Przejdź do menu Przejdź do treści

XI Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie

 imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 6 grudnia 2023 roku o godz. 16.00.    

Tematyka seminarium: “Crises as a catalyst of solutions in economics, finance and management”   

 

Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie formularza Forms znajdującego się w zaproszeniu (załącznik) do 4 grudnia 2023 roku.    

forms.office.com/r/E8ehfbDeFE

 

-------------------------------------------------   

On behalf of the Vice-Rector for Accreditation and International Cooperation of the Wroclaw University of Economics and Business Prof. Bogusława Drelich-Skulska and the Dean of the Doctoral School of the Wroclaw University of Economics and Business Prof. Czesław Zając we invite doctoral students to participate in the next meeting in the series of International Doctoral Seminars organized by Doctoral School of Wroclaw University of Economics and Business, which will take place on-line on the Teams platform on December 6, 2023 at 16.00.  

Theme of the seminar: “Crises as a catalyst of solutions in economics, finance and management”.  

We kindly ask interested persons to complete the Forms included in the invitation (see link in attachment to this e-mail) by December 4, 2023.  

forms.office.com/r/E8ehfbDeFEInvitation

I Międzynarodowa Konferencja Doktorancka "Nauki społeczne w badaniach młodych naukowców"

 Rada Samorządu wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Szkoły
Doktorskiej Nauk Społecznych serdecznie zachęcają do udziału w I
Międzynarodowej Konferencji Doktoranckiej "Nauki społeczne w badaniach
młodych naukowców".
Konferencja odbędzie się zdalnie w dniach 6-7 grudnia 2023 r.

Celem Konferencji jest integrowanie młodych pracowników naukowych,
w tym doktorantów oraz studentów. Wydarzenie to ma na celu stworzenie
transdyscyplinarnej przestrzeni do prezentacji i wymiany myśli
osadzonych w obszarze nauk społecznych.

Program konferencji

Link do wydarzenia:

facebook.com/events/s/i-international-doctoral-confe/1334326527181791/

  ***
The Council of the Self-Government of the Doctoral School od Social
Sciences of the University of Łódź, together with the
Interdisciplinary Scientific Circle of the DSSS UŁ, sincerely
encourages you to participate in the 1st International Scientific
Conference 'Social Sciences in the Research of Young Scientists'.
The conference will be held remotely on 6-7 December 2023.

The aim of the Conference is to integrate young researchers, including
PhD students and students. This event aims to create a transdisciplinary
space for presenting and exchanging ideas in the field of social
sciences.

Conference programme  

Link to the event:

facebook.com/events/s/i-international-doctoral-confe/1334326527181791/

 

 

 

 

Konferencja Naukowa "Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce" oraz Konferencja Naukowa "Economy, Management, Environment"

racownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w dwóch równoległych wydarzeniach naukowych, które odbędą się 21 - 22 listopada 2023 r.:

 

- VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce „Blockchain, AI i inne współczesne wyzwania

- 13th International Scientific Conference „Economy, Management, Environment” 

W ramach organizowanych Konferencji pragniemy gościć przedstawicieli różnych środowisk naukowo-badawczych z kraju i zagranicy. Konferencje te stanowią idealną platformę do wymiany doświadczeń naukowych oraz dają możliwość prezentacji najnowszych wyników realizowanych badań z zakresu zarządzania, innowacji i przedsiębiorczości.

W trakcie konferencji zaplanowano prezentację bezpłatnego kursu i materiałów szkoleniowych na temat technologii Blockchain, opracowanych w ramach projektu Generation Blockchain. Omówione zostaną naukowe i edukacyjne aspekty tej technologii.

 

Uczestnictwo w obu wydarzeniach jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat obu Konferencji znajdą Państwo w załączonych ulotkach.

Rejestracja udziału, na oba wydarzenia, możliwa jest za pośrednictwem strony: app.evenea.pl/event/kzp 


Ulotka konferencji Blockchain, AI i inne współczesne wyzwania

Ulotka konferencji  Economy, Management, Environment

 

 

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie „Studia i Analizy Instytutu Finansów”

„Studia i Analizy Instytutu Finansów” to ogólnopolski półrocznik naukowy wydawany przez Wydawnictwo Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. Jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym. Publikuje recenzowane artykuły naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój i upowszechnianie nauki w dziedzinie nauk społecznych, a w szczególności: ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych.

Jako cel stawia sobie rozpowszechnianie wartościowej wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań naukowych doktorantów.

Czasopismo ma formę wydawnictwa elektronicznego działającego na zasadzie open access/pełny wolny dostęp, wydawane jest również w formie drukowanej.

Więcej informacji na stronie internetowej. 

Zapraszamy do publikowania w czasopiśmie ,,Studia i Analizy Instytutu Finansów"

Czasopismo naukowe ,,Studia i Analizy Instytutu Finansów" skierowało do Dziekana Szkoły Doktorskiej dra hab. Artura Walasika, prof. UE zaproszenie do współpracy autorskiej doktorantów.

,,Studia i Analizy Instytutu Finansów" to nowy ogólnopolski półrocznik naukowy wydawany przez Wydawnictwo Instytutu Finansów. Jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym poświęconym w szczególności aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym, jako cel stawia sobie teksty recenzowane rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy. Czasopismo publikuje i szczególną uwagę pragnie poświęcić wyróżnieniu tekstów doktorantów, wspierając rozwój będzie drukowanej dostępne Czasopismo wersji zainteresowań naukowych. oraz elektronicznej. Naszym celem jest rozwój czasopisma i spełnienie kryteriów, które umożliwią wpis na listę MEIN. Pierwszy numer czasopisma wstępnie planowany jest na sierpień 2023 r.

Wydawnictwo Instytutu Finansów publikuje raporty i opracowania naukowe z zakresu szeroko rozumianych finansów i jest integralną częścią Instytutu Finansów, który powstał w 2021 r. jako jednostka podlegająca bezpośrednio pod Ministerstwo Finansów. Celem Instytutu jest prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, jak również przeprowadzanie analiz i badań, a także utrzymywanie dialogu ze środowiskiem akademickim w celu wymiany wiedzy, prowadzenie badań naukowych, uczestnictwo w dyskusji akademickiej oraz promocja tematyki finansów.

Więcej informacji na stronie www.infin.gov.pl/czasopismo

XIV KONFERENCJA NAUKOWA

MASEP 2023

Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomenon

Łódź, 29.11.2023 – 01.12.2023

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁW dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2023 roku odbędzie się XIV Konferencja Naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2023. Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych i społecznych. Najbliższa konferencja jest już czternastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym funkcjonowaniem sektorów gospodarki, aktywnością ekonomiczną oraz jakością życia ludności.

Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach:

(1) Kraje europejskie wobec kryzysu gospodarczego i społecznego,

(2) Zrównoważony rozwój,

(3) Innowacyjność,

(4) Rynek pracy i warunki pracy,

(5) Starzenie się ludności,

(6) Gospodarka żywnościowa.

 

Rejestracja na XIV Konferencję Naukową MASEP 2020 w ramach Opcji 1 zostanie otwarta wkrótce. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej konferencji www.uni.lodz.pl/masep.

W ramach tej opcji rejestracja na konferencję MASEP 2023 zakończy się 12 maja 2023 r. Wszystkie teksty zgłoszone do tego czasu i przesłane do organizatorów w terminie do 10 czerwca 2023 r. zostaną przekazane do procedury wydawniczej w jednym z podanych poniżej czasopism:

1.      Czasopisma indeksowane w bazach Web of Science i / lub Scopus

·         Ekonomia i Środowisko. Economics and Environment (lista MEiN – 100 pkt)

·         Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (lista MEiN – 100 pkt)

·         Economic Annals-XXI (lista MEiN – 40 pkt)

2.      Czasopisma objęte programem wsparcia MEiN

·         Humanities and Social Sciences (lista MEiN – 70 pkt)

·         Przegląd Zachodni (lista MEiN – 70 pkt)

·         Polityka i Społeczeństwo. Studies in Politics and Society (lista MEiN – 70 pkt)

·         Ekonometria (lista MEiN – 40 pkt)

Artykuły zgłoszone w ramach Opcji 1, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i spełnieniu wymagań formalnych stawianych przez poszczególne redakcje, mają szansę na opublikowanie w zeszytach ujętych w cyklu wydawniczym na IV kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Konferencji (www.uni.lodz.pl/masep).

Ulotka zawierająca najważniejsze informacje o Konferencji dostępna jest na stronie internetowej pod tym linkiem.

Studia Politologica - zaproszenie do składania tekstów

Czasopismo Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” zaprasza do składania tekstów do numerów: 30 (2023) i 31 (2023).    

Postanowiono, aby tematem przewodnim obu numerów uczynić kwestie roli, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ukrainy zarówno w geopolitycznym, międzynarodowym wymiarze, jak i subregionalnym – środkowoeuropejskim.  

Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej tematyki wraz z terminami znajdą Państwo w załączniku. 

„Studia Politologica” to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.  

Publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” jest bezpłatna. Autor otrzymuje 40 pkt. 

Pierwszy numer czasopisma Academic Review of Business and Economics

Przypominamy o możliwości publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: www.arbe.ue.katowice.pl

"Academic Review of Business and Economics"

Mamy przyjemność poinformować o nowej możliwości publikowania artykułów naukowych przygotowanych przez studentów, doktorantów i młodych naukowców w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W czasopiśmie mogą być również publikowane artykuły powstałe podczas programu tutoringu akademickiego.


ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: http://www.arbe.ue.katowice.pl 

Serdecznie zapraszamy do publikacji!

Ekonomia Międzynarodowa - Call for papers

Dołącz do nas

Nasi partnerzy