Badania naukowe

Katedra Marketingu zajmuje się szeroko pojętą problematyką zachowań rynkowych podmiotów gospodarczych, w ramach których wyodrębnia się producentów, pośredników rynkowych (m.in. przedsiębiorstwa handlowe), instytucje rynkowe, w tym banki i instytucje ubezpieczeniowe, a także organizacje non-profit, gospodarstwa domowe oraz konsumentów. 
Celem prowadzonych badań naukowych jest rozpoznawanie procesów dostosowawczych firm, gospodarstw domowych i konsumentów do funkcjonowania w zmieniających się warunkach rynkowych. 
Podstawowe kierunki badań obejmują zatem:

 • Marketingowe zachowania podmiotów rynkowych i ich strategie funkcjonalne
 • Marketingowe procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach integracji z Unią Europejską
 • Rolę marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej

W ramach głównych obszarów badawczych Katedry realizowane są liczne zadania badawcze, do których m.in. należą:

 • Marketingowa koncepcja sprzedaży produktów i usług
 • Polski Agrobiznes i jego uwarunkowania
 • Euromarketingowe zachowania podmiotów rynkowych
 • Wpływ procesów internacjonalizacji i globalizacji gospodarki światowej na zachowania rynkowe polskich przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw na eurorynku
 • Handel detaliczny na eurorynku
 • Sektor usług w aspekcie kulturowym
 • Marketing w działalności rynkowej przedsiębiorstw handlowych
 • Komunikowanie się przedsiębiorstw z rynkiem
 • Zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
 • Zachowania gospodarstw domowych a cykl życia rodziny
 • Działalność marketingowa organizacji politycznych
 • Merchandising w polskich firmach handlowych