Świadczenia pomocy materialnej

Doktoranci mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogę.

Informacja o wykazywanych publikacjach naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.

Uwaga

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, są zobowiązani do podania aktualnego numeru rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.  

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z publikacją na stronie www.gov.pl środki dotacji na wypłatę świadczeń dla studentów i doktorantów są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc) zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W przypadku wzrostu zapotrzebowania uczelni na środki dotacji w związku z przyznaniem zapomóg dużej liczbie studentów i doktorantów, Ministerstwo będzie elastycznie podchodziło do rozpatrywania wniosków uczelni o zwiększenie dotacji na 2020 r.

Wnioski przyjmowane są elektronicznie (skan) przez Dziekanat (e-mail: szkola.doktorska@ue.katowice.pl)  

WNIOSEK