Warsztaty Doktoranckie 2013

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje Warsztaty Doktoranckie w dniu 20 czerwca 2013 roku.

Zapraszamy wszystkich doktorantów do udziału w Warsztatach.


Spośród zgłoszonych abstraktów referatów zostaną wybrane najciekawsze, które zostaną wygłoszone podczas Warsztatów. Wszystkie złożone referaty skierujemy do zewnętrznej recenzji, a te które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Studiach Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Poza ww. recenzją warunkami publikacji są:


1. dostarczenie abstraktu artykułu zawierającego temat, hipotezę(y), cel(e) pracy, metody badawcze do dnia 3 czerwca (do 200 wyrazów); abstrakt powinien zostać skonsultowany z opiekunem naukowym/promotorem (adnotacja "Akceptuję" wraz z podpisem opiekuna na wydruku abstraktu),


2. dostarczenie końcowej wersji pracy w formacie zgodnym z wymogami redakcyjnymi w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2013 roku

  • 2 egzemplarze w wersji papierowej (1 egzemplarz - jednostronny druk, i drugi – dwustronny druk) do Biura Obsługi Studiów Doktoranckich,

  • wersja elektroniczna – mailem na adres studium.doktoranckie@ue.katowice.pl (uwaga! Nazwa dokumentu – Nazwisko_ Imię autora) 

3. dostarczenie zgody opiekuna naukowego/promotora na publikację pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji zewnętrznej do 1 lipca 2013r.


Autorzy referatów wybranych do wygłoszenia zostaną poinformowani o tym drogą e-mailową do dnia 6 czerwca 2013r.


Uwaga: Udział autorów opracowań w sesji plenarnej jest obligatoryjny (nieusprawiedliwiona nieobecność będzie skutkowała niedopuszczeniem do publikacji).

 

Druki: