Ważność legitymacji przedłużona


Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy przepisów ustawy ważność legitymacji doktoranta jest utrzymana przez okres czasowego ograniczenia kształcenia doktorantów i 60 dni po zakończeniu tego ograniczenia. W związku z tym nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
Podstawa prawna
Ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Art. 198b. „W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie kształcenia doktorantów.”