Świadczenia pomocy materialnej

Doktoranci mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogę.

Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022

Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022


Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty                       w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 13 września do 15 października 2021 r. w dniach:

wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00 oraz środa i piątek w godz. 11:00-15:00.

UWAGA! Prosimy telefonicznie od dnia 6 września kontaktować się w celu ustalenia terminu złożenia wniosku
(tel. 32 257-7753).

Kalendarz wskazujący dostępne terminy

W celu usprawnienia procedury przyjmowania dokumentów stypendialnych uprzejmie prosimy, aby przed ustalonym terminem wizyty w dziekanacie upewnić się co do kompletności wniosku.

Ponadto prosimy o:

  • dwustronny wydruk wniosku
  • ułożenie i ponumerowanie załączników tożsame z kolejnością i opisem we wniosku
  • upewnienie się, że numery ISSN, e-ISSN, ISBN oraz e-ISBEN zostały podane zarówno w załącznikach jak i samym wniosku
  • dołączeniu oświadczenia o publikacjach 

Informacja o wykazywanych publikacjach naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dochod-uprawniajacy-do-ubiegania-sie-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-20212022 

Dochód uprawniający uczestnika studiów doktoranckich do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie wnioskującego o ww. stypendium.

15 % uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w każdej dyscyplinie naukowej otrzyma stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022.

Informacja o wykazywanych publikacjach naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.

Uwaga

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, są zobowiązani do podania aktualnego numeru rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.