Uwagi

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, są zobowiązani do podania aktualnego numeru rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

W celu usprawnienia procedury przyjmowania dokumentów stypendialnych uprzejmie prosimy, aby przed ustalonym terminem wizyty w dziekanacie upewnić się co do kompletności wniosku.

Ponadto prosimy o:

  • dwustronny wydruk wniosku
  • ułożenie i ponumerowanie załączników tożsame z kolejnością i opisem we wniosku
  • upewnienie się, że numery ISSN, e-ISSN, ISBN oraz e-ISBEN zostały podane zarówno w załącznikach jak i samym wniosku
  • dołączeniu oświadczenia o publikacjach

W przypadku składania wniosku o stypendium doktoranckie należy pamiętać o dostarczeniu kopii karty obciążeń zajęciami dydaktycznymi, opinii opiekuna/promotora, notatki z hospitacji zajęć oraz/lub kopii oceny zajęć przez studentów.

Osoby korzystające z możliwości przedłużenia trwania okresu studiów powinny zwrócić uwagę, że podstawą ubiegania się o stypendium jest otwarty przewód doktorski oraz opinia promotora potwierdzająca wysoki stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej (min. 50%).

Ze względu na zaistniałą sytuację kopie sprawozdań oraz karty praktyk dołączy dziekanat.

Informacja dotycząca wykazywanych publikacji naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.