List Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia

Powołanie Szkoły Studiów I i II stopnia stanowi szansę na wykorzystanie w pełni potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w wyniku koncentracji działalności realizowanej dotychczas w ramach poszczególnych Wydziałów. Proces konsolidacji jest sporym wyzwaniem organizacyjnym, jednak właściwie i konsekwentnie realizowany może przynieść w perspektywie strategicznej istotną wartość dodaną. W pierwszym okresie funkcjonowania Szkoły szczególnie istotne znaczenie ma utrzymanie ciągłości działania w zakresie obsługi administracyjnej studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Dołożymy wszelkich starań, aby procesy te były realizowane na najwyższym poziomie jakościowym. W tym obszarze dokonane zostanie ujednolicenie i uproszczenie procedur w ramach obowiązujących regulacji prawnych. W następnej kolejności nastąpi czas refleksji i merytorycznej dyskusji nad kształtem przyszłej oferty dydaktycznej. Ewolucyjne działania w tym zakresie muszą uwzględniać kontekst powstania tych ofert oraz zaangażowanie katedr w rozwój badań naukowych powiązanych z realizacją procesu dydaktycznego. Dodatkowo warto wykorzystać dobre praktyki w realizacji kierunków o profilu praktycznym. Jednocześnie trzeba próbować z jeszcze większą intensywnością wdrażać nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Szkoła będzie kontynuować proces internacjonalizacji kształcenia oraz dopasowania oferty dydaktycznej do potrzeb regionalnego otoczenia gospodarczego.

Spełnienie tych założeń pozwoli nowej jednostce Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach stać się nowoczesnym centrum obsługi osób zaangażowanych w proces dydaktyczny. Mamy nadzieję, że Szkoła Studiów I i II stopnia spełni różnorodne oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron i organizacji oraz wpłynie pozytywnie i inspirująco na ich rozwój w przyszłości.

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE