Certyfikaty i akredytacje Szkoły Studiów I i II stopnia

 

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna  1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38 ust. 1 – znowelizowanej 20 lipca 2001 r. – ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

Nadrzędną wartością, którą Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się w swoich pracach, jest dobro społeczne, ponieważ jakość i efektywność kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwijania kapitału intelektualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

Akredytacja jest najważniejszą metodą oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych.
Jej celem jest potwierdzenie, czy uczelnia bądź program spełniają standardy jakości kształcenia określone przez instytucję akredytującą oraz uruchomienie w uczelni mechanizmów podnoszenia tej jakości. Każda akredytacja zawiera w sobie dwa elementy: samoocenę przygotowaną przez szkołę oraz wizytację Zespołu Oceniającego powołanego przez Komisję Akredytacyjną, która podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie akredytacji.

Poniżej Uchwały Prezydium PKA zawierające oceny programowe akredytowanych kierunków:

 

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 kwietnia 2021r. kierunek Logistyka prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na poziomie pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną ocenę programową. Wizytacja Zespołu Oceniającego PKA odbyła się w dniach 23-24.01.2021r. (Uchwała nr 292/2021).

Uchwałą nr 193/2021  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021r. kierunek Informatyka i ekonometria prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Katowicach na poziomie pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną ocenę programową. Wizytacja Zespołu Oceniającego PKA odbyła się w dniach 14-15.12.2020r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021r. kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na poziomie pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną ocenę programową. Wizytacja Zespołu Oceniającego PKA odbyła się w dniach 12-13.12.2020r. (Uchwała nr 192/2021).

 

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 7 maja 2020 roku kierunek Informatyka prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 11-12 października 2019 roku (Uchwała nr 132/2020) oraz (Uchwala nr 133/2020).

Uchwałą nr 432/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11.07.2019 r. kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 2-3 lutego 2019 r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 9 lipca 2018 roku kierunek Przedsiębiorczość i Finanse prowadzony na Wydziale Ekonomii uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 17-18 marca 2018 roku. (Uchwała nr 356/2018).

Uchwałą nr 219/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10.05.2018 r. kierunek Finanse menedżerskie prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2017 r.

Uchwałą nr 220/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10.05.2018 r. kierunek Zarządzanie prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2017 r.

Uchwałami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 6 kwietnia 2017 roku kierunki Ekonomia (Uchwała nr 127/2017) i Gospodarka Przestrzenna (Uchwała nr 128/2017) prowadzone na Wydziale Ekonomii uzyskały pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 9-12 grudnia 2016 roku.

Uchwałą nr 253/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 czerwca 2016 r. - kierunek Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 26-27 stycznia 2016 r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 21 maja 2015 roku kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Ekonomii uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 14-15 lutego 2015 roku. (Uchwała nr 372/2015).

Uchwałami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 23.04.2015 r. kierunki Analityka gospodarcza (Uchwała nr 237/2015) i Gospodarka turystyczna (Uchwała nr 238/2015) prowadzone na Wydziale Zarządzania uzyskały wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 16-19 stycznia 2015 r.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 21 maja 2015 roku kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Ekonomii uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 14-15 lutego 2015 roku. (Uchwała nr 372/2015).

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 05.06.2014 roku kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Wydział  Zarządzania uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 15-16 luty 2014 roku. (Uchwała 321/2014).