ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X
  <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171260421
 • Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Warszawa: CeDeWu. (231 stron). ISBN: 978-83-7556-483-9
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Application of Financial Analysis in Corporate Finance. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. ss. 13-56. ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Błach, J., 2013. Capital Structure Decisions. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice, Katowice. ss. 57-91. ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Financial Innovations in Corporate Finance Strategies, W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice, Katowice. ss. 133-168. ISBN: 978-83-7875-062-8

DR ANNA DOŚ

 • A. Doś, "Bonusy w sektorze bankowym - instytucjonalizacja wyzysku?", "Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne", 3/2016, s. 19 - 30.

 • Doś, A., & Foltyn-Zarychta, M. (2016). Socially Responsible Investment Market Size in Poland: The Content Analysis. In New Trends in Finance and Accounting (pp. 653-663). Springer, Cham.

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 7-16, (ISSN 2083-8611)
  http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf

 • fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artykuły_271_290/SE_282/01.pdfGorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, s. 77-98,  (ISSN 1732-1948),
  http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf
 • Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Błach J. i Gorczyńska M., 2016. Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention. “Journal of Economics and Management”, vol. 23(1) 2016, s. 5-20, ISSN 1732-1948, <http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_23/01.pdf>
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Doś, A. i Gorczyńska, M, 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska i G. Strupczewski, red. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. Warszawa: Poltext. ss. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Doś, A., 2015. Pieniądz. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 39-53. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2015. Cena. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 114 – 132. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2015. Saldo środków publicznych. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 335 - 347. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2014. Strategic CSR drivers-environmental preferences of Silesia inhabitants. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (2014) 325. ISSN: 1899-319
 • Doś, A., 2014. Fundamentals of Public Finance. W: J. Błach, red. Fundamentals of Finance. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 9788378751946
 • Doś, A. i Szewieczek D., 2014. System ubezpieczeń na życie (life) i pozostałych (non-life). W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu. ss. 91-114. ISBN: 9788375562927

 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk financing models for sustainable development. Quality of Life and Sustainable Development, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (2013) 308, ss. 165-179. ISSN: 1899-3192
 • Doś A. i Pyka A., 2013. Public-private partnership as innovative solution for financing enterprises. Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava. Ostrava, ss. 129-139.
 • Doś, A., 2013. Insights into ecological taxes for Poland from the public choice theory perspective. W: M. Jastrzębska i K. Stańczak-Strumiłło, red. Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 116-129. ISBN: 9788378651499
 • Ciupek, B. i  Doś, A., 2013. Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa. W: B. Ciupek i T. Famulska, red. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ss. 45-74. ISBN: 9788378751656
 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk from public finance perspective. Risk perception in financial and non-financial entities, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 165 – 180. ISSN: 2083-8611
  http://www.sbc.org.pl/Content/81793/SE_127.pdf
 • Doś, A., 2013. Analiza skłonności mieszkańców województwa śląskiego do ponoszenia kosztów ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (2013) 297, ss. 41-50. ISSN: 1899-3192
 • Doś, A. i Pyka A., 2013. Public-Private Partnership. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach. ss. 199-210. ISBN: 9788024831725
 • Doś A. i Pyka, A., 2013 Project Finance. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach. ss. 211-218. ISBN: 9788024831725
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin, Warszawa 2013. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4

DR MARIA GORCZYŃSKA

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 7-16, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf

 • Gorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, s. 77-98,  (ISSN 1732-1948),http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf

 • Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Błach J. i Gorczyńska M., 2016. Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention. “Journal of Economics and Management”, vol. 23(1) 2016, s. 5-20, ISSN 1732-1948, <>http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku
  %C5%82y_1_30/JEM_23/01.pdf>

 • Błach, J., Doś, A., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Financial Innovations for Companies Offered by Banks: Polish Experience. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 105, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(9), ss. 2936 - 2945. ISSN: 1307-689
  <http://waset.org/Publication/financial-innovations-for-companies-offered-by-banks-polish-experience/10002306>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J. i Gorczyńska, M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 10(4), ss. 46-59. ISSN: 1734-039X, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red.  Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin, Warszawa 2013. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4

 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych. W: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. ss. 249-259. ISBN: 978-83-89072-22-1

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, ss. 218-228. ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X
  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171260421

 • Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Warszawa: CeDeWu. (231 stron). ISBN: 978-83-7556-483-9
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Application of Financial Analysis in Corporate Finance. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. ss. 13-56. ISBN: 978-83-7875-062-8

DR DANUTA KOZŁOWSKA-MAKÓŚ

 • Kozłowska-Makóś, D., 2020, The importance of corporate social responsibility in shaping transfer prices. W: J. Krasodomska, K. Chłapek, S. Krajewska red. Accounting, reporting and auditing. Warszawa: Difin. ss. 112-119. ISBN: 978-83-8085-791-9
 • Kozłowska-Makóś, D., 2020. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W: J. Bereźnicka i M. Wasilewski red. Finansowanie i standing finansowy - wybrane zagadnienia. Warszawa: SGGW. ss. 43-52. ISBN: 978-83-7583-943-2
 • Kozłowska-Makóś, D., Kluzek, M., 2018. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 532 (2018), ss. 185-193. p-ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041
 • Kozłowska-Makóś, D., 2018. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 2 2018 (92), ss. 95-104. ISSN: 2450-7741
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. Konflikty interesów w warunkach koncentracji kapitału. W: K. Barczyk, red. Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej. Katowice: GWSH. ss. 22-31. ISBN: 978-83-60953-95-2 
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 15, No. 2/2017, ss. 177-187. ISSN: 2084-5189          http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
 • Kozłowska-Makóś. D., 2017. Przesłanki i konsekwencje konfliktów interesów w warunkach koncentracji kapitału. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H-Oeconomia, Vol. 51, No. 6 (2017), ss. 149-156. p-ISSN: 0459-9586, e-ISSN: 2449-8513                                                                           file:///C:/Users/Danusia/Downloads/5309-23270-1-PB%20(2).pdf
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Warszawa: CeDeWu. ss. 294. ISBN: 978-83-8102-006-0
 • Kluzek, M., Kozłowska-Makóś, D., Wawryszuk-Misztal. A., 2017. Zarządzanie finansami grupy kapitałowej. Warszawa: Texter. ss. 142. ISBN (druk): 978-83-7790-485-5, ISBN (e-book): 978-83-7790-486-2 
 • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Conflicts of interests in the area of transfer pricing - selected issues. W: M. Čulík, red. Managing and Modelling of Financial Risk 2016, 8th International Scientific Conference Proceedings Part II, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, ss. 439-446. ISBN: 978-80-248-3994-3, ISSN (Print): 2464-6973, ISSN (On-line): 2464-6989                                                <https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_II_.pdf
 • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Wpływ rynkowego trendu koncentracji kapitału na strategię finansową przedsiębiorstwa. W: G. Łukasik i J. Błach, red. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym. Warszawa: CeDeWu. ss. 111-138. ISBN: 978-83-7556-873-8
 • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, Nr 2/2016(41), ss. 65-73. ISSN: 1896-656X Kozłowska-Makóś, D., 2016. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, Nr 2/2016(41), ss. 65-73. ISSN: 1896-656X 
  <http://przedsiebiorstwo.waw.pl/files/90/1043/knop-nr-4-2016-kozlowska-makos.pdf
  >
 • Kozłowska-Makóś, D., 2015. Efekt synergii w procesach łączenia się kapitału (wybrane problemy). Journal of Financial Management and Accounting, Vol. 3 (2) 2015, ss. 17-28. ISSN: 2300-9683                           <http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n2_2015.pdf>

DR INŻ. JACEK NOWAK

 • Nowak, J., 2013. Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością. Warszawa: Difin. (294 strony). ISBN: 978-83-7641-909-1

DR HELENA OGRODNIK

 • Ogrodnik H., Szewieczek D., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2016). Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce - specyfika produktu, analiza głównych tendencji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 147-159, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/13.pdf

 • Ogrodnik, H. i  Nowotarska – Romaniak B., 2015. Ubezpieczenia mieszkaniowe. Konstrukcja, decyzje zakupu. W: W. Sułkowska i G. Strupczewski, red. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. Warszawa: Poltext. ss. 213-224. ISBN 978-83-7561-595-1
 • Ogrodnik, H., 2015. Ubezpieczyciele. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie –zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 240-257. ISBN 978-83-7930-740-3
 • Ogrodnik, H.  i Szewieczek, D., 2015. Przegląd niebankowych instytucji finansowych. W: H. Zadora red. Finanse. Kategorie –zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin.  ss. 234-240. ISBN 978-83-7930-740-3
 • Ogrodnik, H., 2014., Organizacja systemu komercyjnych i wzajemnych ubezpieczeń gospodarczych. W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu. ss. 115-123. ISBN 978-83-7556-292-7
 • Ogrodnik, H., 2014. System reasekuracji.  W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu, ss. 179-190. ISBN 978-83-7556-292-7
 • Ogrodnik H., Znaniecka, K., i Szewieczek, D., 2014 ., Finansowe implikacje decyzji  ubezpieczeniowych gospodarstw domowych. Finanse-Problemy-Decyzje. Część 2,  Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 (198), ss. 260-274. ISSN 2083-8611
 • Ogrodnik, H. i  Nowotarska – Romaniak B., 2013.  Zachowania klientów na polskim rynku ubezpieczeniowym w warunkach jego internacjonalizacji. ЛОГІСТИКА, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ВІСНИК, No 762, Львів Видавництво Львівської політехніки, ss. 146-153. ISSN 0321-0499
 • Ogrodnik,  H., 2013. Działalność reasekuracyjna.  W: M. Iwanicz-Drozdowska, red. Ubezpieczenia. Warszawa: PWE. ss. 382-398. ISBN 978-83-2057-7.

DR DANIEL SZEWIECZEK

 • Ogrodnik H., Szewieczek D., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2016). Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce - specyfika produktu, analiza głównych tendencji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 147-159, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/13.pdf

 • Szewieczek, D., 2015. Niebankowe instytucje finansowe. W:  H. Zadora red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 234-292.  ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Szewieczek, D., 2015. Finanse gospodarstw domowych. W:  H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 371-389.  ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Szewieczek, D., 2014. System jednolitego rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej – wybrane problemy. W: K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu.pl. ss. 208-218. ISBN: 978-83-7556-292-7
 • Szewieczek, D., 2014. Współczesne ubezpieczenia – ujęcie ideowe. W: K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu.pl. ss. 11-22. ISBN: 978-83-7556-292-7
 • Szewieczek, D., Znaniecka K. i Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Ubezpieczenie jako przedmiot transakcji na rynku ubezpieczeń – aspekt podażowy. W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu.pl. ss. 47-68. ISBN: 978-83-7556-292-7
 • Szewieczek, D., Doś, A., 2014. System ubezpieczeń na życie (life) i pozostałych (non-life). W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu.pl. ss. 91-114. ISBN: 978-83-7556-292-7
 • Szewieczek, D., 2013. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W: M. Iwanicz-Drozdowska, red. Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne. ss. 337-362. ISBN: 978-83-208-2057-7
 • Szewieczek, D., 2013. Założenia i konsekwencje konstrukcji oferty bancassurance dla gospodarstw domowych z perspektywy podażowej rynku. W: T. Michalski, red. Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa. ss. 211-230. ISBN: 978-83-737-8799-5

DR MONIKA WIECZOREK-KOSMALA

 • Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Insight into the development of risk management practices in Poland. Risk Management, 17(1), ss. 40-64. ISSN: 1477-657X, DOI: 10.1057/rm.2015.6
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2015. Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem – perspektywa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2/238, ss. 129-141. ISSN: 1898-6447, DOI:10.15678/ZUEK.2015.0938.0210
  < http://zeszyty.uek.krakow.pl/article/view/480/0>
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska i G. Strupczewski, red. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. Warszawa: Poltext, Warszawa 2015. ss. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Znaniecka K. i Wieczorek-Kosmala, M. red. 2014. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu, ss. 239. ISBN: 978-83-7556-929-7
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Financial system – functions and elements. W: J. Błach, red. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. ss. 11-18. ISBN: 978-83-7875-194-6
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. The meaning of money. W: J. Błach, red. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. ss. 19-23. ISBN: 978-83-7875-194-6
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Interest rates. W: J. Błach, red. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. ss. 24-29. ISBN: 978-83-7875-194-6
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Central bank and money supply. W: J. Błach, red. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. ss. 63-70. ISBN: 978-83-7875-194-6
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Insurance. W: J. Błach red. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. ss. 100-108. ISBN: 978-83-7875-194-6
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Risk management practices from risk maturity models perspective. Journal for East European Management Studies (JEEMS), 19 (2), ss. 133-159. ISSN: 0949-6181
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M. 2014. Innovations in the Application of Insurance-linked Securities in Non-financial Companies. China-USA Business Review,  Vol. 13, No. 6, ss. 413-424. ISSN: 1537-1514
 • Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Catastrophe Bonds as Innovative Tools of Corporate Financial Management - Application and Limitations. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference proceedings, Vol.IV, Economics & Tourism, ss. 97-104. ISBN: 978-619-7105-28-5, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B24/S7.012
  <http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article831>
 • Wieczorek-Kosmala, M. i Staszel, A., 2014. Znaczenie nietradycyjnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce w latach 2007-2012. Finanse – Problemy – Decyzje, Studia Ekonomiczne, 2014 (198),part II, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, część II, ss. 236-246. ISNN: 2083-8611
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J. i Gorczyńska, M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse" 2014, Vol. 10, No. 4, ss. 46-59, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Postawy przedsiębiorstw wobec kształtowania zakresu ubezpieczenia – wyniki badań. W: W. Sułkowska, red. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin. ss. 136-148. ISBN: 978-83-7930-020-4
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Obszary i kierunki rozwoju innowacji produktowych w ubezpieczeniach majątkowych. W: T. Michalski, red. Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ss. 231-246. ISBN: 978-83-7378-799-5
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4
 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M.,  2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych. W: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. ss. 249-259. ISBN: 978-83-7875-114-4
 • Wieczorek-Kosmala, M. red. 2013. Advanced Issues in Corporate Finance. Katowice: University of Economics in Katowice. (255 stron). ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Ubezpieczenia mienia. W: M. Iwanicz-Drozdowska, red.  Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ss. 319-336. ISBN: 978-83-208-2057-7
 • Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Ubezpieczenia finansowe. W: M. Iwanicz-Drozdowska, red. Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ss.363-38. ISBN: 978-83-208-2057-7
 • Wieczorek-Kosmala, M. i Gorzeń-Mitka, I., 2013. Some Remarks on the Proper Understanding of Risk Perception. Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne (2013) 127, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 9-22. ISSN: 2083-8611
 • Gorzeń-Mitka, I. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Risk Appetite – Critical Element of Enterprise Risk Management Process. Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne (2013) 127, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 109-122. ISSN: 2083-8611
 • Błach, J., Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M. i Znaniecka, K., 2013. Bankruptcy Risk Perception in Silesian Companies in the Aftermath of the Global Financial Crisis: Survey Evidence. Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne (2013) 127, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 65-81. ISSN: 2083-8611
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2013 (102), ss. 218-228. ISSN: 1640-6818
 • Wieczorek-Kosmala, M. i Błach, J., 2013. Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 11, No 2, cz. 2,  ss. 515-530. ISSN: 2084-5189
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. A Cross-Sector Analysis of Financial Liquidity: Evidence from Silesian Region, Poland. International Review of Business Research Papers, Vol. 9, No.1,  ss. 38 –51. ISSN: 1837-5685 (Print) i ISSN: 1832-9543 (Online)<http://www.irbrp.com/previous_issue/January/2013>
 • Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Financial innovations in risk management - enterprise perspective. 9th International Scientific Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, 9th-10th September 2013, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, Proceedings (Part I), ss. 24-34. ISBN: 978-80-248-3172-5; ISSN: 2336-162X
 • Pyka, A. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector. 9th International Scientific Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, 9th-10th September 2013, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, Proceedings (Part II), ss. 690-698. ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN: 2336-162

MGR INŻ. ANETA STASZEL

 • Staszel A. i Wieczorek-Kosmala, M., 2014. System transgranicznej działalności ubezpieczeniowej. W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu. ss. 191-207. ISBN: 978-83-7556-292-7
 • Wieczorek-Kosmala, M. i Staszel, A., 2014. Znaczenie nietradycyjnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce w latach 2007-2012. Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 2, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 (198), ss. 236-246. ISSN: 2083-8611
 • Staszel, A., 2013. Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2013, nr 2, cz. 5, ss. 261-272. ISSN: 2084-5189
  < http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_5_21.pdf >