Kierunek: Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i wybrane tytuły prac
Finanse i rachunkowość 2023/2024, II stopień (studia stacjonarne)                                                                  
Prof. dr hab. Aleksander Witosz

Problematyka: działalność gospodarcza, niewypłacalność 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Franchising jako metoda prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Kredyt i leasing jako metody finansowania nabycia środków trwałych.
 • Leasing finansowy i organizacyjny. 
 • Factoring i forfaiting jako sposoby finansowania działalności gospodarczej.
 • Niewypłacalność przedsiębiorcy i obowiązki z tym związane.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy na przykładzie ... .
 • Pochodne instrumenty finansowe na przykładzie ... .
 • Finansowanie długiem na przykładzie kredytu.
 • Obligacje jako metoda finansowania firmy.
 • Ryzyko gospodarcze jako kryterium wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta.
 • Zabezpieczenia osobiste na przykładzie ... .
 • Zabezpieczenia rzeczowe na przykładzie ... .
 • Zarządzanie spółką osobową.
 • Zarządzanie spółką kapitałową.
 • Własność przemysłowa na przykładzie. 
Dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE

Problematyka: prawo klienta, zielony ład w energetyce, transformacja energetyczna, ochrona konsumentów i konkurencji, własność intelektualna.


Wybrane tytuły prac:

 • Odpowiedzialność tłumacza.
 • Metody wyceny praw własności intelektualnej.
 • Odpowiedzialność pracowników.
Dr hab. Radosław Pacud, prof. UE

Problematyka: prawo ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia.

Wybrane tytuły prac z zakresu ubezpieczeń prywatnych (gospodarczych):

 • Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.
 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie wybranej oferty
 • Ubezpieczenia osobowe oraz ochrona ryzyka osobowego w czasie wyjazdów zagranicznych
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych.
 • Ubezpieczenie utraty zysków na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Cyberubezpieczenia na przykładzie ofert X,Y,Z
 • Ubezpieczenia nieruchomości w Polsce.
 • Rynek i produkty ubezpieczeniowe.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy nieruchomości
 • Reklama ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC.
 • Działalność lokacyjna ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Brokerski program ubezpieczeniowy na przykładzie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników prowadzonego dla X
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe i nowe technologie w akwizycji ubezpieczeń
 • Agent ubezpieczeniowy oraz agent bankowy w grupie bankowo-ubezpieczeniowej
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe banków komercyjnych w Polsce
 • Przestępczość ubezpieczeniowa oraz jej wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe
 • Gwarancje ubezpieczeniowe w branży budownictwa kolejowego.
 • Odpowiedzialność cywilna głównego księgowego oraz jej ubezpieczenie.

 Wybrane tytuły prac z zakresu ubezpieczeń społecznych:

 • Powszechne i rolnicze ubezpieczenia społeczne. Porównanie kosztowe.
 • Finansowanie ochrony ryzyka w ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu osobowym
 • Składki na ubezpieczenia społeczne oraz techniki ich ograniczenia w działalności przedsiębiorstwa X
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne w polityce kadrowej przedsiębiorstwa X
 • Optymalizacja zobowiązań składkowych w wybranych przedsiębiorstwach branży budowlanej, transportowej, gastronomicznej
 • Indywidualizacja składek wypadkowych w działalności Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w X Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pracowniczy program emerytalny w formie pracowniczego funduszu emerytalnego na przykładzie spółki X.
 • Planowanie ochrony emerytalnej.
 • Finanse systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Dług emerytalny oraz techniki kształtowania zobowiązań w ubezpieczeniach społecznych.
 • Zobowiązania ubezpieczeniowe realizowane przez ZUS a wydolność systemu ubezpieczeń społecznych.
Dr Ewa Janik

Problematyka: finansowanie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, transformacje przedsiębiorcy (np. łączenia, przekształcenia itp.), upadłość i postępowania restrukturyzacyjne, opodatkowanie działalności gospodarczej, optymalizacja obciążeń podatkowych, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, międzynarodowe planowanie podatkowe, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność karno-skarbowa, ekonomiczna analiza prawa. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP Box jako stymulator innowacyjności przedsiębiorstw. 
 • Factoring jako instrument finansowania przedsiębiorstw.
 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jako wyłączenie z masy spadkowej.
 • Praca zdalna jako prewencja w czasach pandemii.
 • Crowdfunding jako źródło finansowania pomysłów przez społeczność. 
 • Kredyt a koszty uzyskania przychodu.
 • Opinie w zakresie ryzyka podatkowego w obrocie nieruchomościami.
 • Ryczałt od dochodów spółek - tzw. Estoński CIT.
 • Odwołanie darowizny. 
 • Samochód osobowy w działalności gospodarczej. 
 • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Odpowiedzialność za wystawienie "pustej faktury".
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne.
 • Odpowiedzialność biegłego rewidenta w toku badania sprawozdania finansowego.
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe.
 • Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej.
 • Zasady opodatkowania spadku z zagranicy.
Dr Dorota Benduch

Problematyka: opodatkowanie działalności gospodarczej, optymalizacja podatkowa, instrumenty przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, informatyzacja rozliczeń podatkowych, postępowanie podatkowe, finansowanie działalności gospodarczej, procesy transformacyjne – łączenia, podziały i przekształcenia spółek handlowych, ochrona własności intelektualnej, FCC.

 

Wybrane tytuły prac:

  • Inteligencja podatkowa osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo a planowanie podatkowe.
  • Metody zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług.
  • Opodatkowanie dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.
  • Split payment – uzasadniony instrument przeciwdziałania nadużyciom podatkowym czy nadmierny obowiązek przedsiębiorcy?
  • Podatek cukrowy – remedium na sytuację społeczno-gospodarczą.
  • Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze MŚP.
  • Optymalizacja podatkowa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Transgraniczne łączenie się spółek handlowych jako forma optymalizacji podatkowej.
  • Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce.
  • Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania Gminy X.
  • Wpływ zjawiska tzw. przestępstw karuzelowych w podatku VAT na sposób prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
  • Rola rajów podatkowych i nowych metod płatności na proceder prania brudnych pieniędzy.
  • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  • Korupcja urzędnicza w sektorze finansów publicznych.
  • Odpowiedzialność księgowego za błędy w księgach rachunkowych – aspekty etyczne i prawne w pracy księgowego.
  • Wpływ korupcji gospodarczej na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
  • Analiza due diligence w procesach transformacji przedsiębiorstw.
  • Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej – ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdawczości na przykładzie SPÓŁKI X.
  Dr Michał Kuźnik

  Problematykaspółki handlowe, procesy transformacyjne (reorganizacyjne) spółek handlowych: łączenia, przekształcenia, podziały upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, restrukturyzacja, umowy gospodarcze, prawo cywilne.


  Wybrane tytuły prac:

  • Spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedynym komplementariuszem. Uwarunkowania prawne.
  • Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego in blanco.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek kapitałowych wobec spółki.
  • Odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej.
  • Umowa franchisingu w obrocie gospodarczym - konstrukcja prawna.
  • Istota i rodzaje prokury.
  • Kapitał zakładowy jako instrument ochrony wierzycieli
   w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę
   z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Aporty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Sekurytyzacja jako sposób refinansowania działalności.
  • Reprezentacja spółek osobowych przez wspólników.
  • Upadłość konsumencka. Istota, funkcje.
  • Przesłanki ogłoszenia upadłości.
  dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

  Problematyka: spółki, podatki, postępowanie podatkowe, upadłość konsumencka i przedsiębiorcy, restrukturyzacja, czyny nieuczciwej konkurencji, reklama, prawo cywilne, prawo rodzinne, spadki.


  Wybrane tytuły prac:

  • Wpływ sprzedaży mieszanej na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa.
  • Analiza transakcji fuzji i przejęć w Polsce.
  • Rola biegłego rewidenta w procesie badania sprawozdania finansowego.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność i metody jego optymalizacji.
  • System wynagradzania pracowników w Polsce.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako uproszczona forma ewidencji podatkowej.
  • Outsourcing jako narzędzie minimalizacji kosztów finansowych przedsiębiorstwa.
  • Czyny nieuczciwej konkurencji a płynność finansowa w przedsiębiorstwie.

  Kierunek: Rachunkowość i podatki

  PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
  Dr Ewa Janik

  Problematyka: finansowanie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, transformacje przedsiębiorcy, opodatkowanie działalności gospodarczej, ulgi i zwolnienia podatkowe, optymalizacja obciążeń podatkowych, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, międzynarodowe planowanie podatkowe, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność karno-skarbowa, ekonomiczna analiza prawa. 

   

  Wybrane tytuły prac:

  • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z pracy najemnej za granicą.
  • Ryczałt od dochodów spółek - tzw. Estoński CIT. 
  • Spółka komandytowa podatnikiem CIT. 
  • Podatek od sprzedaży detalicznej jako danina publiczna. 
  • Leasing zwrotny jako forma finansowania używanych środków transportowych sprowadzanych z zagranicy w ramach WNT.
  • Darowizna na cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19 a CIT.
  • Opodatkowanie darowizny osoby fizycznej.
  • Opinie w zakresie ryzyka podatkowego w obrocie nieruchomościami.
  • Odwołanie darowizny. 
  • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.
  • Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Odpowiedzialność za wystawienie "pustej faktury".
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne.
  • Zastaw skarbowy jako rodzaj zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. 
  • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe.
  • Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej.
  • Zasady opodatkowania spadku z zagranicy.

   

  Dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

  Problematyka: spółki, podatki, postępowanie podatkowe, upadłość konsumencka i przedsiębiorcy, restrukturyzacja, czyny nieuczciwej konkurencji, reklama, prawo cywilne, prawo rodzinne, spadki.


  Wybrane tytuły prac:

  • Wpływ sprzedaży mieszanej na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa.
  • Analiza transakcji fuzji i przejęć w Polsce.
  • Rola biegłego rewidenta w procesie badania sprawozdania finansowego.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność i metody jego optymalizacji.
  • System wynagradzania pracowników w Polsce.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako uproszczona forma ewidencji podatkowej.
  • Outsourcing jako narzędzie minimalizacji kosztów finansowych przedsiębiorstwa.
  • Czyny nieuczciwej konkurencji a płynność finansowa w przedsiębiorstwie.