UNIKATOWA SPECJALNOŚĆ MENEDŻER FINANSOWY. KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO

KARIERA

Specjalność kształci przyszłych MENEDŻERÓW FINANSOWYCH, którzy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach średniego i wyższego szczebla:

a)  w działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych, krajowych i międzynarodowych

b)  w działach finansowych jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin, powiatów, urzędów administracji rządowej, organach kontroli)

c)  w instytucjach oferujących outsourcing usług finansowych i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw

d)  w ramach samodzielnie prowadzonej działalności  gospodarczej.

 

UNIKATOWOŚĆ I INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Program specjalności MENEDŻER FINANSOWY przygotowano na podstawie analizy aktualnych trendów na polskim rynku pracy dla finansistów,  wykorzystując unikatowe podejście do kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych absolwentów. Unikatowość specjalności opiera się na trzech filarach:

a)   uniwersalne podejścia do problematyki decyzji finansowych,

b)  nawiązanie do współczesnych trendów, problemów i zjawisk zachodzących w sferze finansów,

c)   nacisk na rozwój umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania finansami.

Żaden podmiot gospodarczy nie może sprawnie działać i rozwijać się bez dobrze zaprojektowanej strategii finansowej.  Rzetelna wiedza na temat mechanizmów finansowych i zasad podejmowania decyzji finansowych jest niezbędna do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem i rozwiązywania problemów  finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Taką wiedzę oferuje specjalność MENEDŻER FINANSOWY przygotowana przez naszą Katedrę. 

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent specjalności MENEDŻER FINANSOWY zdobędzie umiejętności i kompetencje niezbędne do planowania i realizacji założeń strategii finansowej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, w tym w szczególności:

a)   wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie decyzji finansowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego

b)   koordynowania współpracy oraz integracji różnych działów funkcjonalnych z działem finansowym przedsiębiorstwa, a także jednostki sektora finansów publicznych

c)   samodzielnego i kolektywnego podejmowania decyzji finansowych

d)   analizowania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych

e)   opracowywania i prezentowania informacji finansowej, raportów i sprawozdań finansowych

f)   przygotowywania prognoz i planów finansowych

g)   identyfikowania źródeł i czynników ryzyka w działalności gospodarczej

h)   monitorowania realizowanych planów finansowych i oceny osiąganych wyników finansowych

i)    analizowania aspektów prawnych podejmowanych decyzji finansowych

j)    udzielania rekomendacji dotyczących decyzji o pozyskaniu źródeł finansowania i kierunków inwestowania

k)   projektowania strategii finansowej przedsiębiorstwa

l)    proponowania usprawnień w zarządzaniu finansami przyczyniających się do realizacji celów strategicznych podmiotów

m)  projektowania zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem

CEL

Celem specjalność MENEDŻER FINANSOWY jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań finansowych, obejmujących zarówno konkretne instrumenty, ale i wyrafinowane techniki i mechanizmy ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W ramach specjalności podejmowane są zagadnienia dotyczące idei ekonomiczno-prawnych podstaw współpracy sektora prywatnego i publicznego oraz prawne wymogi w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Przekazana zostanie zarówno niezbędna wiedza, jak i kierunki rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania finansami uwzględniając adaptacje gotowych rozwiązań. Oferta przedmiotów specjalności zbudowana została w taki sposób, by osiągnąć pełne zrozumienie procesów i mechanizmów finansowych, które w dominującej części mają charakter interdyscyplinarny.

PROGRAM SPECJALNOŚCI

Przedmioty realizowane w ramach specjalności zakładają interdyscyplinarne podejście do zarządzania finansami, prezentując uniwersalne i kompleksowe rozwiązania problemów finansowych, uwzględniające najnowsze trendy i zjawiska obserwowane w sferze finansów.

Na studiach I stopnia realizowana są m.in. takie przedmioty specjalnościowe kształtujące kompetencje i umiejętności MENEDŻERA FINANSOWEGO:

 1. Decyzje menedżerskie i ich podstawy prawne

 2. Decyzje finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych i w przedsiębiorstwie

 3. Podstawy wyceny i zarządzania ryzykiem w finansach

 4. Benchmarking w systemie informacji menedżerskiej

 5. Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach

Na studiach II stopnia MENEDŻER FINANSOWY wzbogaci swoją wiedzę i kompetencje w ramach realizowanych przedmiotów specjalnościowych:

 1. Innowacje w zarządzaniu finansami

 2. Skarbowość korporacyjnej

 3. Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego

 4. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 5. Projektowanie systemu rachunku kosztów

 6. Metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwie

 7. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

KADRA DYDAKTYCZNA

Prof. UE dr hab. Artur Walasik – kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

Prof.  zw. dr hab. Gabriela Łukasik

Dr Maria Gorczyńska – opiekun specjalności

Dr Joanna Błach

Dr Anna Doś

Dr Monika Wieczorek-Kosmala