UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
ogłasza
rekrutację do Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 4 lata. 

I WYMOGI FORMALNE

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie wydruku z internetowego systemu rekrutacji,
 • CV,
 • list aplikacyjny skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – prof. dr hab. Grzegorz Kończak,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do czasu dostarczenia odpisu),
 • 1 fotografia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • wstępny konspekt projektu badawczego zawierający: temat, cel badań (jaki problem doktorant podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia jego podjęcie), hipotezy badawcze, ramowy plan badań, metody badawcze, spodziewane korzyści z badań oraz wykaz literatury.

Ponadto kandydat do Szkoły Doktorskiej może przedstawić:

 UWAGI: Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce”, a konspekt bez strony tytułowej.

II ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DOKTORANCKIE

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora.

Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie mniejsza niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 85 punktów) bierze się pod uwagę siedem elementów. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów, w tym brane pod uwagę są:

  • końcowa ocena ze studiów II stopnia (max. 10 pkt, bdb - 10 pkt., db+ - 7 pkt., db - 4 pkt., dst+ - 2 pkt., dst - 1 pkt.),
  • znajomość języka obcego (max. 10 pkt - 5 pkt. za język, nie więcej niż dwa języki obce)
  • wykształcenie wyższe zgodne z dyscyplinami naukowymi, w których jest prowadzone kształcenie w Szkole Doktorskiej (10 pkt),
  • wykształcenie uzupełniające zgodne z dyscyplinami naukowymi, w których jest prowadzone kształcenie w Szkole Doktorskiej (5 pkt),

 • ocenę dorobku naukowego, w tym:

  • publikacje i osiągnięcia naukowo-badawcze z deklarowanej przez kandydata dyscypliny naukowej, w tym aktywny udział w konferencjach (max. 15 pkt),
  • konspekt projektu badawczego (max. 15 pkt)

 • rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której ocenie podlegają umiejętności i predyspozycje kandydata do pracy naukowej (max. 20 pkt)

Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia ustala Komisja Rekrutacyjna.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

III HARMONOGRAM REKRUTACJI

Kandydaci logują się w systemie IRK:

 • od 2 lipca do 11 września

Kandydaci składają komplet dokumentów:

 • od 2 lipca do 26 lipca oraz od 2 września do 11 września - od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30 oraz w sobotę 7 września od 10.00 do 14.00

WSZYSCY KANDYDACI POZA REJESTRACJA W SYSTEMIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ DOKUMENTY DO 11 WRZEŚNIA. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

 • 18 i 19 września

Informacji o naborze udziela Dział Rekrutacji

Budynek CNTI, pokój 2/17

tel. 32 257 7058 (w godz. 7:30-14:30)

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl

Adres korespondencyjny: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej dostępny tutaj.

Limity przyjęć tutaj.