O Forum

Pozytywne recenzje dotychczasowych edycji Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki oraz prowadzona przez pracowników naukowych Katedry Prawa i Ubezpieczeń specjalizujących się w prawnym i ekonomicznym funkcjonowaniu sektora energetycznego współpraca naukowa na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym skłoniła Organizatorów Forum do zorganizowania kolejnej edycji wydarzenia. Tematyka Forum będzie dotyczyła źródeł energii w dobie kryzysu i ich finansowania. Wybrana tematyka ma doniosłe znaczenie nie tylko naukowe, ale także społeczne, gospodarcze i polityczne. 

Założeniem prowadzonej polityki energetycznej o charakterze globalnym jest odejście od paliw kopalnych na rzecz zielonej energii, która ma za zadanie chronić środowisko naturalne. Jednocześnie działania wojenne, napięcia polityczne i problemy gospodarcze spowodowały zaburzenia w realizacji założonego kierunku zmian. Narastający kryzys energetyczny, który obserwujemy w ostatnim czasie, ujawnił trudności z pozyskiwaniem źródeł energii zarówno konwencjonalnych jak i w zakresie nowych technologii, stąd niezbędna wydaje się analiza dotychczasowych zasobów i pozyskiwanie nowych, w szczególności tych określonych mianem „czystej energii”. Z uwagi na kryzys gospodarczy i wysoką inflację powodujący  zubożenie społeczeństwa, powstaje pytanie o dalszy rozwój nowych technologii. Istotne  w tym zakresie jest znalezienie rozwiązań prawnych, które zapewniłyby przedsiębiorcom i konsumentom bezpieczeństwo w zakresie dostaw energii oraz źródeł jej finansowania, chroniąc przed niewypłacalnością i nadmiernym zadłużeniem. Towarzyszący nam kryzys gospodarczy i zmiany sytuacji geopolitycznej każą także stawiać pytania o obowiązujące regulacje prawne chroniące konkurencję i konsumentów, ich adekwatność i kierunki możliwych zmian. Niezbędna jest również współpraca administracji rządowej i samorządowej z przedstawicielami nauki i biznesu, która może skutkować znalezieniem rozwiązań pozytywnie wpływających na rynek energetyczny w dobie kryzysu.

Konferencja ma na celu wskazanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych, adekwatnych do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego oraz możliwość pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Jej rolą jest stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, administracji i biznesu. Dzięki wymianie doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, możliwe będzie ewentualne wskazanie rozwiązań, które mogą zminimalizować skutki narastającego kryzysu energetycznego.

Podczas konferencji organizatorzy pragną poruszyć tematy dotyczące następujących obszarów:

  • dostęp do źródeł energii w dobie kryzysu energetycznego; 
  • nowe technologie w dobie kryzysu i ich finansowanie (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, spalarnie odpadów, instalacje biogazowe, inne); 
  • regulacja rynku paliw w dobie transformacji energetycznej Unii Europejskiej; 
  • ochrona konkurencji i konsumenta a finansowanie źródeł energii; 
  • rola instytucji finansowych w finansowaniu transformacji energetycznej.

Jednodniowa konferencja o zasięgu krajowym będzie forum, które zgromadzi wybitnych naukowców z polskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli organizacji branżowych i administracji rządowej, a także czołowych ekspertów z branży energetycznej, doradztwa biznesowego oraz sektora instytucji finansowych.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada.2022 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katowice, ul. Bogucicka 5). 

Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji 

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE Kat 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr Marcin Kraśniewski, LL.M.