Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

REGULACJE

Procedurę przedłużenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2010 określają regulaminy studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

  • Załącznik do Uchwały Senatu nr 84/2016/2017 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2017 roku

  • Załącznik do Uchwały nr 64/2017/2018 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Od 1 października decyzję o przedłużeniu studiów podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

WYMOGI FORMALNE

Doktorant ubiegający się o przedłużenie odbywania studiów doktoranckich składa WNIOSEK zawierający:

  • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanie roku studiów doktoranckich oraz uzasadnienie.

Ponadto, do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, doktorant dołącza opinię:

  • opiekuna naukowego albo promotora zawierającą szczegółową ocenę stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej wraz z przewidywanym terminem jej ukończenia.

NA JAK DŁUGO?

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:

  • czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  • konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  • konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie niepełnosprawności, posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– łącznie nie dłużej niż o rok.