Projekty badawcze - konkursy NCN

Na stronach Narodowego Centrum Nauki w dniu 24.04.2012 r. pojawiła się informacja o dostępności formularzy wniosków w systemie OSF.


Formularze wniosków dla konkursów ogłoszonych 15 marca 2012 r. dostępne
w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków
dla konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1
ogłoszonych 15 marca 2012 roku. Przypominamy, że począwszy od tej edycji
konkursów NCN, w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszym etapie oceny
merytorycznej załącznik „pełny opis projektu” nie będzie oceniany.

Zwracamy więc uwagę na fakt, że załącznik „skrócony opis projektu”
powinien  zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, w tym
przedstawienie celu naukowego, sformułowanych hipotez badawczych,
znaczenia projektu, przewidywanego efektu podjętego problemu wraz ze
wskazaniem podstawowej literatury.

Jednocześnie przypominamy, że do każdego wniosku powinien być dołączony
skrócony i pełny opis projektu w formie elektronicznej.