Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Teresa Famulska

Problematyka: Opodatkowanie podmiotów gospodarczych (podatki dochodowe, VAT i inne podatki),  w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Optymalizacja podatkowa; Opodatkowanie transakcji rynku finansowego; Systemy podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów; Budżet państwa, w tym dochody podatkowe; Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody podatkowe; Finanse jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek ochrony zdrowia

 

Wybrane tytuły prac:

 • Formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw
 • Opodatkowanie dochodu osób prawnych na przykładzie spółki akcyjnej
 • Międzynarodowe rozwiązania dotyczące optymalizacji podatkowej na przykładzie cen transferowych
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Przestępczość karuzelowa w zakresie podatku od towarów i usług oraz jej ograniczanie
 • Znaczenie fiskalne VAT w Polsce i Hiszpanii
 • Podatki dochodowe jako źródło dochodów publicznych
 • Podatki lokalne jako źródło dochodów gminy X
 • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Katowic
Dr Jolanta Gałuszka

Problematyka: Opodatkowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych wg polskiego prawa podatkowego     i międzynarodowych legislacji; Podatki a źródła finansowania przedsiębiorstwa Instrumenty optymalizacji podatkowej; Doradztwo podatkowe w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych; Konkurencja podatkowa; Rozliczenia przedsiębiorców z tytułu podatków; Raje podatkowe; Oszustwa     i nadużycia podatkowe; Podatek w strategiach finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych; Kontrola podatkowa i skarbowa; Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez przedsiębiorstwa oraz przez administrację podatkową

 

Wybrane tytuły prac:

 • Polityka prospołeczna w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie Polski, Niemiec i Niderlandów
 • Raporty społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rozliczeń podatkowych
 • Nadużycia w zakresie opodatkowania dochodów z zagranicy – zjawisko treaty shopping
 • Formy optymalizacji podatkowej w podatku VAT – problem nadużyć podatkowych
 • Negatywne postawy podatników wobec opodatkowania
 • Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój województwa małopolskiego
 • Ekonomiczny i społeczny wymiar kryzysów finansowych w zglobalizowanej gospodarce
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych
 • Charakter opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Bunt podatkowy jako forma wyrazu psychologii ekonomicznej zachowań podatkowych w ujęciu historycznym i współczesnym
 • Międzynarodowe formy organizacyjno-prawne w budowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstw
 • Ulgi podatkowe dla małych przedsiębiorców w Polsce w latach 2009-2020
 • Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych
 • Process perspective of finance and accounting in it service

Dr Magdalena Jarczok-Guzy

Problematyka: Podatek od towarów i usług; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób prawnych; Strategie podatkowe przedsiębiorstw; Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Finanse publiczne w aspekcie ochrony środowiska

 

Wybrane tytuły prac:

 • Formy opodatkowania dochodów małych przedsiębiorstw
 • Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa „Grupa Żywiec”
 • Dochody podatkowe na podstawie budżetu gminy miejskiej Pyskowice i gminy wiejskiej Rudziniec
 • Znaczenie podatku dochodowego w budżecie państwa w Polsce
 • Dochody podatkowe gminy Tarnowskie Góry
 • Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie
 • Wpływ działań podatkowych na karuzele podatkowe i inne przestępstwa podatkowe związane z podatkiem VAT w Polsce
 • Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce
 • Dochody i wydatki gminy Polanka Wielka
Dr Piotr Kania

Problematyka: Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorstw; Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Finanse systemu ubezpieczeń społecznych; Analiza finansowa przedsiębiorstw; Fundusze inwestycyjne             i emerytalne; Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne; Ubezpieczenia na życie; Modelowanie procesów finansowych; Ryzyko finansowe w działalności podmiotów gospodarczych

 

Wybrane tytuły prac:

 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym netto a płynność finansowa przedsiębiorstw
 • Zdarzenia kształtujące wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
 • Cotrolling finansowy jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie
 • Cele i rola polityki pieniężnej banków centralnych
 • Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych
 • Oddziaływanie różnic w prawie bilansowym i podatkowym na sprawozdanie finansowe
 • Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Amortyzacja podatkowa i bilansowa - skutki sprawozdawcze
 • Skutki sprawozdawcze zastosowania długu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
 • Oddziaływanie kapitału obrotowego na płynność finansową przedsiębiorstwa

Kierunek Rachunkowość i Podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr Bożena Ciupek

Problematyka: Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych działających w formie spółek kapitałowych; Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych działających w formie spółek osobowych; Obciążenia podatkowe samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym opodatkowanie samozatrudnienia; Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych; Systemy podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów; Sektor finansów publicznych (finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego); System zabezpieczenia społecznego; Współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i innych państw

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwie handlowym działającym na rynku międzynarodowym
 • Możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy
 • System wynagradzania pracowników oświaty
 • Finansowanie aktywizacji zawodowej w ramach europejskiego funduszu społecznego
 • Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Cash pooling – narzędzie zarządzania płynnością finansową w grupie kapitałowej