Przejdź do menu Przejdź do treści

Uwagi

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, są zobowiązani do podania aktualnego numeru rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

W celu usprawnienia procedury przyjmowania dokumentów stypendialnych uprzejmie prosimy, aby przed ustalonym terminem wizyty w dziekanacie upewnić się co do kompletności wniosku.

Ponadto prosimy o:

  • dwustronny wydruk wniosku
  • ułożenie i ponumerowanie załączników tożsame z kolejnością i opisem we wniosku
  • upewnienie się, że numery ISSN, e-ISSN, ISBN oraz e-ISBEN zostały podane zarówno w załącznikach jak i samym wniosku
  • dołączeniu oświadczenia o publikacjach

W przypadku składania wniosku o stypendium doktoranckie należy pamiętać o dostarczeniu kopii karty obciążeń zajęciami dydaktycznymi, opinii opiekuna/promotora, notatki z hospitacji zajęć oraz/lub kopii oceny zajęć przez studentów.

Osoby korzystające z możliwości przedłużenia trwania okresu studiów powinny zwrócić uwagę, że podstawą ubiegania się o stypendium jest otwarty przewód doktorski oraz opinia promotora potwierdzająca wysoki stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej (min. 50%).

 

Informacja dotycząca wykazywanych publikacji naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy