Pracownicy Katedry Finansów Publicznych prowadzą wykłady z następujących przedmiotów

 • Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów
 • Analiza ryzyka z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne
 • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
 • Finanse
 • Finanse publiczne
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Finanse samorządowe
 • Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • Fundusze strukturalne
 • Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE
 • Giełdy i transakcje giełdowe
 • Gospodarka finansowa instytucji ochrony zdrowia
 • Innowacje finansowe
 • Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
 • Kontrola skarbowa i podatkowa
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym
 • Modelowanie portfela lokat gospodarstw domowych
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
 • Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu zabezpieczenia społecznego
 • Opodatkowanie MŚP
 • Opodatkowanie transakcji rynku finansowego
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Planowanie świadczeń emerytalnych
 • Podatki lokalne
 • Podatnik i płatnik jako uczestnik postępowania podatkowego i kontrolnego
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka podatkowa
 • Pozyskiwanie funduszy pomocowych
 • Pozyskiwanie środków finansowych w organizacjach non-profit
 • Prezentacja informacji finansowej z użyciem technik informatycznych
 • Procedury zamówień publicznych
 • Sektor finansowy Unii Europejskiej
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 • System podatkowy
 • Teorie podatkowe
 • Ubezpieczenia osobowe
 • Ubezpieczenia w sektorze finansów publicznych
 • Współczesne teorie finansów publicznych
 • Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego
 • Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
 • Zamówienia publiczne


Prowadzone są również przedmioty w języku angielskim: 

 

 • Equity and debt financing in capital markets
 • Financial risk management
 • Risk analysis & modelling using Excel & VBA
 • Tax planning