Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje:

1. Gospodarstwa domowe rodzin niepełnych biologicznie, Gospodarstwo Domowe 5-6/1990.

2.  Potrzeba a konieczność informacji w przedsiębiorstwie handlowym w: Marketingowe zarządzanie handlem: Konferencja naukowa 28-30 września1992 roku.  Zjazd Katedr handlu i Marketingu 1992.  AE Poznań 1992 s. 49-51 (współautor M. Komor).

3. Model funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. w: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), (Ogólnopolskie Seminarium Naukowe) /red. J. Kramer/. Akademia Ekonomiczna Katowice. Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych . AE Katowice 1993. s. 148-1574 (współautor M. Komor).

4.  Orientacja społeczna w marketingu międzynarodowym – podstawowe dylematy [w:] Marketing przełom wieków. Materiały kongresowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2000.

5.  Miejsce etyki w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, a decyzje marketingowe. Pod red J. Kramer i E., Zeman-Miszewska. Katowice 2001.

6.   Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – diagnoza, prognoza [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Katowice 2001.

7.   Strategie produktu, ceny i dystrybucji stosowane przez polskie przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Katowice 2001.

8.   Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Materiały konferencyjne pod red. naukową U. Janeczek. Katowice 2001.

9.   Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Marketing i Rynek 10/ 2001,s.35-37 ( współautor A. Małysa-Kaleta).

10.Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań bezpośrednich [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji SGH  PWE. Warszawa 2001.

11.Odpowiedzialność społeczna a funkcjonowanie przedsiębiorstw w wielokulturowym otoczeniu [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym – wyniki badań. Pod red. J. Kramer, U. Janeczek, Katowice 2002.

12. Małe i średnie firmy wobec internacjonalizacji [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki.  Tom 1 pod red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Wyd. AE. Wrocław 2002( współautor A. Bajdak).

13. Preferencje nabywców produktów przemysłowych w zakresie form przekazywania informacji przez oferentów [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Materiały konferencyjne. T. II. Toruń 2002 (współautor A. Bajdak).

14. Idea społecznej odpowiedzialności i w marketingu [w:] Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. Pod red. L.Żabiński, K.Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.

15.  Etyczne i prawne aspekty wykorzystanie Internetu w biznesie [w:] Internet marketingu pod red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003.

16. Badania marketingowe metody, tendencje, zachowania pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej, Etyka w marketingu międzynarodowym – wybrane aspekty metodyki badań, Wrocław 2003.

17. Etyka w marketingu międzynarodowym wybrane aspekty metodyki badań [w:] Materiały Konferencyjne na tn. Badania marketingowe- tendencje zastosowania, AE Wrocław 2004.

18.  Orientacja społeczna w marketingu międzynarodowym -  podstawowe problemy, I Forum Naukowe, Konsument Przedsiębiorstwo Przestrzeń, AE Katowice, 2004.

19. Badania marketingowe w Internecie – aspekt etyczny [w:] Badania marketingowe w Internecie pod red. K. Karcz , A. Bajdak,   Katowice 2005.

20. Odpowiedzialny człowiek w dynamicznym marketingu [w:] Kontrowersje wokół marketingu  - Tożsamość etyka, przyszłość, pod red. L. Garbarski, Warszawa 2004.

21. Odpowiedzialność społeczna a marketing partnerski, możliwości realizacji koncepcji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa [w:] Marketing relacji pod red. E.Zeman-Miszewska, Zeszyty Naukowe  AE Nr 42, Katowice 2006.

22. Kardynał August Hlond  - pierwszy obywatel Mysłowic [w:] Ksiądz Kardynał August Hlond - społeczny wymiar nauczania pod red. G. Polok, Wyd. AE Katowice 2006.

23. Wpływ trybu kształcenia na zachowania nabywcze – badania sondażowe [w:] Zmiany zachowań podmiotów rynkowych część I pod red., Róży Milic-Czerniak, WSZMiJO, Katowice 2006.

24.  Odpowiedzialność społeczna w praktyce marketingu przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym - refleksje na podstawie badania pilotażowego [w:] Materiały konferencyjne  pod red.  Rymarczyk, Wrocław 2007.

25. Koszty konfliktów etycznych  w kontekście społeczne odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2, Sopot 2010, str. 67-76.

26. Wpływ zachowań nabywczych konsumentów na zmiany zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kontekście  koncepcji społecznej odpowiedzialności [w:] Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 15, Szczecin 2010, s. 123-136, 27.  Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w marketingu międzynarodowym – wybrane zagadnienia [w:] AE Forum IV Katowice 2010.

28. Społeczna odpowiedzialność marketingu jako ważny obszar budowania zaufania w relacji klient – firma w Internecie [w:] Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek  e-zachowania, Handel Wewnętrzny  NR 9/10 2011.

29. Strategie  komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych [w:] Komunikacja marketingowa, współczesne wyzwania i kierunki rozwoju pod red. A. Bajdak, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  140/2013 ,s.22-41.

30.  Marketing communication strategies of polish enterprises In EU markets (chosen aspects) [w:] Logistyka , “Wisnik”  Nr 762, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 2013 ,s.10-15 (współautor A. Bajdak).            

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3