Procedura zapraszania Praktyka na zajęcia:


Dokumenty:

1. Podanie kierowane do Dziekana Kolegium Studiów o wyrażenie zgody na udział praktyka z uwzględnieniem:

  • imienia i nazwiska, oraz firmy, w której pracuje praktyk;

  • tematu wykładu oraz wpływu na zajęcia;

  • daty i godziny oraz formy prowadzenia wykładu;

  • informacji, czy wykład będzie prowadzony bezpłatnie/odpłatnie (potwierdzenie środków przez Kuratora/Kierownika Katedry);

  • oświadczenia pracownika UE o treści: zobowiązuję się sprawować opiekę nad Gościem i współuczestniczyć w prowadzonych zajęciach.

2. Opinia Kuratora Kierunku

    Termin składania wniosku: 7 dni przed realizacją zajęć.