1. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty po odbytej praktyce?

Student jest zobowiązany do złożenia Karty uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej w terminie do 2 tygodni.

2. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć pracę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy i promotora. 

3. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy lub w przypadku jednoosobowej działalności własny podpis jako właściciela firmy i promotora. 

4. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć wcześniej odbytą praktykę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy i promotora

5. Co jeżeli nie mam wybranego promotora?

W przypadku braku promotora Dziekan pełni jego funkcję.

6. Co jeżeli nie mam kontaktu z promotorem?

W przypadku braku kontaktu z promotorem lub przebywania promotora poza Uczelnią przez dłuższy czas:

  • Uzyskanie podpisu osoby zastępującej promotora lub kierownika katedry;
  • Odbycie praktyki dodatkowej i po jej zakończeniu zaliczenie praktyki dodatkowej jako obowiązkowej;
  • Odbycie praktyki bez porozumienia z Uczelnią (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z firmą) i po jej zakończeniu zaliczenie wcześniej odbytej praktyki jako praktyki obowiązkowej (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami).

Nie istnieje możliwość podpisania porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej bez podpisu promotora lub osoby w zastępstwie.

7. Jak wypisać zadania realizowane podczas praktyk?

Zadania realizowane w czasie praktyki powinny być ustalone z firmą, która przyjmuje studenta na praktykę. Jeżeli firma nie przekazała takiej informacje to zadania realizowane w czasie praktyk muszą zostać uzupełnione przez studenta samodzielnie odpowiadając na pytanie – Co bym chciał/a robić na konkretnym stanowisku pracy? lub być zgodne z ofertą praktyki zawartej w ogłoszeniu.

8. Ile mają trwać praktyki obowiązkowe?

Długość praktyki jest wyznaczana na każdym kierunku i podana na stronie Krajowe Praktyki Studenckie oraz w sylabusach.

9. Ile mają trwać praktyki dodatkowe?

Długość praktyki jest określona w Regulaminie Krajowych Praktyk Studenckich oraz na stronie Krajowe Praktyki Studenckie. 

10. Ile ma trwać praca zawodowa, aby została zaliczona, jako praktyki obowiązkowe?

Długość praktyki jest określona w Regulaminie Krajowych Praktyk Studenckich oraz na stronie Krajowe Praktyki Studenckie. 

11. Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby była ona zaliczona, jako praktyka obowiązkowa?

Długość praktyki jest określona w Regulaminie Krajowych Praktyk Studenckich oraz na stronie Krajowe Praktyki Studenckie.

12. Czy Uczelnia pomaga w znajdowaniu praktyki?

Na stronie Uczelni znajdują się oferty pracy, praktyk i staży. Prosimy o kontakt z Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami.

13. Jestem studentem fili w Rybniku czy mogę dostarczyć dokumenty dotyczące praktyki bez przyjazdu do Katowicach?

Proszę komplet dokumentów dostarczyć do Dziekanatu, który dostarczy dokumenty do biura pocztą wewnętrzną i te dokumenty po podpisaniu zostaną zwrócone do Dziekanatu w Rybniku, chyba że student skontaktuje się z Dziekanatem i ustali inny sposób dostarczenia dokumentów.

14. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki  powinno zostać zgłoszone przez studenta do Dziekanatu w formie pisemnej (za pomocą oświadczenia lub wiadomości e-mail na adres praktyki@uekat.pl), niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. Wzór oświadczenia dostępny na stronie (Oświadczenie anulowania praktyki). 

15. Kiedy widoczne będzie zaliczenie praktyki w Wirtualnej Uczelni?

Dziekanat zajmuje się praktykami od strony organizacyjnej, zaliczenie praktyk będzie widoczne dopiero po wpisaniu ich przez promotora do protokołu.

16. Który rok studiów mam wpisać na dokumentach z praktyk, gdy są one odbywane w wakacje?

Prosimy o wpisywanie II ze względu na to, że II rok jest tym, w którym student jest zobowiązany do odbycia praktyki.

17. Gdzie znajdują się dokumenty do pobrania w sprawie praktyk?

Dokumenty są przesyłane do studenta po wypełnieniu elektronicznego formularza.

18. Czy istnieje możliwość dostarczenia dokumentów do Biura pocztą tradycyjną?

Tak, prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:

Kolegium Studiów 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Dokumenty po ich podpisaniu zostaną odesłane na adres nadawcy. W przypadku preferowania innej formy dostarczenia dokumentów prosimy o kontakt e-mailowy.

19. Czy jest możliwość podpisania porozumienia/umowy, którą dostaję od firmy?

Tak, jednocześnie proszę pamiętać, iż takie porozumienie/umowa musi zostać zaakceptowane przez Radcę Prawnego Uczelni, więc czas podpisania porozumienia wydłuża się. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej sytuacji.

20. Czy istnieje możliwość podpisania porozumienia w czasie trwania praktyki?

Nie, porozumienie musi zostać podpisane przez przedstawicieli firmy oraz Uczelnię, nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki. 

21. Jak wypełnić harmonogram na porozumieniu i Karcie Uznania Praktyki, gdy mam więcej niż 120 godzin?

Istnieje kilka możliwości:

  • Wydrukowanie dwukrotne pierwszej strony dokumentu
  • Stworzenie tabeli na wzór tej zawartej w dokumencie i dołączenie jako załącznika
  • Rozpisanie tygodniami, a nie dniami odbywanej praktyki

Prosimy o nieedytowanie dokumentów związanych z praktykami, gdyż wzory są wprowadzone Zarządzeniem i muszą pozostać niezmienione.

22. Czy mogę wymaganą ilość godzin zrobić w okresie krótszym niż ten wyznaczony w miesiącach, np. 360 godzin w dwa miesiące?

Prosimy, aby daty zawarcia porozumienia były zgodne z wymiarem miesięcznym.

23. Czy mogę podpisać porozumienie z firmą, która nie ma siedziby w Polsce?

Tak. Można skorzystać ze wzorów dokumentów w języku angielskim - Documents in English.

24. Czy mogę przedłużyć czas odbywania praktyki?

Tak. Prosimy o kontakt w celu aneksowania porozumienia, jeszcze w trakcie jego trwania. Po zakończeniu obowiązywania porozumienia, niestety nie będzie takiej możliwości. Proszę pamiętać, że wszelkie zmiany w porozumieniu muszą być niezwłocznie zgłaszane do Dziekanatu. 

25. Czy daty na porozumieniu i na Karcie Realizacji Praktyki muszą być tożsame?

Daty na jakie zawieramy porozumienie (paragraf 1) muszą być tożsame z datą rozpoczęcia i zakończenia na Karcie Realizacji Praktyki (w przypadku konieczności przedłużenia prosimy o kontakt).

26. Ile godzin dziennie mogę uczestniczyć w praktykach?

Regulamin nie określa minimalnej ani maksymalnej dziennej ilości godzin praktyki. 

27. Czy praktyka może odbywać się w więcej niż jednej firmie?

Tak.

28. Kiedy mam dostarczyć "Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu"?

Dokument ten zastępuje porozumienie w przypadku odbywania praktyki w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.

 

W przypadku pytań nie uwzględnionych w tej zakładce prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.