Zasady członkostwa w PKZP w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

 1. Członkiem PKZP w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może być:

  • każdy pracownik Uczelni zatrudniony na czas nieokreślony,
  • pracownicy zatrudnieni na czas określony, lecz nie krócej niż 1 rok,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy Uczelni.

 2. Każdy nowy członek PKZP wnosi jednorazową kwotę wpisowego w wysokości 3% wynagrodzenia, która zostaje potrącona przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia.
 3. Członkom PKZP co miesiąc potrącane są z wynagrodzenia składki na rzecz Kasy w wysokości 3% wynagrodzenia, które ewidencjonowane są na osobnym koncie PKZP.Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom PKZP nie są oprocentowane.
 4. Nowy członek PKZP ma prawo do pierwszej pożyczki po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych składek.
 5. Maksymalna wysokość pożyczki może się równać sumie trzykrotności wynagrodzenia brutto i zgromadzonych wkładów, a w przypadku: emerytów, rencistów, osób na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych – wysokości zgromadzonego wkładu.
 6. Pożyczkę przyznaje się na podstawie wniosku – jeżeli wysokość pożyczki jest większa od zgromadzonych wkładów, wymagane jest zabezpieczenie w postaci poręczenia przez dwóch pracowników Uczelni. Członek PKZP może być poręczycielem tylko 2 pożyczek.
 7. Pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony na czas nie dłuższy niż okres zatrudnienia.
 8. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi Zarząd PKP może za zgodą poręczycieli odroczyć spłatę pożyczki na okres do 6 miesięcy.
 9. Członek PKZP ma prawo do pożyczki uzupełniającej – łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki długoterminowej.
 10. Raty pożyczki potrącane są poprzez listę płac z wynagrodzenia. W przypadku niemożliwości dokonania tego potrącenia członek zobowiązany jest wpłacić ratę do kasy lub na konto PKZP, także w przypadku potrącenia z wynagrodzenia niepełnej raty.
 11. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć u p. Doroty Szywacz, tel. 32 257 71 74, budynek N, segment C, pok. 270A (ul. Ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice).
 12. Wypłata pożyczek następuje w formie przelewu na konto ok. 20. dnia każdego miesiąca.
 13. Skreślenie z listy członków PKZP następuje:

  • na pisemne żądanie członka PKZP,
  • w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
  • w razie śmierci członka PKZP,
  • na skutek decyzji Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w statucie.

 14. Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje - po rozliczeniu konta - zwrot wkładów członkowskich po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.