Przejdź do menu Przejdź do treści

Przewody doktorskie wszczęte przed 30.04.2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. procedowane są na podstawie przepisów dotychczasowych, natomiast stopień nadawany jest w odpowiedniej dziedzinie i dyscyplinie, zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). 

Zgodnie z art. 179 ust.4. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i nie zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku będą odpowiednio umarzane lub zamykane.

Termin ten został przedłużony
do 31 grudnia 2024 r.

Wymagania dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej

1. 5 egzemplarzy wydrukowanej rozprawy doktorskiej w twardej oprawie.
2. opinia promotora dotycząca składanej rozprawy doktorskiej.
3. streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim opatrzone datą sporządzenia.
4. oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie rozprawy doktorskiej w Bibliotece.
5. oświadczenie o oryginalności pracy doktorskiej.
6. oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie rozprawy w Repozytorium.
7. 2 egzemplarze płyty CD/pendrive z wersją elektroniczną wersją rozprawy doktorskiej i streszczeniami rozprawy w j. polskim i angielskim zapisanym w pliku *.pdf.
8. raport z oceny oryginalności rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym podpisany przez promotora.

W/w dokumenty składa się najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem właściwego Komitetu Naukowego.
Harmonogram posiedzeń dostępny jest na stronie Komitetu.

Egzaminy doktorskie

Doktorant zdaje egzaminy doktorskie z:

- dyscypliny podstawowej,
- dyscypliny dodatkowej,
- języka obcego nowożytnego.

Doktorant jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego, jeśli do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego dołączył kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, znajdującego się w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca