Trzecia edycja konkursu "Mój doktorat w 180 sekund" w Europie Środkowej, rozgrywki krajowe

Już po raz trzeci Ośrodek Kultury Francuskiej wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i partnerami wydarzenia organizuje konkurs "Mój doktorat w 180 sekund" w rejonie Europy Środkowej.  Uczestnicy będą mieli 3 minuty, żeby przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim i  przekonując jurorów i publiczność!

Konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » istnieje od 2012 roku i odbywa się dziś w blisko 30 krajach : jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania ich pracy naukowej szerokiej publiczności, tłumacząc skomplikowane zagadnienie w prosty sposób. Od matematyki do literatury, poprzez biologię czy architekturę, wszystkie dziedziny są mile widziane. Na swój występ w języku francuskim uczestnicy mają 180 sekund z zegarkiem w ręku i mogą posługiwać się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej zrozumiały i przekonujący, poczucie humoru także dozwolone!

Uczestnicy z Polski zmierzą się w rozgrywkach krajowych zorganizowanych online, żeby zakwalifikować się do finału konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” w Europie środkowej. Zwycięzca konkursu w Europie środkowej zakwalifikuje się do finału międzynarodowego w Paryżu.

Harmonogram konkursu

  • 19 lutego 2021: termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
  • 1-11 marca 2021: rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online  
  • 19 marca 2021: ogłoszenie wyników rozgrywek krajowych 
  • maj 2021: finał Europy Środkowej w Krakowie
  • jesień 2021: finał międzynarodowy w Paryżu

Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym do zgłoszenia udziału 

 

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r. 

Konkurs w Programie LIDER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dwunasty konkurs w Programie LIDER.  

Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób (doktor/doktor habilitowany) do 7 lat po doktoracie.

Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 16:15.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania". uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dwunasty konkurs w Programie LIDER. Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób (doktor/doktor habilitowany) do 7 lat po doktoracie. Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 16:15. Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania".

ULOTKA

„Debiut naukowy 2021" – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: 

„Debiut naukowy 2021" – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD"

Dziesiątą edycję projektu organizują:
Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu
Europejskiego,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o
profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w
recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz
wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając
recenzowane wystąpienie.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 roku,
Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 roku.


1.      Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy
studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający
tytułu naukowego – doktora.
2.      Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi
swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod
warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju"
lub/i "Europejskiego Zielonego ładu".
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt 
innowacyjny.
3.      Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w
zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w
monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji
zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
4.      Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej
(plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w
wersji papierowej.
5.      Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace
bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.      Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.      Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła
do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3
Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2019" oraz na adres e-mail
hk@buzek.pl .
8.      Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 17 stycznia 2021 r.
9.      Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany
przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia
Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.     Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia
Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane
zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed
zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu
magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.     Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 23 lutego 2021 roku, m.
in. na stronie internetowej www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.     Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego
artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie
się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w 2021
roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub
pocztą.
13.     Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją
przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.     Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego
Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry
Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.plaleksandra.kuzior@polsl.pl,

Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr]
itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu / pracy:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do 5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone
własnoręcznym podpisem:
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną
odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

......................................................
Własnoręczny – czytelny podpis
Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony,
a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie   www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej
zakładce załączamy formatkę czyli zasady redagowania tekstów i tamże
standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

Ogłoszenie konkursów NCN

OPUS 20 (w tym LAP)
W tej edycji konkursu następuje duża i istotna zmiana, ponieważ w jego ramach przyjmowane będą również wnioski na projekty realizowane w ramach współpracy LAP (Lead Agency Procedure), czyli procedury agencji wiodącej. Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP). Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP) wynosi 450 mln zł.

BEETHOVEN CLASSIC 4
Konkurs jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu, nauk ścisłych oraz technicznych zostanie otwarty w NCN w ramach współpracy LAP w konkursie OPUS 20. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG), wynosi 10 mln zł.

PRELUDIUM BIS
Skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu w konkursie PRELUDIUM BIS może wynieść 180 000 zł. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Co więcej, konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.