Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021

Termin składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej

w terminie od 15 września do 15 października 2020 r. w dniach:

wtorek i czwartek  w godz. 10:00-15:00 oraz środa i piątek w godz. 11:00-15:00.

UWAGA! Prosimy telefonicznie od dnia 8 września kontaktować się w celu ustalenia terminu złożenia wniosku (tel. 32 257-7753).

Kalendarz wskazujący dostępne terminy

W porozumieniu z Samorządem Doktorantów ustalono:

- dochód uprawniający uczestnika studiów doktoranckich do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 w wysokości 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie wnioskującego o ww. stypendium

- 15 % uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w każdej dyscyplinie naukowej otrzyma stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021.

Informacja o wykazywanych publikacjach naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.

Uwaga

Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, są zobowiązani do podania aktualnego numeru rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.