Informacje dotyczące stypendiów

Doktoranci mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogę.

Doktoranci studiów doktoranckich mogą się ubiegać o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

Stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie oraz projakościowe są przyznawane na podstawie tworzonych list rankingowych.

Termin składania wniosków 

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 15 września do 15 października 2020 r. w dniach:

wtorek i czwartek  w godz. 10:00-15:00 oraz środa i piątek w godz. 11:00-15:00.

UWAGA! Prosimy telefonicznie od dnia 8 września kontaktować się w celu ustalenia terminu złożenia wniosku (tel. 32 257-7753).

Kalendarz wskazujący dostępne terminy

Uwagi

W celu usprawnienia procedury przyjmowania dokumentów stypendialnych uprzejmie prosimy, aby przed ustalonym terminem wizyty w dziekanacie upewnić się co do kompletności wniosku.

Ponadto prosimy o:

  • dwustronny wydruk wniosku
  • ułożenie i ponumerowanie załączników tożsame z kolejnością i opisem we wniosku
  • upewnienie się, że numery ISSN, e-ISSN, ISBN oraz e-ISBEN zostały podane zarówno w załącznikach jak i samym wniosku
  • dołączeniu oświadczenia o publikacjach

Ze względu na zaistniałą sytuację kopie sprawozdań, karty praktyk oraz średnią dołączy dziekanat.