Kierunek: Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE

Problematyka: prawo klienta, zielony ład w energetyce, transformacja energetyczna, ochrona konsumentów i konkurencji, własność intelektualna.


Wybrane tytuły prac:

 • Odpowiedzialność tłumacza.
 • Metody wyceny praw własności intelektualnej.
 • Odpowiedzialność pracowników.
Dr hab. Radosław Pacud, prof. UE

Problematyka: prawo ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia.


Wybrane tytuły prac:

 

Przykładowe tematy z zakresu ubezpieczeń prywatnych (gospodarczych):

 • Likwidacja szkód komunikacyjnych. 
 • Reklama ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC.
 • Działalność lokacyjna ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenia majątkowe.
 • Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Brokerski program ubezpieczeniowy  na przykładzie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników jednostki Prokuratury Okręgowej. 
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe banków komercyjnych w Polsce.
 • Przestępczość ubezpieczeniowa oraz jej wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe.
 • Ubezpieczenia nieruchomości w Polsce. Rynek i produkty ubezpieczeniowe.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy nieruchomości.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe w branży budownictwa kolejowego.
 • Odpowiedzialność cywilna głównego księgowego oraz jej ubezpieczenie.
 • Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.
 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie wybranej oferty.

 Przykładowe tematy z zakresu ubezpieczeń społecznych:

 • Powszechne i rolnicze ubezpieczenia społeczne. Porównanie kosztowe.
 • Pracowniczy program emerytalny w formie pracowniczego funduszu emerytalnego na przykładzie spółki Unilever Polska.
 • Optymalizacja zobowiązań składkowych w wybranych przedsiębiorstwach branży budowlanej, transportowej, gastronomicznej.
 • Planowanie ochrony emerytalnej. 
 • Finanse systemu ubezpieczeń Społecznych w Polsce.
 • Zobowiązań ubezpieczeniowe realizowane przez ZUS a wydolność systemu ubezpieczeń społecznych.  
Dr Ewa Janik

Problematyka: finansowanie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, transformacje przedsiębiorcy (np. łączenia, przekształcenia itp.), upadłość i postępowania restrukturyzacyjne, opodatkowanie działalności gospodarczej, optymalizacja obciążeń podatkowych, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, międzynarodowe planowanie podatkowe, odpowiedzialność karno-skarbowa, ekonomiczna analiza prawa.


Wybrane tytuły prac:

 • Działalność nieewidencjonowana jako alternatywa dla prowadzenia indywidualnej działalności.
 • Samochód osobowy w działalności gospodarczej osoby fizycznej.
 • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Odpowiedzialność za wystawienie "pustej faktury".
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne.
 • Odpowiedzialność biegłego rewidenta w toku badania sprawozdania finansowego. 
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe.
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowe na przykładzie umowy darowizny. 
 • Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej.
 • Zasady opodatkowania spadku z zagranicy. 
 • Upadłość konsumencka jako narzędzie oddłużania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
Dr Dorota Benduch

Problematyka: opodatkowanie działalności gospodarczej, optymalizacja podatkowa w podmiotach gospodarczych, instrumenty przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, informatyzacja rozliczeń podatkowych, postępowanie podatkowe, finansowanie działalności gospodarczej, procesy transformacyjne – łączenia, podziały i przekształcenia spółek handlowych, ochrona własności intelektualnej, ekonomia współdzielenia – crowdfunding, ekonomiczna analiza prawa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Split payment – uzasadniony instrument przeciwdziałania nadużyciom podatkowym czy nadmierny obowiązek przedsiębiorcy?
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze MŚP.
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.
 • Korupcja urzędnicza w sektorze finansów publicznych.
 • Deficyt budżetu państwa w Polsce i jego finansowanie.
 • Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego.
 • Badanie due diligence w procesie łączenia się spółek.
 • Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej – ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdawczości na przykładzie SPÓŁKI X.
 • Croudfunding jako alternatywne źródło finansowania działalności innowacyjnej spółek handlowych.
 • Zagrożenia dla banków oraz ich klientów związane z bankowością internetową.
Dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

Problematyka: spółki, podatki, postępowanie podatkowe, upadłość konsumencka i przedsiębiorcy, restrukturyzacja, czyny nieuczciwej konkurencji, reklama, prawo cywilne, prawo rodzinne, spadki.


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ sprzedaży mieszanej na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa.
 • Analiza transakcji fuzji i przejęć w Polsce.
 • Rola biegłego rewidenta w procesie badania sprawozdania finansowego.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność i metody jego optymalizacji.
 • System wynagradzania pracowników w Polsce.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako uproszczona forma ewidencji podatkowej.
 • Outsourcing jako narzędzie minimalizacji kosztów finansowych przedsiębiorstwa.
 • Czyny nieuczciwej konkurencji a płynność finansowa w przedsiębiorstwie.
Dr Michał Kuźnik

Problematyka: spółki handlowe, procesy transformacyjne (reorganizacyjne) spółek handlowych: łączenia, przekształcenia, podziały upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, restrukturyzacja, umowy gospodarcze, prawo cywilne.


Wybrane tytuły prac:

 • Spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedynym komplementariuszem. Uwarunkowania prawne.
 • Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego in blanco.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek kapitałowych wobec spółki.
 • Odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej.
 • Umowa franchisingu w obrocie gospodarczym - konstrukcja prawna.
 • Istota i rodzaje prokury.
 • Kapitał zakładowy jako instrument ochrony wierzycieli
  w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę
  z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Aporty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Sekurytyzacja jako sposób refinansowania działalności.
 • Reprezentacja spółek osobowych przez wspólników.
 • Upadłość konsumencka. Istota, funkcje.
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości.

Kierunek: Rachunkowość i podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr Ewa Janik

Problematyka: finansowanie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, transformacje przedsiębiorcy (np. łączenia, przekształcenia itp.), upadłość i postępowania restrukturyzacyjne, opodatkowanie działalności gospodarczej, optymalizacja obciążeń podatkowych, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, międzynarodowe planowanie podatkowe, odpowiedzialność podatkowa, ekonomiczna analiza prawa. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Odpowiedzialność za wystawienie "pustej faktury".
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne.
 • Odpowiedzialność biegłego rewidenta w toku badania sprawozdania finansowego.
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe.
 • Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej.
 • Zasady opodatkowania spadku z zagranicy.