Ogłoszenie konkursów NCN

OPUS 20 (w tym LAP)
W tej edycji konkursu następuje duża i istotna zmiana, ponieważ w jego ramach przyjmowane będą również wnioski na projekty realizowane w ramach współpracy LAP (Lead Agency Procedure), czyli procedury agencji wiodącej. Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP). Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP) wynosi 450 mln zł.

BEETHOVEN CLASSIC 4
Konkurs jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu, nauk ścisłych oraz technicznych zostanie otwarty w NCN w ramach współpracy LAP w konkursie OPUS 20. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG), wynosi 10 mln zł.

PRELUDIUM BIS
Skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu w konkursie PRELUDIUM BIS może wynieść 180 000 zł. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Co więcej, konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

KNF - IX edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego


uprzejmie informujemy, że trwa IX edycja _Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY 
DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R., a termin uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody oraz wyróżnienia - do dnia 15 grudnia 2020 r. UMOŻLIWIONO TAKŻE DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ NA KONKURS ZA POMOCĄ
EPUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego.


Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 
W IX edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich
napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień
naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej W 2019 ROKU. 
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę
Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę
pieniężną w wysokości PIĘTNASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO. 
Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości PIĘCIU
TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa,
skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament
Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii
Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę
podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.


 Szczegóły na stronie: 
www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy