Dyplom w języku obcym!


Zgodnie z par.12 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, absolwent w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego powinien złożyć wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym.
Do wniosku należy załączyć:
- dowód wpłaty 40 zł dokonanej na ogólne konto Akademii Ekonomicznej (ING Bank Śląski S.A., Katowice nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974);
- 1 zdjęcie w formacie 4,5 x 6,5.