Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Teresa Famulska

Problematyka: Opodatkowanie podmiotów gospodarczych (podatki dochodowe, VAT i inne podatki),  w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Optymalizacja podatkowa; Opodatkowanie transakcji rynku finansowego; Systemy podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów; Budżet państwa, w tym dochody podatkowe; Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody podatkowe; Finanse jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek ochrony zdrowia

 

Wybrane tytuły prac:

 • Formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw
 • Opodatkowanie dochodu osób prawnych na przykładzie spółki akcyjnej
 • Międzynarodowe rozwiązania dotyczące optymalizacji podatkowej na przykładzie cen transferowych
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Przestępczość karuzelowa w zakresie podatku od towarów i usług oraz jej ograniczanie
 • Znaczenie fiskalne VAT w Polsce i Hiszpanii
 • Podatki dochodowe jako źródło dochodów publicznych
 • Podatki lokalne jako źródło dochodów gminy X
 • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Katowic
Dr Maciej Baranowski

Problematyka: Finanse korporacyjne, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej, polityka dywidendy, fuzje i przejęcia, pozyskiwanie kapitału w drodze emisji papierów wartościowych, przekształcanie przedsiębiorstwa w spółkę publiczną i giełdową, wprowadzanie instrumentów finansowych i papierów wartościowych do obrotu regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu, procesy prywatyzacyjne i przekształcenia własnościowe spółek Skarbu Państwa; Instrumenty finansowe i papiery wartościowe, w tym instrumenty właścicielskie (akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe), instrumenty wierzycielskie (obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne), instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe, warranty, swapy); Zabezpieczanie ryzyka finansowego               w przedsiębiorstwie, w tym walutowe instrumenty pochodne, procentowe instrumenty pochodne, instrumenty pochodne bazujące na rynkach akcji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Maltańskie fundusze inwestycyjne i ich wykorzystanie w procesie optymalizacji podatkowej
 • Pozycja i rola NIK w procesie kontroli finansów publicznych
 • Emisja obligacji jako źródło pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie
 • Wybrane metody badania wartości zagrożonej w procesie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym na przykładzie transakcji przejęcia spółki publicznej W. KRUK S.A. przez Vistula & Wólczanka S.A
 • Wybrane metody wyceny a prawne i finansowe aspekty konstrukcji instrumentów pochodnych
Dr Bożena Ciupek

Problematyka: Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych działających w formie spółek kapitałowych; Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych działających w formie spółek osobowych; Obciążenia podatkowe samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym opodatkowanie samozatrudnienia; Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych; Systemy podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów; Sektor finansów publicznych (finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego); System zabezpieczenia społecznego; Współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym Fundusze pomocowe Unii Europejskiej             i innych państw

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwie handlowym działającym na rynku międzynarodowym
 • Możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy
 • System wynagradzania pracowników oświaty
 • Finansowanie aktywizacji zawodowej w ramach europejskiego funduszu społecznego
 • Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Cash pooling – narzędzie zarządzania płynnością finansową w grupie kapitałowej
Dr Jolanta Gałuszka

Problematyka: Opodatkowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych wg polskiego prawa podatkowego     i międzynarodowych legislacji; Podatki a źródła finansowania przedsiębiorstwa Instrumenty optymalizacji podatkowej; Doradztwo podatkowe w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych; Konkurencja podatkowa; Rozliczenia przedsiębiorców z tytułu podatków; Raje podatkowe; Oszustwa     i nadużycia podatkowe; Podatek w strategiach finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych; Kontrola podatkowa i skarbowa; Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez przedsiębiorstwa oraz przez administrację podatkową

 

Wybrane tytuły prac:

 • Polityka prospołeczna w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie Polski, Niemiec i Niderlandów
 • Raporty społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rozliczeń podatkowych
 • Nadużycia w zakresie opodatkowania dochodów z zagranicy – zjawisko treaty shopping
 • Formy optymalizacji podatkowej w podatku VAT – problem nadużyć podatkowych
 • Negatywne postawy podatników wobec opodatkowania
 • Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój województwa małopolskiego
 • Ekonomiczny i społeczny wymiar kryzysów finansowych w zglobalizowanej gospodarce
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych
 • Charakter opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Bunt podatkowy jako forma wyrazu psychologii ekonomicznej zachowań podatkowych w ujęciu historycznym i współczesnym
 • Międzynarodowe formy organizacyjno-prawne w budowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstw
 • Ulgi podatkowe dla małych przedsiębiorców w Polsce w latach 2009-2020
 • Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych
 • Process perspective of finance and accounting in it service
Dr Jan Kaczmarzyk

Problematyka: Finanse przedsiębiorstwa; Inwestycje rzeczowe; Inwestycje finansowe; Analiza finansowa; Modelowanie finansowe; Analiza i modelowanie ryzyka Metody Monte Carlo

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa z wykorzystaniem opcji (LIC)
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako narzędzie wyceny przedsiębiorstwa X (LIC)
 • Modelowanie opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie (LIC)
 • Ryzyko funduszy rynku krajowego inwestujących w akcje (LIC)
 • Optymalizacja portfela aktywów jako metoda ograniczania ryzyka towarzyszącego inwestowaniu w towary (MGR)
 • Prognozowanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka działalności gospodarczej (MGR)
 • Sterowanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (MGR)
 • Wycena przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ryzyka działalności gospodarczej (MGR)
Dr Piotr Kania

Problematyka: Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; Obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorstw; Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Finanse systemu ubezpieczeń społecznych; Analiza finansowa przedsiębiorstw; Fundusze inwestycyjne             i emerytalne; Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne; Ubezpieczenia na życie; Modelowanie procesów finansowych; Ryzyko finansowe w działalności podmiotów gospodarczych

 

Wybrane tytuły prac:

 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym netto a płynność finansowa przedsiębiorstw
 • Zdarzenia kształtujące wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
 • Cotrolling finansowy jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie
 • Cele i rola polityki pieniężnej banków centralnych
 • Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych
 • Oddziaływanie różnic w prawie bilansowym i podatkowym na sprawozdanie finansowe
 • Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Amortyzacja podatkowa i bilansowa - skutki sprawozdawcze
 • Skutki sprawozdawcze zastosowania długu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
 • Oddziaływanie kapitału obrotowego na płynność finansową przedsiębiorstwa

Kierunek Rachunkowość i Podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr Bożena Ciupek

Problematyka: Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych działających w formie spółek kapitałowych; Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych działających w formie spółek osobowych; Obciążenia podatkowe samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym opodatkowanie samozatrudnienia; Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych; Systemy podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów; Sektor finansów publicznych (finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego); System zabezpieczenia społecznego; Współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i innych państw

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwie handlowym działającym na rynku międzynarodowym
 • Możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy
 • System wynagradzania pracowników oświaty
 • Finansowanie aktywizacji zawodowej w ramach europejskiego funduszu społecznego
 • Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Cash pooling – narzędzie zarządzania płynnością finansową w grupie kapitałowej