Informacja wstępna

Instytut Zarządzania Wiedzą i Komunikacją powstał w 2015 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Jerzego Gołuchowskiego. W ramach Instytutu funkcjonują trzy Katedry: Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych, Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów oraz Katedra Inżynierii Wiedzy. Badania naukowe prowadzone są w zespołach katedralnych i międzykatedralnych a także we współpracy międzynarodowej.

Badania naukowe w Instytucie mają charakter interdyscyplinarny. Inspiracje do prac badawczych pracownicy Instytutu czerpią z badań praktyki – przede wszystkim organizacji biznesowych, ale także z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza z nauk o zarządzaniu, nauk o mediach oraz informatyki.

Badania w obszarze nauk o zarządzaniu prowadzone są w ujęciu systemowym. Wspomaganie zarządzania przez zastosowania rozwiązań informatycznych wymaga myślenia w kategoriach modeli systemów i subsystemów zarządzania. Zarządzanie w przyjętym podejściu jest traktowane jako proces wymagający koncepcyjnego przygotowania (zaprojektowania), a także zorganizowania wspomagania za pomocą narzędzi informatycznych. Nurt badań nad modelowaniem i projektowaniem organizacji zasobów i procesów obecny jest m.in w pracy Semantyczne modelowanie organizacji. Wynikiem badań jest koncepcja zintegrowanego modelowania organizacji. Istotnym wkładem Zespołu do nauk o zarządzaniu jest także opracowany przez dr. hab. Krzysztofa Kanię model dopasowania technologii informatycznych do potrzeb i poziomu dojrzałości organizacji procesowych oraz wykorzystanie architektury korporacyjnej łączącej poziom biznesowy z poziomem informatycznym. Także zarządzanie wiedzą i komunikacją oraz analiza języka biznesu i procesów komunikacyjnych (analiza dyskursu organizacyjnego) stanowią uznany wkład do nauk o zarządzaniu.

Badania naukowe realizowane w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych są skoncentrowane wokół problemów komunikacji marketingowej i wpisują się w nurt określany mianem „zarządzanie marketingowe”. Procesy komunikacji marketingowej są rozpatrywane w ujęciach sektorowych, przestrzennych (komunikacja marketingowa na rynkach krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych), a także w ujęciach podmiotowych (komunikacja marketingowa w relacjach B2B i B2C). W ostatnich latach znaczący dorobek osiągnięto, badając innowacyjne zmiany w narzędziach, technikach i kanałach komunikacji marketingowej wykorzystywanych współcześnie przez różnego rodzaju organizacje w kontekście takich zjawisk, jak m.in. internacjonalizacja przedsiębiorstw, wzrastająca liczba ofert na rynku i intensywna konkurencja, zmiany zachowań rynkowych konsumentów i organizacji, rozwój nowych konwergencja dotychczasowych mediów oraz fragmentaryzacja rynku mediów. Najnowszym obszarem badawczym jest marketing automation podejmowany we współpracy z Katedrą Inżynierii Wiedzy. Dorobek badawczy pracowników Katedry BRiM opublikowano w kilkunastu monografiach, w tym w kilku anglojęzycznych, a także w postaci wielu artykułów w czasopismach naukowych. Przy Katedrze działa Naukowe Koło Marketingu Meritum, które jest organizatorem cyklicznej Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej”.

W Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów zagadnienia dotyczące mediów i komunikacji społecznej rozpatrywane są w kontekście ekonomicznej, społecznej, kulturowej i aksjologicznej rzeczywistości XX i XXI wieku. Badania prowadzone są na styku nauk humanistycznych, społecznych i informatyki, dotyczą m.in. analizy argumentacji i dyskursu, historii i ontologii mediów, genologii multimedialnej, relacji media – religia. Zainteresowania naukowe poszczególnych badaczy koncentrują się głównie na zarządzaniu komunikacją, projektowaniu komunikacji wizualnej i narracji, analizie działań promocyjnych i strategii marketingowych wykorzystywanych przez instytucje kultury i organizacje medialne. Badane jest również uczestnictwo studentów w kulturze za pośrednictwem starych i nowych mediów oraz ich postawy i wyznawane wartości.

W Katedrze Inżynierii Wiedzy prowadzone są badania w obszarze informatyki oraz na styku nauk o zarządzaniu i informatyki. Rozwijane są badania w zakresie maszynowego uczenia się, sztucznej inteligencji, analizy dużych zbiorów danych (Big Data) oraz zastosowań metod i narzędzi informatycznych w zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mechanizmów gier w zarządzaniu kadrami. Ich rezultatem są liczne publikacje krajowe i zagraniczne. Pod opieką pracowników Katedry aktywnie działają dwa studenckie koła naukowe. W ramach prowadzonych prac badawczych Pracownicy Katedry współpracują z licznymi ośrodkami w kraju i zagranicą, między innymi z Instytutem Badań Systemowych w Warszawie oraz Uniwersytetem w Siegen.

Semantyczne i pragmatyczne aspekty języka zarządzania, a także dyskursu organizacyjnego (menedżerskiego) stanowią najnowszy nurt badawczy podejmowany w Instytucie Zarządzania Wiedzą i Komunikacją. Badania są prowadzone przez zespół interdyscyplinarny z udziałem pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów oraz Katedry Inżynierii Wiedzy. Złożoność semantyki i pragmatyki języka biznesu wynikająca z konieczności opisu zdarzeń, zjawisk, procesów oraz z potrzeby zrozumiałego przekazywania informacji za pomocą języka potocznego, a także uwarunkowań tworzenia baz wiedzy systemów inteligentnych powoduje, że analiza języka biznesu w dyskursie wewnętrznym oraz z interesariuszami zewnętrznymi organizacji staje się ważnym aspektem zarządzania. Z powodu barier językowych i pojęciowych, uwarunkowania i utrudnienia w zakresie transferu wiedzy (nie tylko od nauki do praktyki, ale także w obrębie prowadzonych w organizacji dyskursów organizacyjnych i między nimi), a także wydobywania wiedzy z ogromnych zasobów danych (big data, w tym nowe media) zgromadzonych w organizacji i jej otoczeniu – są obszarem badawczym podejmowanym na styku zarządzania wiedzą (nurt ekonomiczny), inżynierii wiedzy (nurt informatyczny) oraz lingwistyki (nurt badań nad komunikacją, mediami i dyskursem). Wyniki badań tego zespołu zamieszczono m.in. w Intuition, trust and analytics [Liebovitz, Paliszkiewicz, Gołuchowski 2017].