Pomoc materialna dla doktorantów

 

 

 Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich z Funduszu Pomocy Materialnej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

Jakie formy stypendiów można otrzymać?

1. stypendium socjalne
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3. stypendium dla najlepszych doktorantów

4. zapomogi

PATRZ: Kontakt - stypendia dla doktorantów

Jakie przepisy regulują kwestię przyznawania stypendiów pomocy materialnej?

Art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom UE w Katowicach


Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się każdy doktorant.

Stypendium dla najlepszych doktorantów rozpoczynających I rok studiów jest przyznawane doktorantom z najwyższą punktacją zdobytą w procesie rekrutacyjnym (na podstawie listy rankingowej)


Terminy składania wniosków o stypendia na rok ak. 2018/2019:

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów oraz wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wraz z kompletem dokumentów należy składać:

od 17 września 2018r. do - 12 października 2018r.

Średnia graniczna w roku akademickim  wynosi: 4,25

Wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można złożyć w dowolnym momencie roku akademickiego.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Gdzie składać wnioski o stypendia?

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz z kompletem dokumentów do odpowiedniego dziekanatu

Osoby, które otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium są zobowiązane podać swój numer konta bankowego (ROR), na który będzie przelewane stypendium dostarczając:

 • wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą posiadanie podanego numeru rachunku,
 • zał. nr 7 tj. informacja o numerze rachunku bankowego.

WNIOSKI (NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)


UWAGI

  1. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 950 zł netto.
  2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21  września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3.399 zł

   Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.
  3. KONIECZNE JEST RÓWNIEŻ DOSTARCZENIE:

   - ZAŚWIADCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI  (dokument taki należy uzyskać z ZUS-u, KRUS-u lub od pracodawcy)

   - DOKUMENTU INFORMUJĄCEGO O LICZBIE MIESIĘCY, W KTÓRYCH DOCHÓD BYŁ OTRZYMYWANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI
   (np.: zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę/ umowa zlecenia/ umowa o dzieło zawierająca interesujący nas rok kalendarzowy, decyzja o przyznaniu renty/ emerytury/itp. zawierająca interesujący nas rok kalendarzowy, zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku/ stypendium/ itp. zawierające interesujący nas rok kalendarzowy, itd.)

  4. UWAGA !!!Studenci lub członkowie rodziny studenta, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej muszą w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mieć następujące informacje:

   w przypadku ryczałtu:
   - stawkę podatkową
   - kwotę przychodu

   w przypadku karty podatkowej:
   - kwotę zapłaconego podatku