I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trójstyk [relacja]

18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym na Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie w formie konferencji on-line.   

Konferencja organizowana była przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dra hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat merytoryczny objęli: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Technopark Gliwice, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - Program Edukacji Ekonomicznej. Patronat medialny nad Konferencją pełnili TVP3 Katowice oraz Radio Katowice.

Wydarzenie skierowane było głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Celem konferencji była integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznym, nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w zakresie własnych badań naukowych. Konferencja obejmowała obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istniała możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii lub czasopiśmie oraz jego prezentacja podczas jednej z sesji. Naszym celem było stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu następujących dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

W Konferencji uczestniczyli prelegenci z całej Polski, jednak przeważały największe ośrodki ekonomiczne w Polsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu,  Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach.

Informacja  o  Konferencji  dotarła  do  6819 osób.  Zostało przyjętych 80 zgłoszeń udziału w Konferencji.  25 prelegentów zaprezentowało swoje referaty. Odbyło się 6 sesji równoległych. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. dr hab. Ewy Ziemby "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism”. 155,2 tys. osób otrzymało informację o seminarium. 4,4 tys. osób wyraziło zainteresowanie lub chęć udziału w wydarzeniu. Ostatecznie ze względu na ograniczenia technologiczne w wykładzie wzięło udział 750 osób.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem.

Niezmiernie cieszymy się, że Konferencja spotkała się z tak pozytywnym odbiorem! Wzięło w niej udział 80 osób, z czego 25 prelegentów podczas wystąpienia, zaprezentowało swoje badania.

Gorąco dziękujemy Panu Prof. Arturowi Walasikowi za wsparcie i zaufanie, którym nam obdarzył. Zawsze mogliśmy liczyć na jego pomoc. Dziękujemy również Pani prof. Ewie Ziembie, która przeprowadziła niezwykle interesujące seminarium, które spotkało się z pozytywnym odbiorem. 

Składamy również szczere podziękowania całemu Komitetowi Naukowemu

  • dr hab. Barbara Kos, prof. UE,
  • dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE,
  • prof. dr hab. Ewa Ziemba,
  • dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE,
  • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski,
  • prof. dr hab. Wojciech Dyduch,

który dbał o wysoki poziom merytoryczny Konferencji.
Uczestnikom gratulujemy ciekawych i inspirujących wystąpień oraz zapraszamy za rok!