Śląska Edycja Three Minute Thesis®
SZCZEGÓŁY KONKURSU
 

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP


Narodowy Bank Polski ogłosił Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską   
i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Zapraszamy do udziału w konkursie autorów prac, na podstawie których uzyskali stopień doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca 2020 r.

PLAKAT

Informacje i regulamin: www.nbp.pl/konkursy

 

KNF - IX edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego


uprzejmie informujemy, że trwa IX edycja _Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY 
DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R., a termin uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody oraz wyróżnienia - do dnia 15 grudnia 2020 r. UMOŻLIWIONO TAKŻE DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ NA KONKURS ZA POMOCĄ
EPUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego.


Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 
W IX edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich
napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień
naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej W 2019 ROKU. 
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę
Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę
pieniężną w wysokości PIĘTNASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO. 
Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości PIĘCIU
TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa,
skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament
Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii
Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę
podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.


 Szczegóły na stronie: 
www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie


INDYWIDUALNY „KARIEROPRZYSPIESZACZ” GRANTOWY DLA MOBILNYCH BADACZY – GRANTY MSCA-IF

- to grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie oferowany przez Komisję Europejską chętnym naukowcom reprezentującym KAŻDĄ DZIEDZINĘ NAUKI. Tegoroczny nabór 10-stronicowych wniosków w konkursie o te granty jest już otwarty i będzie trwał do 9 września.

Wnioski w tym konkursie może składać każdy badacz lub badaczka, który ma pomysł na nowatorskie badania, realizowane pod opieką doskonałego supervisora naukowego w „wymarzonej” do tego celu instytucji (tzw. host). W prawie każdym kraju świata! Począwszy od roku czasu trwania projektu nawet do 3 lat!

Wszystko to – mając na uwadze rozwój własnej kariery w pożądanym kierunku. Należy jednak wspomnieć o dwóch kluczowych warunkach stawianych w tych konkursach.

Po pierwsze – aplikować w nich mogą naukowcy posiadający (najpóźniej w dniu 9 września) „…co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych, liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego, pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub w kraju goszczącym” bądź stopień naukowy doktora.

Z doświadczenia zespołu RPK wynika, że szczególnie dobrze w tym konkursie radzą sobie naukowcy na początkowym etapie swojej kariery! Dlatego, jeżeli jesteś na ostatnim roku doktoratu i zdążysz się obronić przed 9 września… Nie zwlekaj i rozważ start w tegorocznym naborze.

Po drugie – wnioskujący badacz musi spełniać tzw. wymóg mobilności, czyli nie przebywać w kraju hosta dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (licząc do 9 września).

Szczegóły: LINK

Ogłoszenie konkursów NCN


Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór w konkursach OPUS 19 , PRELUDIUM 19, POLS. Zachęcamy do składania wniosków! Termin mija 16 czerwca 2020 r.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r.   

POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora części programu poświęconej badaniom podstawowym. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r. Łącznie w konkursie POLS do zdobycia jest ponad 7 mln euro. 

Zobacz ogłoszenie konkursu POLS.

 

Już po raz dziewiętnasty został tymczasem ogłoszony konkurs OPUS skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, a budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł. 

Zobacz ogłoszenie OPUS 19. 


Również po raz dziewiętnasty startuje konkurs PRELUDIUM, którego adresatami są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł. 

Zobacz ogłoszenie PRELUDIUM 19.