PROF. ZW. DR HAB. TERESA FAMULSKA

 • Famulska T., Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych, [w:] Sektor finansów publicznych, Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 11-29.

 • Famulska T., Środki publiczne i ich rozdysponowanie, [w:] Sektor finansów publicznych, Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 31-52.

 • Famulska T., (redakcja naukowa), Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (296 stron).

 • Famulska T., O sprawiedliwości podatkowej, [w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 71-78.

 • Famulska T., Walasik A., (redakcja naukowa), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, Nr 108 (578 stron). 

 • Famulska T., Tax Revenues of Territorial Self-government Units and Corporate Finance in Poland, [w:] Public Finances - Administrative Autonomies, Universitas-Gyor Nonprofit Kft., Gyor 2012, s. 87-102.

 • Famulska T., (redakcja naukowa), Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013 (353 strony).

 • Famulska T., Cele i metodyka projektu badawczego „Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw”, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 13-34.

 • Famulska T., Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania przychodów na finanse przedsiębiorstw, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 219-243.

 • Famulska T., Rogowska-Rajda B., Kucharczyk R., Pachecka J., Kierunki zmian systemu interpretacji podatkowych, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 297-329.

 • Famulska T., (redakcja naukowa), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013 (256 stron).

 • Famulska T., Interpretations and Application of the Tax Law in the VAT Context – Problems that Are Faced by Entrepreneurs in Poland, [w:] Problems of Application of Tax law in Central and Eastern European Countries, red. A.N. Kostukov, F.M. Dostoevsky State University in Omsk, Omsk 2013, s. 489-498. 

 • Ciupek B., Famulska T., (redakcja naukowa), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (238 stron).

 • Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 147-172.

 • Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa), Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 198 (323 strony).

 • Famulska T., Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, [w:] Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 198, s. 225-238.

 • Famulska T., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland, [w:] 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014), Conference Proceedings. Asia Pacific International Academy, Singapore 2014, s. 71-98.

 • Famulska T., Wywiad, "Doradca Podatkowy" 2014, nr 4, s. 12-13.
 • Famulska T., Z prac Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 1, s. 5.

 • Famulska T., Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług), [w:] „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1 (73), s. 137-151.

 • Famulska T., Legal system of the Tax on Goods and Services from the Perspective of Tax Strategies Employed by Companies in Poland, [w:] System of Financial Law. System of Tax Law, Conference Proceedings. Masaryk University, Faculty of Law, Brno 2015, file no 515, s. 61-72.

 • Famulska T., Konstrukcja VAT a ucieczka od podatku - wybrane problemy, [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, non-conference proceedings of scientific papers, red. V. Babčák, A. Románowá,  I. Vojníkowá, Pavol Josef Šafárik University in Košice Faculty of Law, Košice 2015, s. 139-149.

 • Famulska T., Neutralność VAT a finanse przedsiębiorstwa, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 864, s. 57-65.

 • Famulska T., Rogowska-Rajda B., VAT a działalność jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy, [w:] Finanse samorządu terytorialnego "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 404, s. 86-102.

 • Famulska T., Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 579-587.

 • Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273 (275 stron).

 • Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294 (238 stron).

 • Famulska T., Ciupek B., The Effects of Selected Tax Preferences on Public Finance, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2016, t. 70, nr 5, s. 37-48.

 • Chernikova E. V., Ciupek B., Famulska T., Prokoshin M. S., Legal Regime of Obtainging Tax Preferences in the Russian Federation and the Republic of Poland: Comparative Legal Aspect, [w:]  „Современное Право” 2016, nr 6, s. 100-105.
 • Famulska T., Rogowska-Rajda B., Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane problemy, [w:] Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 485, s. 108-122.
 • Famulska T., Funkcje i zasady podatkowe - wybrane problemy w aspekcie opodatkowania przedsiębiorstw, [w:] Nauki Ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, red. Cz. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 111-119.
 • Famulska T.: Obciążenie podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstw. Wybrane problemy na podstawie badań, [w:] ,,ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA” vol. LI, 4, 2017, s. 87-94.

 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J., Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods, [w:] The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, s. 2-10.

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358 (284 strony).

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony).

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony).

DR MACIEJ BARANOWSKI

 • Baranowski M., Nowak J., Konstrukcja walutowych transakcji zabezpieczających w przedsiębiorstwach wobec uwarunkowań rynkowych w okresie kryzysu finansowego, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, red. M. Rudnicki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 50-57.

 • Baranowski M., Nowak J., Ekspozycja walutowa a walutowe transakcje zabezpieczające, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków, Nr 2 (9), czerwiec 2012, s. 15-19.

 • Baranowski M., Nowak J., Structure of Enterprise Currency Hedge Transactions and Market Circumstances During the Financial Crisis, [w:] Sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická Fakulta, Ostrava 2012, s. 1-6.

 • Baranowski M., Minimalizacja ryzyka portfela papierów wartościowych poprzez kombinację długich i krótkich pozycji oraz wykorzystanie pożyczki obligacji i krótkiej sprzedaży, [w:] Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, Tom I, red. J. Osiatyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2012, s. 147 -158. 

 • Baranowski M., Systemowe rozwiązania w zakresie kształtowania relacji inwestorskich, [w:] Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013, s. 65-109.

 • Baranowski M., Łukasik G., Rola polityki dywidendy w kształtowaniu relacji inwestorskich na rynkach finansowych, [w:] Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013, s. 206-231. 

 • Baranowski M., Instrumenty finansowe, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H.  Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 69-89.

DR BOŻENA CIUPEK

 • Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Sektor finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 53-72, 89-148.

 • Ciupek B., Determinants and Possibilities of Tax Management, Enterprise, Journal of International Scientific Publication "Economy & Business", Vol.6, Part 1, Published by Info Invest Ltd, European Union, 2012, s. 168-179.

 • Ciupek B., Projektowanie program na kierunku Finanse i rachunkowość wobec zmian uniwersyteckiego modelu kształcenia - wybrane problemy, [w:] Dydaktyka finansów w szkołach wyższych, red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 18-28.

 • Ciupek B., Entreprneurs’ Tax Strategies in the Scope of Income Taxation, Journal of International Scientific Publications "Economy & Business", Volume 7, Part 1, 2013, s. 156-174.

 • Ciupek B., Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy, [w:] Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, red. J. Głuchowski, K. Marczak-Piotrowska, J.Fila, Difin, Warszawa 2013, s. 68-89.

 • Ciupek B., Finanse przedsiębiorstw – uwarunkowania gospodarki, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 199-218.

 • Ciupek B., Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania dochodów na finanse przedsiębiorstw, [w:] Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 244-279.

 • Ciupek B., Prawo do odliczania straty podatkowej jako szczególna preferencja podatkowa dla przedsiębiorców, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Szczecin 2013, s. 565-575.

 • Ciupek B., Znaczenie rozwiązań opodatkowania dochodów przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą dla ich gospodarki finansowej, Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance" 2013, Vol. 11, nr 2, cz. 2, s. 43-56

 • Ciupek B., Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa a interpretacje w zakresie podatków dochodowych, [w:] Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013, s.142-156.
 • Ciupek B., The Interpretation and Application of the Tax Law in the Scope of the Income Tax – the Problems of Entrepreneurs in Poland, [w:] Problems of Application of Tax law in Central and Eastern European Countries, red. A.N. Kostukov, F.M. Dostoevsky State University in Omsk, Omsk 2013, s. 505-513.

 • Ciupek B., Famulska T., (redakcja naukowa), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (238 stron).

 • Ciupek B., Doś A., Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 45-74.

 • Ciupek B., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 75 -110.

 • Ciupek B., Taxation in Financial Strategy of a Company, “Economy & Business” Journal of International Scientific Publications, 2014, Vol. 8, s. 442-453.

 • Ciupek B., Strategia podatkowa przedsiębiorstwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – możliwości i realizacja, [w:] Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, UE Kraków 2014, s. 37-52.

 • Ciupek B., Obowiązki fiskalne przedsiębiorców względem środowiska i ich wpływ na strategię finansową przedsiębiorstwa – wybrane problemy, „Ekonomia i Środowisko” 2014 nr 2, s. 145-165.

 • Ciupek B., Publiczne środki pieniężne w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiebiorstw  - perspektywa finansowa 2014-2020, [w:] Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"  2014, nr 198, s. 44-59.

 • Famulska T., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland, [w:] 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014), Conference Proceedings. Asia Pacific International Academy, Singapore 2014, s. 71-98.

 • Ciupek B., Treaty Shopping in Tax Strategies of Companies Operating on the International Market, [w:] System of Financial Law. System of Tax Law, Conference Proceedings. Masaryk University, Brno 2015, s. 45-60.

 • Ciupek B., Premises of the phenomenon of income Tax Evasion, [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, non-conference proceedings of scientific papers, red. V. Babčák,  A. Románowá,  I. Vojníkowá, Pavol Josef Šafárik University in Košice Faculty of Law, Košice 2015, s. 81-93.

 • Ciupek B., Kania P., Determinanty reguł fiskalnych w zarządzaniu zadłużeniem jednostek samorządowych, [w:] Finanse samorządu terytorialnego "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 404, s. 38-52.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458.

 • Ciupek B., Rozdysponowanie środków publicznych – wydatki publiczne, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H.  Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 321-331.

 • Ciupek B., Gromadzenie środków publicznych – wpływy publiczne, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 321-331.

 • Ciupek B., Istota i funkcje władzy publicznej, [w:] Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015, s. 313-320.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 431-440.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458

 • Ciupek B., Kania P., Realizacja zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych w zakresie podatku dochodowego - stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 273, s. 33-48.

 • Famulska T., Ciupek B., The Effects of Selected Tax Preferences on Public Finance, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2016, t. 70, nr 5, s. 37-48.

 • Chernikova E. V., Ciupek B., Famulska T., Prokoshin M. S., Legal Regime of Obtainging Tax Preferences in the Russian Federation and the Republic of Poland: Comparative Legal Aspect, [w:]  „Современное Право” 2016, nr 6, s. 100-105.
 • Ciupek B.: Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy publicznych w aspekcie wykorzystania środków programu Horyzont 2020, [w:] ,,ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA” vol. LI, 4, 2017, s. 65-74.             
 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J., Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods, [w:] The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, s. 2-10. 
 • Ciupek B., Władza publiczna wobec zjawiska unikania opodatkowania, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 2018, s. 32-42.                                       
 • Ciupek B., Kania P., Tax preferences for R&D activity of enterprises and implementation of Europe 2020, [w:] Optimum. Economic Studies, 3, 2018, s. 38-50.                                               
 • Ciupek B. (redakcja naukowa), „Podatki , finanse ,przedsiębiorstwo”, Katowice, 2018, (174 strony).

DR JOLANTA GAŁUSZKA

 • Gałuszka J., Konsolidacja finansów publicznych, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, "Studia Ekonomiczne- Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 108,  s. 63-73.

 • Gałuszka J., Koncepcja ujednolicenia podatku w prawie Unii Europejskiej, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 60-69.

 • Gałuszka J., Antycykliczny charakter polityki podatkowej a dyscyplina finansów publicznych, [w:] System Finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012, s. 237-252.

 • Gałuszka J., Fiscal Environment for Doing Business in Poland in the Light of Globalization and Harmonization Process, [w:] Lâw Entrepreneur Face aux Politiques Publiques en Europe, red. C. Martin, T. Rkibi, PGV/ISLA Campus, Lisbona 2012, s. 141-155.

 • Gałuszka J., Tobin Tax - an idea whose time may well come, [in:] Research Papers of Wrocław University of Economics, ed. K.Jajuga, "Financial Sciences" 2012, No. 4(13), s. 83-96.

 • Gałuszka J., How to tax e-commerce – global or national problem?, [w:] La société de l'information. perspective européenne et globale, red. C. Martin, M. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s.193-202.

 • Gałuszka J., The Fiscal Union as a remedy for the economic and financial crisis in the EU, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 8/2013, Issue 1,  s. 49-67.

 • Gałuszka J., Etat-Providence a l’epoque de la mondialisation et l’harmonisation, [w :] L’Europe a la Recherche de Son Projet Social, ed. G. Duche, E. Bogalska- Martin, L’Harmattan, Paris 2013, s. 221-240.

 • Gałuszka J., Gałuszka I., Libor G., Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, ”Local Government Studies”, 2013, elektroniczny numer indentyfikacji DOI: 10.1080/03003930.2012.744969

 • Gałuszka J., Corporate Income Taxation, [w:] Advanced Issues in Corporate Finance, ed. M. Wieczorek-Kosmala, University of Economics in Katowice, Katowice 2013, s. 219-230.

 • Gałuszka J., Transfer pricing as a problem of multinational corporation, [w:]  Risk in   Financial and Non-Financial Entities, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala "Studia Ekonomiczne-Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 127, s. 181-200.

 • Gałuszka. J., Fiscal rules as a response to the crisis of  2008-2009, [w:] Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej, red.M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.130-144.

 • Gałuszka J., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 109-146.

 • Gałuszka J., G.Libor, Fiscal Policy in the Service Of Family On The Example of Poland, [w:] Political factors of economic growth and regional development in transition economies, ed. By L. Krticka, University of Ostrava, 2013, s. 127-151.

 • Gałuszka J., Economic Freedom under Fiscal Control, [w:] China-USA Business Review, 2013, Vol.12, No. 12, s. 1118-1132.

 • Gałuszka J., Gałuszka I., Libor G., Economic and Political Implications of the Poland’ s Accession to the European Fiscal Union, [w:] Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2013, no. 2., s. 211-232.

 • Gałuszka J., Jawność informacji podatkowej w świetle doświadczeń wybranych krajów, [w:] Future of finance. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. I. Czechowska, R. Pastusiak, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2(300), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 87-98.

 • Gałuszka J., "Patti Territoriali" and the Regional Policy in Italy, [w:] Regionalisation in Europe: state of affairs, red. G. Libor, D. Nowalska-Kapuścik, R. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 79-87.

 • Gałuszka J. (2016): Decentralization and Sub-National Government in Poland: Territorial Governance, Competencies, Fiscal Autonomy of Local Governments In: Local government--Case studies. Decentralization in government-Case studies. Comparative government Ed. by Ugur Sadioglu, Kadir Dede. Published in the United States of America by Information Science Reference (an imprint of IGI Global), pp. 91-112 - – English version Identifiers: LCCN 2016006148| ISBN 9781522503200 (hardcover) | ISBN 9781522503217 (ebook)

 • Gałuszka J., Walasik A., Analiza determinant konkurencji fiskalnej w zakresie wydatków lokalnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 273, s. 86-96.
 • Gałuszka J., Regionalne dysproporcje w polityce fiskalnej a rozwój sektora MŚP na przykładzie wybranych państw OECD, [w:] Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 485, s. 153-168.
 •  Walasik A., Gałuszka J.: ,,The Economics of Fiscal Competition”, Katowice 2017, 121 stron. 

DR MAGDALENA JARCZOK-GUZY

 • Jarczok-Guzy M., Zmiany stawek podatku od towarów i usług a realizacja funkcji fiskalnej, [w]: „Journal of Finance and Financial Law/ Finanse i Prawo Finansowe”, vol. I nr 4 grudzień 2014, ISSN 2353-5601., s. 83-94.
 • Jarczok-Guzy M., Optymalizacja opodatkowania dochodu w małym przedsiębiorstwie, [w]: „Zeszyty Naukowe nr 864. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 76. Opodatkowanie przedsiębiorstw”, tom. 1, Szczecin 2015, s. 79-88.
 • Jarczok-Guzy M., Zjawisko konkurencji podatkowej w obszarze opodatkowania dochodów korporacyjnych, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 271”, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2016, s. 77-88.
 • Jarczok-Guzy M., Preferencje podmiotowe w podatku od towarów i usług jako instrument strategii podatkowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Nr 10. Nauka w praktyce biznesowej część 2”, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, 2016, s. 67-76.
 • Jarczok-Guzy M., Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa,
  [w:] „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Nr 5 2016 (83)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 109-118.
 • Jarczok-Guzy M., Decyzje przedsiębiorstw w zakresie przeznaczenia pojazdu samochodowego
  a odliczanie podatku naliczonego od towarów i usług, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 294”, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2016, s. 73-82.
 • Jarczok-Guzy M., Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej, [ w:] „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Nr 3 2017 (87)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 77-85.
 • Jarczok-Guzy M., Tax principles of tax law equality in the context of direct taxation, [w:] "Journal of Economics and Management" nr 30 (4), Katowice 2017, s. 70-84.
 • Jarczok-Guzy M., Strategia podatkowa jako potencjalne narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Nr 14, Gorzów Wielkopolski 2017, s. 65-73.
 • Jarczok-Guzy M.: The Role of European Funds in the Development of Organic Food Market in Poland, [w:] „Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018” 1st part 2018, Ostrava, s. 566-574.
 • Jarczok-Guzy M.: Obstacles to the development of the organic food market in Poland and the possible directions of the growth [w:] Wiley. Food science & nutrition, 2018;00:1–11. doi.org/10.1002/fsn3.704.
 • Jarczok-Guzy M.: “The role of a modern organization supporting business based on the recommendation on the example of the BNI Poland Group” [w:] “Research in Economics and Management”, 2018, vol. 3, no 3, DOI: http://dx.doi.org/10.22158/rem.v3n3p206 13.
 • Jarczok-Guzy M.:  Development of organic food market in Poland, Berlin, 2018, 48 stron.
 • Jarczok-Guzy M.: VAT taxation of selected products in the European Union as an element of fiscal policy [w:] “Reviewed Proceedings of the Interdysciplinary Scienfitic Internation Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018”, Hradec Kralove, s. 290-296.
 • Jarczok-Guzy M.: The problem of purchase taxation of a company car in the Visegrad Group countries on the example of Poland and The Czech Republic [w]: “International Journal of Engineering Science and Generic Research”, vol. 4 issue 4, July-August 2018, ijesar.in/index.php/ijesar/article/view/142, s. 93-96 16.
 • Jarczok-Guzy M.: Pomoc de minimis na wybranym przykładzie jako szansa rozwoju polskich przedsiębiorstw w świetle członkostwa w Unii Europejskiej [w:] „Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce” red. nauk. Tadeusz Sporek, Anna Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 20-30.
 • Jarczok-Guzy M.: Poland's budgetary expenditures in years 2006-2016 and national public debt [w:] „Optimum. Economic studies”, 2018 nr 3 (93) s. 76-84, DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.07.10
 • Jarczok-Guzy M.:Polityka podatkowa państwa a pewność wpływów budżetowych na przykładzie podatków dochodowych [w:]: "Zasada pewności w prawie podatkowym", Kraków, Wolters Kluwer Polska, s. 313-322. 

DR JAN KACZMARZYK

 • Kaczmarzyk J., Dochodowość i ryzyko instytucji zbiorowego inwestowania, "Finanse Osobiste” 2012, Nr 2, s. 53-63.

 • Kaczmarzyk J., Dochodowość i ryzyko inwestycji w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 2, s. 53-66.

 • Kaczmarzyk J., Dochodowość i ryzyko instytucji zbiorowego inwestowania, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 3, s. 49-55.

 • Kaczmarzyk J., Rachunek akumulacji kapitału emerytalnego, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 3, s. 40-43.

 • Kaczmarzyk J., Fundusze inwestycyjne i emerytalne - dochodowość i ryzyko inwestycji w okresie ostatnich 10 lat, „Finanse Osobiste” 2012, Nr 3, s. 44-61.
 • Kaczmarzyk J., Efektywność akumulacji kapitału funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk , C.M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, Wydawnictwo CBiE UE Katowice, Katowice 2013, s. 263-272.

 • Kaczmarzyk J., Zmierzch aktywnego zarządzania, „Finanse Osobiste” 2013, Nr 2, s. 30.

 • Kaczmarzyk J., A subjective approach in risk modeling using simulation techniques, [w:] Risk Perception in Financial and Non-financial Entities,  M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 23-34.

 • Kania P., Kaczmarzyk J., Principal-agent conflict asset management companies in terms of portfolio style, [w:] Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.419-430.

 • Kaczmarzyk J., Pyka A., Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek., T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-44.

 • Kaczmarzyk J., A subjective approach in risk modeling using simulation techniques, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, Nr 127, s. 23-34.

 • Kaczmarzyk J., Kania P.  Dochodowość i ryzyko działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego, [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 198,  s.183-194.

 • Kaczmarzyk J., Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo, [w:] "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014,  Nr 365, s. 65-79.

 • Famulska T., Ciupek B., Kaczmarzyk J., Taxes management in corporate financial strategies in European Union countries. The case of Poland, [w:] 2014 Asia Conference on Economics & Business Research (ACEB 2014), Conference Proceedings. Asia Pacific International Academy, Singapore 2014, s. 71-98.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 431-440.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458.

 • Kaczmarzyk J., Uwarunkowania finansowe działalności przedsiębiorstwa na jednolitym rynku europejskim,  [w:] „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 282, s. 46-57.

 • Kaczmarzyk J., Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation, [w:] Econometrics 2016, No. 2 (52), s.98-107.

 • Kaczmarzyk J., Kania P., Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, Nr 301, s. 125-136.
 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J., Corporate risk assessment in terms of fixed asset forecasting methods, [w:] The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, s. 2-10.
 • Kaczmarzyk J., Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation, [w:] Nauki o Finansach, 4, 2018, s. 50-62.
 • Kaczmarzyk J., Forecasting currency risk of enterprise’s asset portfolio using Monte Carlo simulation [w:] Finanse, 1, 2018, s. 140-150.

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa),  „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358 (284 strony).

 • Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony).

DR PIOTR KANIA

 • Kania P., Szczególne cechy kwalifikowanych programów emerytalnych jako form gromadzenia kapitału emerytalnego, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dyle-maty i wyzwania. Ubezpieczenia, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, "Studia Ekonomiczne- Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 109, s. 115-124.

 • Kania P., Ubezpieczenie społeczne a mechanizm jego finansowania - funkcja czy dysfunkcja w rozwoju gospodarczym, [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012, s. 139-149.

 • Piotr Kania, Jan Kaczmarzyk, Principal-agent conflict asset management companies in terms of portfolio style, [w:] Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.419-430.

 • Kania P., Strategie przedsiębiorstw w zakresie obciążeń na rzecz funduszy ubezpieczeń społecznych, [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 190-206.

 • Kania P., Kaczmarzyk J., Principal-agent conflict in asset management companies in terms of portfolio style, [w:] Finanse wobec problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo UG, Sopot 2013, s. 403-414.

 • Kania P., Amortyzacja podatkowa a długoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstw, [w:] Future of finance. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. D. Czechowska, R. Pastusiak, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2 (300), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 135-144.

 • Kania P., Znaniecka K., System ubezpieczeń społecznych, [w:] Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe, red. K. Znaniecka, M.Wieczorek-Kosmala, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 141-157.

 • Kania P., Udział w zyskach a efektywność funkcji oszczędnościowej klasycznych ubezpieczeń na życie, [w:] Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości, praca zbiorowa pod red. J. Lisowskiego, K. Łyskawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 93-104.

 • Kania P., Znaniecka K., System ubezpieczeń społecznych, [w:] Systemy ubezpieczeń. aspekty finansowe, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s.141-157.

 • Kaczmarzyk J., Kania P., Dochodowość i ryzyko działalności lokalnej funduszy emerytalnych  a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego, [w:] Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 2, red. G. Łukasik, H. Zadora, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 198, s. 183-194.

 • Ciupek B., Kania P., Determinanty reguł fiskalnych w zarządzaniu zadłużeniem jednostek samorządowych, [w:] Finanse samorządu terytorialnego "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 404, s. 38-52.

 • Jamróz P., Ostrowska D., Niedźwiedzka E., Kania P., Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016 (180 stron).

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 431-440.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] „ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 1, s. 449-458.

 • Ciupek B., Kania P., Realizacja zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych w zakresie podatku dochodowego - stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 273, s. 33-48.

  • Kaczmarzyk J., Kania P., Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, Nr 301, s. 125-136.
  • Ciupek B., Kania P., Tax preferences for R&D activity of enterprises and implementation of Europe 2020, [w:] Optimum. Economic Studies, 3, 2018, s. 38-50.

   

  MGR KATARZYNA JARNO

  • Jarno K., Klasyczna analiza techniczna jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex w okresie spadku koniunktury, [w:] Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia, red. K. Marcinek, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe" 2014, nr 204, s. 59-79.

  • Jarno K., Lazur A., Znaczenie wpływów z karty podatkowej w dochodach własnych gmin w latach 2005-2014, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273, s. 132-144.
  • Jarno K.: Efektywność tarczy podatkowej z dochodów kapitałowych z akcji z wykorzystaniem metody realizacji strat papierowych w portfelu inwestycyjnym inwestorów indywidualnych, [w:] ,,NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES” nr 3(32) 2017, Wrocław, s. 77-88.

  MGR ANNA LAZUR

  • Zwierzyńska A., Funkcjonowanie uproszczonych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych w latach 2004-2013, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 864, s. 89-100.

  • Jarno K., Lazur A., Znaczenie wpływów z karty podatkowej w dochodach własnych gmin w latach 2005-2014, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273, s. 132-144.

  MGR EDYTA SYGUT

  • Sygut E., Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów gmin na przykładzie województwa śląskiego, [w:] Finanse publiczne,  red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 346, s. 289-298.

  • Sygut E., Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego, [w:] Finanse publiczne,  red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr 403, s. 331-340.

  • Sygut E., Harmonizacja podatku akcyzowego w warunkach jednolitego rynku europejskiego, red. T. Sporek, J. Kos-Łabędowicz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 271, s. 232-242.

  • Sygut E., Podatek akcyzowy w warunkach jednolitego rynku europejskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 273, s. 264-275.

  • Sygut E., Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia [w:] Opodatkowanie przedsiębiorstw część 1, red. A. Adamczyk, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2016, 5/2016 (83) część 1, s. 55-64.
  • Sygut E., Instytucja zwrotu podatku akcyzowego a jego wydajność fiskalna, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 2107, Vol.50, No 4, s. 303-311.
  • Sygut E.: Instytucja zwrotu podatku akcyzowego a jego wydajność fiskalna, [w:] ,,ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA” vol. LI, 4, 2017, s. 304-311.
  • Sygut E.:Tax exemptions in excise duty in the context of fiscal efficiency [w:] “Financial Internet Quarterly e-Finanse” 2018, vol. 14, no. 2, s. 47-57. 
  • Sygut E., Znaczenie składów podatkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 2018, s. 242-252.
  • Sygut E., Znaczenie podatków i opłat lokalnych w strukturze dochodów własnych gmin” [w:] „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo”, 2018, s. 128-140.