Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju i Awansu Naukowego należy w szczególności:

  • planowanie i monitorowanie rozwoju naukowego pracowników badawczo- dydaktycznych
  • prowadzenie otwartych konsultacji oraz wsparcie administracyjno- techniczne dla nauczycieli akademickich ubiegających się o awans naukowy
  • opracowanie wytycznych oraz wzorów dokumentów w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
  • opracowanie wewnętrznych procedur minimalnych wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o awans naukowy
  • organizowanie paneli dyskusyjnych z udziałem reprezentantów krajowych ośrodków naukowych - liderów nauki w zakresie wykorzystywania doświadczeń i dobrych praktyk w rozwoju dyscyplin naukowych
  • organizowanie cyklicznych seminariów i warsztatów środowiskowych dla młodej kadry naukowej
  • współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej (Kolegia, Kierownicy Katedr, Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych, Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uczelni, Dział Badań i Projektów Naukowych)
  • opracowanie kanału komunikacji z pracownikami Katedr oraz jednostkami współpracującymi
  • administrowanie strony www
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji